Monday, March 20, 2017

World Water Day- Irina Bokova: We cannot afford to waste wastewater

22 March is World Water Day, is a day when every country should take action to tackle the water crisis. Today, there are over 663 million people living without a safe water supply close to home, spending countless hours queuing or trekking to distant sources, and coping with the health impacts of using contaminated water. The Sustainable Development Goals, launched in 2015, include a target to ensure everyone has access to safe water by 2030, making water a key issue in the fight to eradicate extreme poverty. Under the theme ‘Water and Wastewater’, the year 2017 provides an important opportunity to consolidate and build upon the previous World Water Days to highlight the symbiosis between water and wastewater in the quest for sustainable development.
On the Occasion of World Water Day, - Irina Bokova, Director-General of UNESCO calls for better management of wastewater

Here is her message for this day:


Most human activities produce wastewater and over 80 percent of the world’s wastewater is released to the environment without treatment. This cannot go on – this is the message of the 2017 United Nations World Water Development Report. Limiting the discharge of untreated wastewater into nature not only saves lives and strengthens healthy ecosystems – it can help advance sustainable growth. Access to safe water and sanitation services is essential to the human rights and dignity, and the survival, of women and men across the world, especially the most disadvantaged. This is vital for progress across the 2030 Agenda for Sustainable Development – water links all 17 Sustainable Development Goals and their interconnected targets. In the face of growing demand, wastewater can be a reliable alternative source of water – this calls for shifting the paradigm of wastewater management from ‘treatment and disposal’ to ‘reduce, reuse, recycle and resource recovery’. Wastewater should no longer be seen as a problem, but as part of the solution to challenges that all societies are facing. Treated wastewater can be a cost-efficient, sustainable, safe and reliable alternative source of water for a variety of purposes – from irrigation and industrial uses to drinking water, particularly under conditions of water scarcity. For this, we need to change mind-sets, to raise awareness and redouble educational efforts to share the benefits of wastewater reuse. We need to see improved wastewater management at the heart of a circular economy, balancing development with the protection and sustainable use of natural resources. The benefits are wide-ranging, with implications on food and energy security and in mitigating the impacts of climate change. As the United Nations agency for water sciences and education, UNESCO is working across the board to these ends, starting with the International Hydrological Programme and its network of National Committees, Centres and Chairs. Our World Water Assessment Programme provides Governments and the international community with cutting-edge and policy-relevant information on freshwater resources worldwide, pioneering also new techniques in gender-sensitive water monitoring. All of this is vital for the success of the 2030 Agenda. At a time when demand is growing and limited resources are increasingly stressed by over-abstraction, pollution and climate change, we simply must not neglect the opportunities from improved wastewater management. We cannot afford to waste wastewater ..

Source: http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002476/247628E.pdf


Irina Bokova: Nuk mund ta lejojme  humbjen e ujërave të zeza..

22 Marsi është Dita Botërore e Ujit, një ditë ku cdo shtet duhet të marrë masa për të luftuar krizën e ujit. Sot janë 663 mln njerëz që jetojnë pa ujë të pijshem në shtëpi, duke kaluar orë pa fund në radha apo duke ecur drejt burimeve të largëta ujore dhe duke u përballur me impaktet në shëndet të përdorimit të ujit të kontamiunuar. Objektivat e zhvillimit të qendrueshëm të lancuara në 2015 përfshijnë një target ku gjithkush duhet të kete akses  tek uji në 2030 duke e bërë ujin një cështje të rëndësishme për të luftuar varfërinë. Këtë vit tema e kësaj ditë botërore është “Uji dhe Ujërat e zeza” si një mundësi për të theksuar simbiozën mes ujit dhe ujërave të zeza
Në kuadër të Ditës Botërore të Ujit, 22 Marsit, Irina Bokova, Drejtorja e përgjithshme  e UNESCO bën thirrje për një menaxhim më të mirë të ujrave të zeza

Ja dhe mesazhi i saj
Shumë aktivitete njerezore prodhojnë ujëra të zeza dhe rreth 80% e ujërave të zeza të botës clirohen në mjedis pa asnjë trajtim. Kjo situatë nuk mund të vazhdojë më- ky ishte dhe mesazhi i Raportit ntë OKB për  ujin në 2017
Duke limituar shkarkimin e ujërave të zeza të patrajtuara në natyre, ne jo vetëm shpëtojmë jetë por forcojmë ekosistemet e shëndetshme dhe ndihmojnë në zhvillimin e qendrueshëm. Aksesi te shërbimet e ujit të pijshëm dhe të pastër, janë thelbësore për të drejtat dhe dinjitetin e njeriut dhe për mbijetesën e burrave dhe grave në gjithë botën, vecanërisht i atyre që janë më të disavantazhuar. Kjo është vitale për progresin e Axhendës së 2030 për zhvillimin e Qendrueshëm – uji lidhet me 17 objektivat e tjera të zhvillimit të qendrueshëm dhe qellimet e tyre të ndërlidhura. 
Në kohën e rritjes së kërkesës, ujërat e zeza mund të bëhen një burim i besueshëm për ujë- kjo kërkon për zhvendosjen e paradigmës së menazhimit të ujërave të zeza nga ‘trajtimi” te reduktimi, riperdorimi, riciklimi dhe rimëkëmbja e burimit.
Ujërat e zeza nuk duhet të shihen më si problem por si pjesë e zgjidhjes së sfidave më të cilat përballen shoqëritë. Trajtimi i ujërave të zeza mund të jetë me kosto eficente, të qendrueshme, të sigurt dhe një burim i besushëm alternativ i ujit për shumë qëllime, që nga ujitja dhe përdorimet industrial deri te uji i pijshëm, vecanërisht në kushtet e mungesës së ujit. Për këtë ne kemi nevojë të ndryshojmë konceptet tona, të rrisim ndërgjegjësimi të dyfishojmë përpjekjet edukuese të ndajmë përfitimet e ripërdorimit të ujërave të zeza. Ne kemi nevojë të shohim menaxhimin e përmirësuar të ujërave të zeza në zemër të një ekonomie qarkulluese, zhvillimi të balancuar me mbrojtjen  dhe përdorimin e qendrueshëm të burimeve natyrore.
Përfitimet janë të mëdha, me ndikim në sigurimin e ushqimit, energjisë dhe në uljen e impakteve të ndrshimeve klimaterike. Ashtu si agjencia e OKB për shkencëën dhe edukimin ujor, edhe UNESCO po punon për këtë qëllim duke nisur me Programin Nderkombetar Hidrologjik, dhe rrjetin e tij te Komiteteve kombetare, qendrave dhe kryesive.
Programi ynë i vlerësimit të ujit botëror, u ofron qeverive dhe gjithë komunitetit ndërkombëtar informacion mbi burimet botërore të ujit të pijshëm dhe politikat mbi të, duke paraqitur dhe disa teknika të reja për monitorimin e ujit bazuar në cështjet gjinore. E gjithë kjo për të arritur sukses për axhendën 2030.

Në kohën kur kërkesa po rritet, dhe burimet e limituara po përballen me probleme si ndotja apo ndryshimet klimaterike, ne thjesht nuk duhet të neglizhojme mundësitë nga menaxhimi i ujërave të zeza. Nuk thjesht mund t’a lelojme  humbjen e ujërave të zeza.. 

Monday, March 13, 2017

Fall for Macedonia's sleepy charm in Ohrid

Overlooking the extraordinarily blue waters of its eponymous lake, Ohrid enjoys a stunning position that is best viewed from a boat.
From there you will see the town’s terracotta roofs broken up by centuries-old church spires (the city claims once to have had 365) and overlooked by the turreted walls of Car Samoil’s Castle.
Ohrid has transformed itself from Macedonia’s religious centre to its busiest holiday resort and its beaches are the best by far in this landlocked nation.
However, a planned new lakeshore development will likely change this sleepy town forever, making now a great time to go.

TELL ME MORE…
Outside the summer months Ohrid seems like a sleepy place and this is at the core of its charm: the cobbled streets with traditional Ottoman houses form a maze that leads up the hillside to the Gorna Porta, where the old town meets the ancient amphitheatre and the fortress.
Here you will still see elderly women dressed in black carrying groceries home from the market and hanging out washing over the ancient lanes.
The famous churches that dot the old town and the areas around it are little short of miraculous survivors: the Sveta Sofia Cathedral is an 11th-century structure that includes Byzantine frescoes that can still be seen in the apse, while the Church of Sveti Jovan at Kaneo is one of the most photographed places in the Balkans, with its wonderful silhouette framed by the waters of Lake Ohrid beyond.
 
UNMISSABLE EXPERIENCES

Ambling along the over-water wooden walkway past Lake Ohrid’s cliffs takes you from the heart of the old town to the idyllic sandy cove of Kaneo.
Order a plate of fried fish at the relaxed Letna Bavca Kaneo and then cool off in the placid waters of the lake.
The view of the Church of Sveti Jovan from here is magnificent, as are the craggy cliffs around you.
Lounge about in swimming costumes drinking beers with the locals for the quintessential Ohrid experience.
 Source:


Monday, March 6, 2017

Albania promotes a new life for bat species in abandoned bunkers and tunnels

Former military building Bunk’Art opens its doors for the unique Bat Expo “Bunkers: Shelters of Biodiversity”, on the occasion of World Wildlife Day celebrated worldwide on 3 March. The exhibition is a result of the cooperation of the EU funded project NaturAL, the National Agency of Protected Areas (NAPA) and Bunk’Art, and aims to inspire the decision-makers and each individual to take action to protect the wildlife. “A special focus is placed on the bats, the insectivorous mammals of key importance for the ecosystems and the human economy, and the abandoned bunkers that are taken over by nature – and becoming of great importance for nature conservation,” explained Mr. Celik Rruplli from the Bunk’Art.

The exhibition “Bunkers: Shelters of Biodiversity”, will be opened for visitors at Bunk’Art premises throughout 2017. While enjoying the expo, visitors can learn about bats species in Albania. “We are glad to witness that wildlife presence in Albania is improving and that our country offers new tourist attractions. Our efforts and partners’ contribution have resulted in the establishment of the wild fauna database in Albania that will improve the wildlife habitat management and safeguard the protected species,” stressed Mrs. A.Petri, NAPA representatives.

The results of a series of investigations on bats, supported by NaturAL and other EU funded projects, recorded 32 bat species in Albania - a very high number considering that a maximum of 54 species have been recorded in whole Europe. 18 species out of 32 were spotted in the bunkers, like the Lesser Horseshoe Bat or the Greater Mouse-eared Bat. Mr. Ervis Loce, a bat expert and curator of the exhibition stressed that Albania is also home to the bat species endemic for the Western Balkans, Kolombatovic's Long-eared Bat.

“Albania offers a diversity of habitats very interesting for bats, such as caves, houses, trees, old military tunnels and bunkers widely spread throughout the country. The on-going work supported by EU will help the protection of those habitats, and involve the local community in this process,” said Mr. Antoine Avignon, Program Manager for Environment, Energy and Civil Protection at the EU Delegation to Albania.

29% of the 82,954 species which are listed on the IUCN Red List are threatened with extinction, as announced at the IUCN World Conservation Congress 2016. Habitat loss and climate change only partly explain this high extinction rate – disturbance and poaching represent a growing pressure on wildlife. Each of us is part of the solution, we need to act to ensure wildlife conservation,” added Mr. Boris Erg, Director of IUCN Regional Office for Eastern Europe and Central Asia.

World Wildlife Day 2017 theme is "Listen to the Young Voices" and NaturAl project through this exhibition is aiming at influencing youth’s environmental attitudes for wildlife conservation. Government representatives, law makers, enforcement officers, customs officials and park rangers across every region are scaling up their efforts to protect wildlife. It is also up to every citizen, young and old, to protect wildlife and their habitats. We all have a role to play – these were the key messages delivered during the ceremony.Shqipëria promovon një strehë të re për lakuriqët e natës, tunelet dhe bunkerët e braktisur
Bunkeri i kohës së komunizmit, sot Bunk’Art, hap dyert për ekspozitën unike të lakuriqëve të natës “Bunkerët: Streha e Jetës së Egër”, me rastin e Ditës Ndërkombëtare të Jetës së Egër e cila festohet në mbarë botën në 3 Mars.

Ekspozita mundësohet nga Projekti i financuar nga BE-ja NaturAL, Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura, AKZM dhe Bunk’Art. Ajo ka si qëllim të ndërgjegjësojë vendimmarrësit dhe të gjithë qytetarët për mbrojtjen e jetës së egër. “Vëmendje e veçantë i kushtohet lakuriqëve, këtyre gjitarëve insektngrënës, të cilët janë shumë të rëndësishëm për ekosistemet dhe ekonominë. Kështu bunkerët marrin dhe një vlerë tjetër, si vende po kaq të rëndësishme edhe për mbrojtjen e natyrës”- shpjegoi Z. Çelik Rruplli përfaqësues i Bunk’Art.

Ekspozita “Bunkerët: Streha e Jetës së Egër”, do të qëndrojë hapur për vizitorët në mjediset e Bunk’Art përgjatë gjithë vitit 2017. Ndërsa vizitojnë ekspozitën, vizitorët do të mësojnë për llojet e lakuriqëve që gjenden në Shqipëri. “Jemi shumë të kënaqur të dëshmojmë se prezenca e jetës së egër në Shqipëri po rrit ofertën turistike dhe po shton atraksione të reja turistike. Përpjekjet tona dhe kontributi i partnerëve kanë mundësuar krijimin e databazës së faunës së egër në Shqipëri që do të përmirësojë menaxhimin e habitateve të jetës së egër dhe do të mbrojë këto specie,” theksoi Adriana Petri përfaqësuese e Agjencisë Kombëtare të Zonave të Mbrojtura.

Si rezultat i një seri vrojtimesh mbi lakuriqët, të kryera me mbështetjen e projektit NaturAL dhe disa projekteve të financuara nga BE, u rregjistruan 32 specie lakuriqësh – një numër shumë i lartë duke konsideruar se 54 specie janë rregjistruar në të gjithë Evropën. 18 nga këto 32 specie të rregjistruara në vendin tonë ku mund të përmendim Lakuriqin e natës hundpatkua i vogël ose Lakuiqi i natës veshëmiu i madh të vrojtuar në në bunkere. Z. Ervis Loçe, ekspert i lakuriqëve dhe kurator i ekspozitës u shpreh se Shqipëria është banesa e Lakuriqit të natës veshgjatë të Ballkanit, specie endemike e lakuriqëve për Ballkanin Perëndimor.

Monday, February 27, 2017

The Snail of OhridGocea ohridana is a snail found in only one location in the world—Lake Ohrid.

The whole population lives under stones in an area not bigger than 10 km2 at a depth of down to 3 m. Globally classified as Critically Endangered on the IUCN Red List of Threatened Species, the main threats this snail faces include deforestation of the neighbouring areas that lead to erosion and an increased sediment load, stressing its ability to filter water.

Pollution from sewage from the settlements around the lake and agriculture in the Prespa Lakes basin, which drains into Lake Ohrid through underground connections, is another major threat to this species. The good news, however, is that the Macedonian part of Lake Ohrid is protected as a World Heritage Site.

The Albanian side is currently under national protection, while an international effort is under way to extend the existing World Heritage Property to cover the whole region of the lake.
Story by: Altina Ismaili and IUCN

 **
Gocea ohridana është një kërmill që gjendet vetëm në një vend të botës, në Liqenin e Ohrit. Gjithë popullsia e tyre jeton nën gurë në një zonë jo më të madhe se 10 km2 ne një thellësi deri në 3 m. Globalisht klasifikohet si mjaft e rrezikuar në listën e kuqe të IUCN për speciet e kërcënuara. Kërcënimi më i madh me të cilën përballet ky kërmill është shpyllëzimi në zonat e afërta, që cojnë në erozion dhe një rritje të ngarkesës së sendimenteve që pengojnë aftësinë e tij për ta filtruar ujin.

Ndotja nga ujërat e zeza që derdhen në liqen është një tjetër kërcënim për këto specie.
Lajmi i mirë është se sidoqoftë pjesa maqedonase e liqenit është e mbrojtur si trashëgimi botërore. Pjesa shqiptare është aktualisht nën mbrojtje kombëtar ndërsa një përpjekje ndërkombëtare po realizohet për ta shtrirë pasurinë aktuale botërore dhe për ta mbuluar gjithë rajonin e liqenit.

Monday, February 20, 2017

Why you should visit Ohrid in winter

When tourists are gone and winter is in the air, Ohrid becomes again the picturesque lakeside town that has enchanted visitors since the Byzantine Empire.
Actually, it is one of the 28 UNESCO World Heritage Sites that are on both the Cultural and the Natural lists.
But I can’t help thinking about the time when I was on the other side of the lake, on the Albanian shore

The two experiences could not be more different: the touristy, postcard-perfect Macedonian outline of the Ottoman houses and the rough, neglected jumble of concrete on the Albanian side.
Anyone who has visited both sides of Ohrid Lake knows that these two landscapes are not a just lake, but a whole world apart.

By Giulia Blocal
The Ottoman houses on the shore of the lake are veiled in the morning mist, as if they were white ghosts against a blanket of white. This enveloping whiteness hovers over the wooden boats scattered around the lake and swallows the crown of houses ranged around it. Nevertheless, I know how beautiful the view is, having seen countless postcard-perfect pictures of this UNESCO-listed lake, which is one of the oldest in the world.
Ohrid in winter
When tourists are gone and winter is in the air, Ohrid becomes again the picturesque lakeside town that has enchanted visitors since the Byzantine Empire.The pale light of the sun reflects on deserted cobbled streets, and this glowing fog melts in time with the footfalls of the few people wandering around. The ancient stones drenched with rain emanate a wet, winterish smell, which –here and there- is abruptly interrupted by the warm smell of oven-baked bureks. 
The churches are scented with incense. Ohrid is well-known for its churches, which were 365 originally –one for each day of the year- a feature which won it the epithet of ‘the Jerusalem of the Balkans‘.
  
Ohrid’s churches, as well as its architecture, span more than two millennia, but this is just one of the reasons why this enchanting city is recognized by UNESCO. Actually, it is one of the 28 UNESCO World Heritage Sites that are on both the Cultural and the Natural lists.

I didn’t stumble upon any celebrations inside Ohrid’s churches. Rather, I always found a profound silence only occasionally interrupted by footsteps tiptoeing on the marble floorings: a solemn atmosphere I bet you can only find during this time of the year, when the town becomes quiet and idyllic again.

Unlike with my usual ‘travel-style’, I visited a lot of churches when in Ohrid, starting off with an ambitious plan in the early morning, but then slowly adopting a more Balkan approach as the day passed by. 
This implied Turkish coffees, Skopsko beers, some meaty snacks and the ubiquitous Ohrid trout, which is the protagonist of the traditional cuisine of the area and the only thing that the Macedonian shore has in common with the Albanian side across the lake.The area is also well-known for its centuries-old tradition of wine making. Macedonians love to drink, and Ohrid’s porches overlooking the lake are the perfect place to do it. During the summer, all these lakeside cafés are bustling, but now the paved promenade is empty and everything looks more authentic.

Even the accordion player at a fancy restaurant goes for Tose Proeski’s very Macedonian songs rather than the international repertoire of the summer. When the music stops, the only sound I can hear is the rhythmic percussion of waves on sand.
As I watch them coming and going, I can’t help thinking about the time when I was on the other side of the lake, on the Albanian shore. The two experiences could not be more different: the touristy, postcard-perfect Macedonian outline of the Ottoman houses and the rough, neglected jumble of concrete on the Albanian side.
Anyone who has visited both sides of Ohrid Lake knows that these two landscapes are not a just lake, but a whole world apart.

Original source:
http://www.blocal-travel.com/balkans/macedonia-fyrom/ohrid/ohrid-in-winter/

Tuesday, February 14, 2017

Lake Ohrid withdrew drastically - what happened?

The level of Lake Ohrid decreased in January under the minimum of allowing quota determined by experts in the field. Its depth decreased by 23 centimeters in Albanian side of the Lake. The consequences of this phenomenon are serious for Lake Ohrid ecosystem and repair from this damage requires time, not to mention that could be irreversible.
Environment experts in Pogradec urgently raised the concern for this issue, because the decreased level in Albanian side of the Lake is more obvious than in Macedonian side. It was estimated that in Tushemisht the water receded up to 40 meters from the shores, and the depth of water decreased to 1.3 meter in this area.
According to Albanian local authorities, the cause for this problem is the uncontrolled water release in the Black Drin, opening the gates in Struga by Macedonian Authorities, without respecting the technical limits of water levels for the lake.  the lake withdrew drastically, due to

After raising this concern, the Authorities in Macedonia closed the gates at the level of 90%, thus preventing further degradation and damages on flora and fauna in Albanian side of the lake.
This issue was raised and supported by non-governmental organizations and civil societies in both countries. The problem was also discussed in the 5th Transboundary Meeting on Safeguarding Lake Ohrid, held in Pogradec in 9-10 February, where representatives from respective ministries and institutions on both countries participated.
Albania and FYR Macedonia sharing Lake Ohrid are in continuing communications and consultations in order to prevent such problems in the future. In the joint meeting in Pogradec, both countries agreed to reactivate the bilateral structures which are created in the framework of transboundary agreements and conventions signed by both countries for protection and sustainable development of Lake Ohrid basin. They agreed for the necessity of regular bilateral meetings to these structures as well.

**
Bie niveli i Liqenit të Ohrit në Pogradec, çfarë ka ndodhur?

Niveli i liqenit të Ohrit gjate muajit Janar pesoi nje renie drastike te nivelit te tij, duke e kaluar edhe te ashtuquajturin “minimumin” e kuotes se lejuar te percaktuar nga ekspertet e fushes, e cila arriti ne fund te ketij muaji ne masen -23 centimetra. Pasojat e ketij fenomeni jane te renda per kete ekosistem dhe koha per riparimin e demit qe i shkaktohet ekosistemit eshte mjaft e gjate per te mos thene e pamundur. Per keto arsye ekspertët mjedisore në Pogradec ngritën me shqetësim këtë cështje, pasi kjo rënia e nivelit të ujit ne pjesen shqiptare ishte me e dukshme sidomos ne zonen nga Pogradeci ne Tushemisht ku uji ishte tërhequr deri ne 40 metër dhe ulje te nivelit te liqenit arriti deri ne 1.3 metër.

Sipas pales shqiptare, shkaktar për këtë situatë është hapja pa kriter e portave të Liqenit në Strugë duke mosrespektuar kete element teknik te percaktuar per nivelin e ujrave te liqenit nga ana e institucioneve pergjegjese ne Maqedoni. Eshte fakt qe pas shqetësimit të Autoriteteve shqiptare në Pogradec, te cilet u bene present edhe ne mediat maqedone, keto institucione reaguan duke mbyllur portat në masen 90%, duke bere te mundur parandalimin e degradimit te metejshem te flores dhe faunes ne zonen litorale te liqenit. Por duhet te theksohet qe kthimi i liqenit ne kuotat normale do te kerkoje kohe.
Ngjarja pati jehonë në dy anët e liqenit, kryesisht nga organizatat joqeveritare. Cështja u ngrit dhe gjatë takimit të 5-te të platformës ndërkufitare të Lqienit të Ohrit që u mbajt në Pogradec javën e shkuar, ku të pranishëm ishin përfaqësues të institucioneve qendrore dhe locale të te dy vendeve.
Dy vendet jane ne komunikim të vazhdueshëm që kjo ngjarje të mos ndodhë më, dhe u shtrua si domosdoshmeri krijimi apo riaktivizimit i strukturave bilaterale qe jane rrjedhoje e marrëveshjeve ndërkufitare apo konvetave nderkufiatre te nenshkruara nga te dy vendet per mbrojtjen dhe zhvillimin e qendrueshem te basenit te liqenit te Ohrit, si dhe domosdoshmerine e takimeve bilaterale te ketyre strukturave.

Monday, February 6, 2017

Greece to ratify the protection of Prespa Park

Prespa
Environment and Energy Minister Sokratis Famellos has tabled a bill in parliament that would ratify the International Agreement on the Protection and Sustainable Development of Prespa Park in northern Greece.

The bill would continue to protect the park as a natural resource.
Prespa Park (PP), is the first transboundary protected area in the Balkans, and was established on February 2, 2000, World Wetlands Day, with a joint declaration by the Prime Ministers of Greece, Albania and FYROM, following a proposal from the Society for the Protection of Prespa and the WWF.

The news was welcomed by the municipality of Prespa and various environmental organizations and local protection groups such as the Managing Body of Prespa National Park, the Company for the Protection of Prespa, WWF Hellas, the Greek Ornithological Society, the Nature Protection Society, the Environment and Cultural Heritage Company, and the Goulandris Museum of Natural History.

The organizations urged lawmakers from all parties to approve the bill, as it was approved unanimously in the parliaments of other neighboring European countries.

“Prespa Park is the first cross-border nature reserve in the Balkans. For all of us, the future of the Prespa region means the cooperation and bridging of the gaps for a peaceful coexistence, maintaining the precious natural environment and sustainable development. In this direction, the implementation of the agreement will be catalytic,” the organizations said in a joint statement.

Source: http://greece.greekreporter.com/2017/02/04/environment-ministry-tables-bill-ratifying-protection-of-prespa-park/#sthash.dSEqq901.dpuf

**
Ministri i Mjedisit dhe i Energjise ne Greqi, Sokratis Famellos ka derguar nje projektligj ne parlament qe do te ratifikoje Marreveshjen Nderkombetare per Mbrojtjen e Zhvillimit te Qendrueshem te Parkut te Prespes ne veri te Greqise. Ky projektligj do te vazhdoje te mbroje Parkun si nje burim natyror
Prespa par eshte e para zone e mbrojtur nderkufitare ne Ballkan, e cila u krijua ne 2 Shkurt 2000, ne Diten Boterore te Ligatinave, me nje deklarate te perbashket nga Kryeministrat e Greqise, Shqiperise dhe Maqedonise pas propozimit te Shoqates per Mbrojtjen e Prespes dhe WWF.
Ky lajm u mireprit  nga bashkia e Prespes dhe disa organizata mjedisore dhe grupe lokale si Bordi Menaxhues i Parkut Nacional te Prespes, Kompania per Mbrojtjen e Prespes, WWF Hellas, Shoqata Greke Ornithologjike, Shoqata per mbrojtjen e Natyres etj
Organizatat i kane bere thirrje ligjvenesve te te gjitha partive ta miratojne ligjin, i cili eshte miratuar unanimisht ne vendet e tjera fqinje.
Prespa park eshte rezerva e pare nderkufitare natyrore ne Ballkan. Per te gjithe ne e ardhmja e rajonit te Prespes, nenkupton bashkepunim dhe vendosjen e urave per nje bashkejetese paqesore, per ruajtjen e mjedisit te cmuar natyror dhe per zhvillimin e qendrueshem. Ne kete drejtim zbatimi i marreveshjes do jete thelbesor", thane organizatat ne nje deklarate te perbashket.