Our Story

Lake Ohrid is one of the oldest and deepest lake in Europe. It is shared between Albania and North Macedonia and is part of World Heritage List, protected by UNESCO. This page aims to protect this property through different projects. The first project was "Towards strengthened governance of the shared transboundary natural and cultural heritage of the Lake Ohrid region", co-funded by European Union and Albanian Ministry of Environment and implemented by UNESCO.
The actual project is titted: Evidence based campaign on protecting Lake Ohrid", implemented by DMO ALBANIA and supported by Co-Plan, through scheme: Financial Support to third parties in the framework of EU-Funded project: ENV.Net Factoring the environment portfolio for WB and Turkey in the EU Policy Agenda, financed by European UNION.

Monday, March 20, 2017

World Water Day- Irina Bokova: We cannot afford to waste wastewater

22 March is World Water Day, is a day when every country should take action to tackle the water crisis. Today, there are over 663 million people living without a safe water supply close to home, spending countless hours queuing or trekking to distant sources, and coping with the health impacts of using contaminated water. The Sustainable Development Goals, launched in 2015, include a target to ensure everyone has access to safe water by 2030, making water a key issue in the fight to eradicate extreme poverty. Under the theme ‘Water and Wastewater’, the year 2017 provides an important opportunity to consolidate and build upon the previous World Water Days to highlight the symbiosis between water and wastewater in the quest for sustainable development.
On the Occasion of World Water Day, - Irina Bokova, Director-General of UNESCO calls for better management of wastewater

Here is her message for this day:


Most human activities produce wastewater and over 80 percent of the world’s wastewater is released to the environment without treatment. This cannot go on – this is the message of the 2017 United Nations World Water Development Report. Limiting the discharge of untreated wastewater into nature not only saves lives and strengthens healthy ecosystems – it can help advance sustainable growth. Access to safe water and sanitation services is essential to the human rights and dignity, and the survival, of women and men across the world, especially the most disadvantaged. This is vital for progress across the 2030 Agenda for Sustainable Development – water links all 17 Sustainable Development Goals and their interconnected targets. In the face of growing demand, wastewater can be a reliable alternative source of water – this calls for shifting the paradigm of wastewater management from ‘treatment and disposal’ to ‘reduce, reuse, recycle and resource recovery’. Wastewater should no longer be seen as a problem, but as part of the solution to challenges that all societies are facing. Treated wastewater can be a cost-efficient, sustainable, safe and reliable alternative source of water for a variety of purposes – from irrigation and industrial uses to drinking water, particularly under conditions of water scarcity. For this, we need to change mind-sets, to raise awareness and redouble educational efforts to share the benefits of wastewater reuse. We need to see improved wastewater management at the heart of a circular economy, balancing development with the protection and sustainable use of natural resources. The benefits are wide-ranging, with implications on food and energy security and in mitigating the impacts of climate change. As the United Nations agency for water sciences and education, UNESCO is working across the board to these ends, starting with the International Hydrological Programme and its network of National Committees, Centres and Chairs. Our World Water Assessment Programme provides Governments and the international community with cutting-edge and policy-relevant information on freshwater resources worldwide, pioneering also new techniques in gender-sensitive water monitoring. All of this is vital for the success of the 2030 Agenda. At a time when demand is growing and limited resources are increasingly stressed by over-abstraction, pollution and climate change, we simply must not neglect the opportunities from improved wastewater management. We cannot afford to waste wastewater ..

Source: http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002476/247628E.pdf


Irina Bokova: Nuk mund ta lejojme  humbjen e ujërave të zeza..

22 Marsi është Dita Botërore e Ujit, një ditë ku cdo shtet duhet të marrë masa për të luftuar krizën e ujit. Sot janë 663 mln njerëz që jetojnë pa ujë të pijshem në shtëpi, duke kaluar orë pa fund në radha apo duke ecur drejt burimeve të largëta ujore dhe duke u përballur me impaktet në shëndet të përdorimit të ujit të kontamiunuar. Objektivat e zhvillimit të qendrueshëm të lancuara në 2015 përfshijnë një target ku gjithkush duhet të kete akses  tek uji në 2030 duke e bërë ujin një cështje të rëndësishme për të luftuar varfërinë. Këtë vit tema e kësaj ditë botërore është “Uji dhe Ujërat e zeza” si një mundësi për të theksuar simbiozën mes ujit dhe ujërave të zeza
Në kuadër të Ditës Botërore të Ujit, 22 Marsit, Irina Bokova, Drejtorja e përgjithshme  e UNESCO bën thirrje për një menaxhim më të mirë të ujrave të zeza

Ja dhe mesazhi i saj
Shumë aktivitete njerezore prodhojnë ujëra të zeza dhe rreth 80% e ujërave të zeza të botës clirohen në mjedis pa asnjë trajtim. Kjo situatë nuk mund të vazhdojë më- ky ishte dhe mesazhi i Raportit ntë OKB për  ujin në 2017
Duke limituar shkarkimin e ujërave të zeza të patrajtuara në natyre, ne jo vetëm shpëtojmë jetë por forcojmë ekosistemet e shëndetshme dhe ndihmojnë në zhvillimin e qendrueshëm. Aksesi te shërbimet e ujit të pijshëm dhe të pastër, janë thelbësore për të drejtat dhe dinjitetin e njeriut dhe për mbijetesën e burrave dhe grave në gjithë botën, vecanërisht i atyre që janë më të disavantazhuar. Kjo është vitale për progresin e Axhendës së 2030 për zhvillimin e Qendrueshëm – uji lidhet me 17 objektivat e tjera të zhvillimit të qendrueshëm dhe qellimet e tyre të ndërlidhura. 
Në kohën e rritjes së kërkesës, ujërat e zeza mund të bëhen një burim i besueshëm për ujë- kjo kërkon për zhvendosjen e paradigmës së menazhimit të ujërave të zeza nga ‘trajtimi” te reduktimi, riperdorimi, riciklimi dhe rimëkëmbja e burimit.
Ujërat e zeza nuk duhet të shihen më si problem por si pjesë e zgjidhjes së sfidave më të cilat përballen shoqëritë. Trajtimi i ujërave të zeza mund të jetë me kosto eficente, të qendrueshme, të sigurt dhe një burim i besushëm alternativ i ujit për shumë qëllime, që nga ujitja dhe përdorimet industrial deri te uji i pijshëm, vecanërisht në kushtet e mungesës së ujit. Për këtë ne kemi nevojë të ndryshojmë konceptet tona, të rrisim ndërgjegjësimi të dyfishojmë përpjekjet edukuese të ndajmë përfitimet e ripërdorimit të ujërave të zeza. Ne kemi nevojë të shohim menaxhimin e përmirësuar të ujërave të zeza në zemër të një ekonomie qarkulluese, zhvillimi të balancuar me mbrojtjen  dhe përdorimin e qendrueshëm të burimeve natyrore.
Përfitimet janë të mëdha, me ndikim në sigurimin e ushqimit, energjisë dhe në uljen e impakteve të ndrshimeve klimaterike. Ashtu si agjencia e OKB për shkencëën dhe edukimin ujor, edhe UNESCO po punon për këtë qëllim duke nisur me Programin Nderkombetar Hidrologjik, dhe rrjetin e tij te Komiteteve kombetare, qendrave dhe kryesive.
Programi ynë i vlerësimit të ujit botëror, u ofron qeverive dhe gjithë komunitetit ndërkombëtar informacion mbi burimet botërore të ujit të pijshëm dhe politikat mbi të, duke paraqitur dhe disa teknika të reja për monitorimin e ujit bazuar në cështjet gjinore. E gjithë kjo për të arritur sukses për axhendën 2030.

Në kohën kur kërkesa po rritet, dhe burimet e limituara po përballen me probleme si ndotja apo ndryshimet klimaterike, ne thjesht nuk duhet të neglizhojme mundësitë nga menaxhimi i ujërave të zeza. Nuk thjesht mund t’a lelojme  humbjen e ujërave të zeza.. 

No comments:

Post a Comment