Our Story

Lake Ohrid is one of the oldest and deepest lake in Europe. It is shared between Albania and North Macedonia and is part of World Heritage List, protected by UNESCO. This page aims to protect this property through different projects. The first project was "Towards strengthened governance of the shared transboundary natural and cultural heritage of the Lake Ohrid region", co-funded by European Union and Albanian Ministry of Environment and implemented by UNESCO.
The actual project is titted: Evidence based campaign on protecting Lake Ohrid", implemented by DMO ALBANIA and supported by Co-Plan, through scheme: Financial Support to third parties in the framework of EU-Funded project: ENV.Net Factoring the environment portfolio for WB and Turkey in the EU Policy Agenda, financed by European UNION.

Monday, December 11, 2017

UN started a 1-year campaign for 70th anniversary of Universal Declaration of Human Rights

The United Nations on Sunday, 10th of December 2017 kicked off in Paris, France, a year-long campaign to honor the foundational human rights document, which next year marks its 70th anniversary.

On this day the General Director of UNESCO Audrey Azoulay launched a declaration as following:
"In the wake of the Second World War, humanity, together, resolved to uphold human dignity everywhere and always. In this spirit, the United Nations adopted the Universal Declaration of Human Rights as “a common standard of achievement for all peoples and all nations.”
The Universal Declaration embodies common human aspirations, rooted in different cultures, put clearly in its first words: “the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all members of the human family is the foundation of freedom, justice and peace in the world.”
Today, the Universal Declaration enters its 70th year of existence at a time of rising challenge. Hatred, discrimination and violence remain rife. Hundreds of millions of women and men are destitute, deprived of basic livelihoods and opportunities. Forced population movements are violating rights on unprecedented scale. The 2030 Agenda for Sustainable Development promises to leave no one behind -- human rights must be the bedrock for all progress moving forward.

This must start as early as possible, on the benches of schools. UNESCO is leading human rights education today, to ensure all girls and boys know their rights and those of others. This is the spirit of UNESCO’s work for global citizenship education, to strengthen respect for cultural diversity on the basis of solidarity and shared rights. This is why UNESCO is launching today its Global Education Monitoring Report on Youth and a campaign encouraging youth to hold governments accountable for ensuring everyone’s right to education (#WhosAccountable).

In December 1948, UNESCO was the first United Nations agency to place the Universal Declaration at the heart of all its action, to promote it across the world through education and the media.
Today, and all through the anniversary year ahead, UNESCO will call for all to renew their commitment to the rights and dignity that bind humanity as a single family, to defend the Universal Declaration of Human Rights in every society, in all instances.
The first article of the Universal Declaration says: “All human beings are born free and equal in dignity and rights.”
This rang across the world in 1948 -- it still does today.

Shqip
Nisi fushata për 70 vjetorin e Deklarates së të Drejtave të Njeriut 
OKB startoi të dielën më 10 dhjetor, fushatën një vjecare për të nderuar 70 vjetorin e Deklaratës Universale të të drejtave të njeriut që shënohet pikërisht në 10 dhjetor të 2018. I gjithë viti që vjen do t'i kushtohet rëndësisë së kësaj deklarate që mbush 70 vjet dhe ende është një dokument jashtëzakonisht i rëndësishëm.
Në këtë kuadër, drejtoresha e përgjithshme e UNESCO, Audrey Azolay bëri një deklaratë lidhur me ditën e të drejtave të njeriut si më poshtë: 
Në prag të Luftës së Dytë Botërore, njerëzimi së bashku, vendosi të mbrojë dinjitetin njerëzor kudo dhe përgjithmonë. Në këtë frymë Kombet e Bashkuara miratuan Deklaratën Universale të të Drejtave të Njeriut si" një standard i përbashkët arritjesh për të gjithë popujt dhe të gjitha kombet . "
Deklarata Universale mishëron aspiratat e përbashkëta njerëzore, të rrënjosura në kultura të ndryshme, e përcaktuar qartë në fjalët e saj të para: "Dinjiteti i pandarë i të drejtave të barabarta dhe të patjetërsueshme të të gjithë anëtarëve të familjes njerëzore është themeli i lirisë, drejtësisë dhe paqes në botë . "
Sot, Deklarata Universale hyn në vitin e 70-të të ekzistencës në kohën e sfidës në rritje. Urrejtja, diskriminimi dhe dhuna vazhdojnë të jenë të shumta. Qindra miliona gra dhe burra janë të varfër, të privuar nga mjetet themelore të jetesës dhe mundësitë. Lëvizjet e detyruara të popullsisë po shkelin të drejtat e njeriut në shkallë të paparë. Agjenda e 2030 për Zhvillimin e Qëndrueshëm premton të mos lërë askënd pas - ku të drejtat e njeriut duhet të jenë themeli për të gjithë progresin që ecën përpara.
Kjo duhet të fillojë sa më shpejt që të jetë e mundur, në bankat e shkollave. UNESCO po udhëheq sot edukimin e të drejtave të njeriut, për të siguruar që të gjitha vajzat dhe djemtë të njohin të drejtat e tyre dhe ato të të tjerëve. Ky është fryma e punës së UNESKO-s për edukimin e qytetarisë globale, për të forcuar respektin për shumëllojshmërinë kulturore në bazë të solidaritetit dhe të drejtave të përbashkëta. Kjo është arsyeja pse UNESCO po lançon sot Raportin e saj të Monitorimit të Edukimit Global mbi Rininë dhe një fushatë që inkurajon të rinjtë për t'i mbajtur qeveritë përgjegjëse për sigurimin e të drejtës së të gjithëve në arsim.
Në dhjetor 1948, UNESCO ishte agjencia e parë e Kombeve të Bashkuara për të vendosur Deklaratën Universale në thelbin e të gjitha veprimeve të saj, për ta promovuar atë nëpër botë nëpërmjet edukimit dhe medias.
Sot dhe gjatë gjithë vitit të përvjetorit të ardhshëm, UNESKO do të kërkojë që të gjithë të ripërtërijnë angazhimin e tyre për të drejtat dhe dinjitetin që lidhin njerëzimin si një familje të vetme, për të mbrojtur Deklaratën Universale të të Drejtave të Njeriut në çdo shoqëri, në të gjitha rastet.
Artikulli i parë i Deklaratës Universale thotë: "Të gjitha qeniet njerëzore lindin të lirë dhe të barabartë në dinjitet dhe të drejta". Kjo goditi në veshet e gjithë botës në vitin 1948 - dhe vazhdon të jetë aktuale edhe sot.

No comments:

Post a Comment