Our Story

Lake Ohrid is one of the oldest and deepest lake in Europe. It is shared between Albania and North Macedonia and is part of World Heritage List, protected by UNESCO. This page aims to protect this property through different projects. The first project was "Towards strengthened governance of the shared transboundary natural and cultural heritage of the Lake Ohrid region", co-funded by European Union and Albanian Ministry of Environment and implemented by UNESCO.
The actual project is titted: Evidence based campaign on protecting Lake Ohrid", implemented by DMO ALBANIA and supported by Co-Plan, through scheme: Financial Support to third parties in the framework of EU-Funded project: ENV.Net Factoring the environment portfolio for WB and Turkey in the EU Policy Agenda, financed by European UNION.

Wednesday, November 30, 2016

ICOMOS: A proposal to preserve the traditional buildings around Lake Ohrid

Conservation and preservation of the developed heritage area in Pogradec is essential for all the local authorities on the Albanian side of Lake Ohrid. In this framework the International Council on Monuments and Sites (ICOMOS) is proposing the development of a manual with guidelines for maintenance and rehabilitation of traditionally built heritage in the Albanian part of the region. The manual will address conservation problems and upgrade the needs of the heritage developed on the Albanian side of the lake, while retaining and sustaining its morphology and construction characteristics and materials. The guidelines will act as a reference tool for all those responsible for the preservation and conservation of the developed heritage of the Pogradec area, including local architects, engineers and craftsmen. Moreover, it will also be useful for state institutions and the local administrations.

The ICOMOS mission in the area, undertaken in June 2015, highlighted the need for rationalizing the built environment and improving the quality and performances of the built assets on the Albanian side of the Lake Ohrid region. The Guidelines for built heritage will be developed in close cooperation with the Ministry of Culture, Institute of Monuments, Regional Directorate for Cultural Heritage and the Municipality of Pogradec.

Staff from the Albanian institutions will be involved in the development of the Guidelines. So that they may be developed for other heritage sites in Albania as well. Knowledge exchange is also foreseen with the partners from the Macedonian institutions. The Guidelines are planned to be published by autumn 2017. There are several similar publications for other heritage locations, such as Cinqueterre in Italy, Jeddah in Saudi Arabia, Jerusalem, and Gjirokastra.

**
ICOMOS: Një propozim për të ruajtur ndërtesat tradicionale rreth liqenit të Ohrit


Ruajtja dhe mbrojtja e zonës së zhvilluar të trashëgimisë në Pogradec është thelbësore për gjithë autoritetet lokale të pjesës shqiptare të Liqenit të Ohrit. Në këtë kuadër, Këshilli Kombëtar për Monumentet dhe Vendet (ICOMOS) propozon zhvillimin e një manuali me udhëzime për ruajtjen dhe rehabilitimin e ndërtesave tradicionale të trashëgimisë, në pjesën shqiptare të rajonit. Manuali do të 
adresojë problemet e ruajtjes së tyre dhe nevojat për përmirësim të kësaj trashëgimie në pjesën shqiptare të liqenit, duke ruajtur dhe mbrojtur morfologjinë e tyre dhe karakteristikat e materialet e ndërtimit. 
Udhëzuesi do të shërbejë si një mjet reference për gjithë ata që janë përgjegjës për ruajtjen dhe mbrojtjen e trashëgimisë së zhvilluar në zonën e Pogradecit, përfshi arkitektët lokale, inxhinierë dhe artizanë. Gjithashtu do jetë i vlefshëm dhe për institucionet shtetërore dhe administratën lokale. Misioni vëzhgues i ICOMOS në këtë zonë, i kryer në qershor 2015, ka theksuar nevojën për racionalizimin e mjedisit të ndërtimeve dhe përmirësimin e cilësisë dhe performancës së aseteve të 
ndërtuara në pjesën shqiptare të rajonit të liqenit të Ohrit. 
Ky udhëzues për ndërtesat e trashëgimisë do të përpilohet në bashkëpunim të ngushtë me Ministrinë e Kulturës, Institutin e Monumenteve, Drejtorinë rajonale për trashëgiminë kultuore dhe bashkinë e Pogradecit. Stafi nga institucionet shqiptare do të përfsshihet gjithashtu në zhvillimin e këtij udhëzuesi, në mënyrë që ai të përpilohet gjithashtu edhe për zona të tjera të trashëgimisë në Shqipëri. Gjithashtu parashikohet dhe shkëmbim njohurish me partnerët e institucioneve maqedonase. Udhëzuesi planifikohet të publikohet në vjeshtë 2017. Ka disa bo time të ngjashme për vende të tjera të trashëgimisë si Cinqueterre në Itali, Jeddah në Arabinë Saudite, Jeruzalem e Gjirokastër.

No comments:

Post a Comment