Tuesday, February 14, 2017

Lake Ohrid withdrew drastically - what happened?

The level of Lake Ohrid decreased in January under the minimum of allowing quota determined by experts in the field. Its depth decreased by 23 centimeters in Albanian side of the Lake. The consequences of this phenomenon are serious for Lake Ohrid ecosystem and repair from this damage requires time, not to mention that could be irreversible.
Environment experts in Pogradec urgently raised the concern for this issue, because the decreased level in Albanian side of the Lake is more obvious than in Macedonian side. It was estimated that in Tushemisht the water receded up to 40 meters from the shores, and the depth of water decreased to 1.3 meter in this area.
According to Albanian local authorities, the cause for this problem is the uncontrolled water release in the Black Drin, opening the gates in Struga by Macedonian Authorities, without respecting the technical limits of water levels for the lake.  the lake withdrew drastically, due to

After raising this concern, the Authorities in Macedonia closed the gates at the level of 90%, thus preventing further degradation and damages on flora and fauna in Albanian side of the lake.
This issue was raised and supported by non-governmental organizations and civil societies in both countries. The problem was also discussed in the 5th Transboundary Meeting on Safeguarding Lake Ohrid, held in Pogradec in 9-10 February, where representatives from respective ministries and institutions on both countries participated.
Albania and FYR Macedonia sharing Lake Ohrid are in continuing communications and consultations in order to prevent such problems in the future. In the joint meeting in Pogradec, both countries agreed to reactivate the bilateral structures which are created in the framework of transboundary agreements and conventions signed by both countries for protection and sustainable development of Lake Ohrid basin. They agreed for the necessity of regular bilateral meetings to these structures as well.

**
Bie niveli i Liqenit të Ohrit në Pogradec, çfarë ka ndodhur?

Niveli i liqenit të Ohrit gjate muajit Janar pesoi nje renie drastike te nivelit te tij, duke e kaluar edhe te ashtuquajturin “minimumin” e kuotes se lejuar te percaktuar nga ekspertet e fushes, e cila arriti ne fund te ketij muaji ne masen -23 centimetra. Pasojat e ketij fenomeni jane te renda per kete ekosistem dhe koha per riparimin e demit qe i shkaktohet ekosistemit eshte mjaft e gjate per te mos thene e pamundur. Per keto arsye ekspertët mjedisore në Pogradec ngritën me shqetësim këtë cështje, pasi kjo rënia e nivelit të ujit ne pjesen shqiptare ishte me e dukshme sidomos ne zonen nga Pogradeci ne Tushemisht ku uji ishte tërhequr deri ne 40 metër dhe ulje te nivelit te liqenit arriti deri ne 1.3 metër.

Sipas pales shqiptare, shkaktar për këtë situatë është hapja pa kriter e portave të Liqenit në Strugë duke mosrespektuar kete element teknik te percaktuar per nivelin e ujrave te liqenit nga ana e institucioneve pergjegjese ne Maqedoni. Eshte fakt qe pas shqetësimit të Autoriteteve shqiptare në Pogradec, te cilet u bene present edhe ne mediat maqedone, keto institucione reaguan duke mbyllur portat në masen 90%, duke bere te mundur parandalimin e degradimit te metejshem te flores dhe faunes ne zonen litorale te liqenit. Por duhet te theksohet qe kthimi i liqenit ne kuotat normale do te kerkoje kohe.
Ngjarja pati jehonë në dy anët e liqenit, kryesisht nga organizatat joqeveritare. Cështja u ngrit dhe gjatë takimit të 5-te të platformës ndërkufitare të Lqienit të Ohrit që u mbajt në Pogradec javën e shkuar, ku të pranishëm ishin përfaqësues të institucioneve qendrore dhe locale të te dy vendeve.
Dy vendet jane ne komunikim të vazhdueshëm që kjo ngjarje të mos ndodhë më, dhe u shtrua si domosdoshmeri krijimi apo riaktivizimit i strukturave bilaterale qe jane rrjedhoje e marrëveshjeve ndërkufitare apo konvetave nderkufiatre te nenshkruara nga te dy vendet per mbrojtjen dhe zhvillimin e qendrueshem te basenit te liqenit te Ohrit, si dhe domosdoshmerine e takimeve bilaterale te ketyre strukturave.

No comments:

Post a Comment