World Wetlands Day- how can we help?

World Wetlands Day is celebrated every year on 2 February. This day marks the date of the adoption of the Convention on Wetlands on 2 February 1971, in the Iranian city of Ramsar on the shores of the Caspian Sea. Since 1997, the Ramsar Secretariat provides outreach materials to help raise public awareness about the importance and value of wetlands.

Prespa wetland 
Healthy wetlands can reduce the damage caused by disasters and make recovery faster. Yet worldwide, wetlands are in alarming retreat; at least 64% of them have disappeared since 1900.

So how can we help?

Communities
• Find out how the wetlands in your area are being used or overused - and who depends on them. How do wetlands protect your area during extreme events?
• Adopt practices that ensure long- term sustainability of the local wetlands for everyone. Measures might include controlling illegal fishing and dumping, no –take rules, set catch limits and regulate the type of activities by season.
• Clear rubbish from wetlands, and unblock streams and rivers.

Policy-makers Governments can include wetlands in their strategy for coping with disasters. Possible measures:
• Designate wetlands in flood- and storm-prone zones as protected areas.
• Restore degraded wetlands that act as protective barriers.
• Work with local stake holders and civil society to promote sustainable agriculture, fisheries and tourism.
• Adopt cross sectoral policies especially in agriculture and water to help protect wetlands.

Individuals
• Organize or join a wetland clean-up.
• Become a Wetland Ambassador advocate for wetlands.
• Use water more sparingly and avoid toxic products that drain into wetlands.
• Participate in actions to conserve and restore wetlands.

**


Si t'i mbrojmë ligatinat

Dita botërore e Ligatinave (tokave me uje) festohet cdo 2 shkurt. Kjo ditë shënon dhe datën e miratimit të konventës së ligatinave në 2 shkurt 1971 në qytetin Iranian Ramsar në brigjet e Detit Kaspik. Që nga 1997, Sekretariati i Ramsarit shpërndan materiale që ndihmojnë në rritjen e ndërgjegjësimit publik për rëndësinë dhe vlerat e ligatinave, ose tokat me ujë.
Ligatinat e sigurta mund të reduktojnë dëmet që shkaktohen nga katastrofat dhe mund të ndikojnë në rimëkëmbjen e shpejtë pas tyre. Në gjithë ligatinat janë të rrezikuara, të paktën 64% e tyre janë zhdukur që nga 1990

Si mund të ndihmojmë të gjithë për t'i mbrojtur ato?

Komunitetet

Të zbulojnë cilat janë ligatinat në zonat e tyre, si përdoren dhe cfarë varet nga ato. Si ligatinat mund të ndihmojnë zonën tuaj nga eventet ekstreme
Adoptoni praktikat që garantojnë një qendrueshmëri afatgjatë të ligatinave për këdo. Masa mund të përfshijnë kontrolle të peshkimit të paligjshëm apo hedhjen e mbeturinave, Ndermerrni aksione sipas sezoneve
Pastroni plehrat dhe clironi rrjedhat e ujit dhe lumenjve

Vendimarrësit
Duhet te bëjnë strategji për të përballuar katastrofat
Masat e tyre duhet të përfshijnë: Dizenjoni tokat që mund të përmbyten apo tokat që preken nga stuhite si zona të mbrojtura
Restauroni ligatinat e degraduara që veprojnë si barrier protective
Punoni me grupet e interest lokalë apo shoqërinë civile për të promovuar bujqësinë e qendrueshme, turizmin dhe peshkimin.
Adoptoni politika ndërsektoriale në bujqësi dhe ceshtjen e ujit për të mbrojtur ligatinat

Individët
Organizoni fushata pastrami të ligatinave
Behuni ambassador të ligatinave për ti mbrojtur
Përdoreni ujin me kursim dhe shmangni produktet toksike që derdhen në ligatina
Merrni pjesë në aksione për ti rigjallëruar ligatinatSource/burimi:
http://www.worldwetlandsday.org/documents/10184/164097/WWD17_Handout3_engl3_HR2_+desktoprint.pdf/86f6c73a-35e3-4336-b310-2fa1111bec43