Skip to main content

Posts

Investigative report: Polluters of Lake Ohrid, Albanian side

Recent posts

National Round Table: Polluters of Lake Ohrid

A national round table was organized in the end of the project: Identifying polluters of Lake Ohrid, UNESCO site. The meeting was organized in Pogradec with the participation of Public Institutions, Ministry of Environment, Ministry of Tourism, Ministry of Energy and Transportation, representatives of Pogradec Municipality, representatives of protected areas. Also in the table were present representatives of tourism businesses, from civil society working around Lake Ohrid also journalist and media  The aim of the meeting was to introduce the findings of this project, three investigative researches regarding the polluters around Lake Ohrid, and to discuss with all stakeholders the situation and to find ways how to solve them. The vice mayor of Municipality of Pogradec, Mrs Paskalino Ziko, promised that all these problems will be taken into account and other meetings will follow with stakeholders to address them

6 muaj pas marrjes së statusit UNESCO, ndotësit potencialë rrezikojnë Liqenin e Ohrit

Liqeni i Ohrit, pjesa shqiptare, 6 muaj pas marrjes së statusit si pasuri natyrore dhe kulturore e UNESCO, ende nuk ka nisur të ndërmarrë masa për të ruajtur këtë mrekulli natyrore. Një raport i përgatitur nga DMO ALBANIA, në bazë të projektit: Evidence based campaign for Protecting Lake Ohrid, mbështetur nga Co Plan dhe financuar nga Bashkimi Europian, evidentoi disa ndotës potencialë të Liqenit të Ohrit në tre raporte investigative: Se pari ndotësit minerare të liqenit, pra aktivitet minerare me licencsa afatgjate ne zonen e mbrojtur edhe pse Liqeni tashmë është pasuri UNESCO. Peshkimi i paligjshëm dhe ekonomitë e paligjshme të peshkut kryesisht në zonën e Tushemishtit Ndotësit e tjerë: ujërat e zeza, fosfori, menaxhimi i mbetjeve, të përfshira në raportin e tretë investigativ Të tre raportet i janë dërguar gjithë institucioneve përgjegjëse dhe gjithë grupeve të intersit rreth liqenit, por fatkeqësisht nuk janë marrë ende masat e duhura për ti adresuar ato. Tre raportet inv

A duhet te ndalen aktivitetet minerare rreth Liqenit te Ohrit?

Për te mbrojtur gjendjen natyrore të liqeneve ndërkufitare në Republikën e Shqipërisë eshte dekretuar “Ligji per liqenet nderkufitare”, (Nr.9103,datë 10.7.2003, shpallur me dekret nr.3917, datë 30.7.2003 nga Presidenti i Republikës së Shqipërisë, z.Alfred Moisiu), fusha e veprimit te te cilit eshte edhe pjesa shqiptare e Liqenit të Ohrit. Dispozitat e këtij ligji detyrojne te gjithe personat fizikë e juridikë, publikë dhe privatë, vendas ose të huaj, që shfrytëzojnë pasuritë ujore, natyrore dhe biologjike të liqenit e të pellgut ujëmbledhës ose ushtrojnë veprimtari të ndryshme në to, të mbrojnë mjedisin e ekosistemit në perputhje me te gjitha aktet ligjore e nënligjore te Republikën e Shqipërisë, si dhe konventat, protokollet, marrëveshjet ndërkombëtare në të cilat Republika e Shqipërisë është palë. Ne kundershtim me kete ligj qeveria shqiptare mbas dekretimit te ketij ligji, (6-mujori dyte i vitit 2003 dhe ne vazhdim), ka licensuar 18 subjekte, per aktivitete te ndryshme minerare n

Census of wintering water birds in Ohrid Lake region for the year 2020.

The countdown, or otherwise known as the wintering waterfowl census at Lake Ohrid, in the Pogradec Terrestrial Protected Landscape for the year 2020 has ended. In the Pogradec , the countdown or otherwise known as the wintering waterfowl census in Lake Ohrid region for the year 2020 has ended. This is the fifth consecutive year that this census is being conducted by the Protected Areas Administration and the volunteers involved in the project. The counting was done simultaneously in the Macedonian part of the lake. The results show a smaller number of wintering birds compared to last year, one of the main causes of this situation is the mild winter with no snowfall and frost. The total number is about 11 000 birds and 26 species. The species with the largest presence are: Bajza (Fulica atra), Coconut Seabird (Chroicocephalus ridibundus), Diptera Rosa (Aythya fuligula), and the Little Caterpillar (Tachybaptus ruficollis). It is noted that the birds stand very close

Veprimtaria humane ne pellgun ujembledhes te liqenit te Ohrit dhe ndikimi i tyre ne gjendjen mjedisore te liqenit te Ohrit

Liqeni i Ohrit është një liqen i thellë, oligografik me prejardhje tektonike dhe ndër 2-3 liqenet më të lashta në botë. Kjo ekzistencë e gjatë e liqenit ka lejuar zhvillimin e një ekosistemi të jashtëzakonshëm, i cili ruan një shkallë të mrekullueshme të biodiversitetit endemik. Nga ana objektive, Liqeni i Ohrit përfaqëson një dukuri natyrore të pakrahasueshme sipas kriterit (vii) të Direktivave Operative për Zbatimin e Konventës së Trashëgimisë Botërore. Duke ruajtur rreth 1,500 specie, dhe më shumë se 300 specie endemike, Liqeni i Ohrit mund të konsiderohet ndoshta si një ndër liqenet më me shumëllojshmëri në botë duke llogaritur edhe sipërfaqen e zonës. Evoluimi i biodiversitetit jashtëzakonisht të pasur të Liqeni të Ohrit lidhet ngushtë me ekologjinë e tij të veçantë. Ashtu si në shumicën e liqeneve të tjera, ekologjia e Liqenit të Ohrit është një pasqyrim i pellgut ujëmbledhës dhe mjedisit të tij eko-klimatologjik. Prania dhe evoluimi i biodiversitetit të pasur të liqenit m

Ndotesit Potenciale ne burimet natyrore te liqenit te Ohrit

Gjetjet per ndotesit e Liqenit te Ohrit ne kuader te projektit e financuar nga Bashkimi European “Evidence based campaign “Protecting Lake Ohrid”. Liqeni i Ohrit dhe pellgu ujembledhes i tij mbetet nje ekosistem vital me shume asete, pasuria dhe larmia e te cilave jane edhe arsyet kryesore pse njerezit kane zgjedhur te jetojne ne kete rajon. Kerkimet shkencore tregojne nje lidhje te qarte midis ekonomise dhe burimeve te shendetshme te liqenit te Ohrit. Por studimet e kryera ne dy dekadat e fundit, kane argumentuar keto probleme shume serioze mjedisore qe kerkojne jo vetem evidentimin e tyre por dhenien edhe te alternativave per zgjidhjen e tyre. Keshtu : -  Perqendrimet e fosforit ne pjese te caktuara te tij jane aq te larta sa qe mund te shkaktojne rritje te tepruar te algave te cilat fillimisht e kthejne ujin ne ngjyre te gjelber dhe me pas algat zene gjithe siperfaqen ujore prane bregut. Algat do te pengojne perdorimin e ujit per argetim (per te notuar, levizjen e varkave