Plani strategjik per rivitalizimin e Liqenit te Ohrit- nje plan serioz?

Plani per Rivitalizimin e Site te UNESCO-s, rajoni i liqenit te Ohrit, tashme eshte depozituar nga Shqiperia dhe Maqedonia e Veriut ne Paris. Gjate vitit te kaluar para depozitimit te tij, ju kerkua ministrive perkatese permes nje set pyetjesh nje informacion mbi stadin e pergatitjes se tij, si dhe nese ishin mare ne konsiderate disa nga “hot-spotet” qe DMO Albania konstatoi dhe qe perbenin kercenimet kryesore ndaj Vlerave te Jashtezakonshme Universale dhe vete Statusin e rajonit si Trashegimi Boterore.

Pergjigjet ishin evasive, jo profesionale, jo te argumentuara, shpesh papergjigje, qe krijonin dyshimin ne saktesine dhe seriozitetin e autoriteve pergjegjese per pergatitjen e nje Plani Rivitalizimi serioz, real, me nje ekspertize te mirefillte, permes nje procesi gjithperfshires, qe ai te pranohej nga te gjithe “aktoret”, si KUSHT dhe GARANCI per zbatimim e tij ne vazhdim.

Analiza e ketij Plani se sa dhe si ai ploteson Rekomandimet e Miisioneve te Monitorimit, (2020) apo Vendimet e Sesionit 43 te UNESCO-s, (2021) permes nje ekspertize te dokumentave relevante dhe gjendjes ne terren eshte duke u pergatitur. Ajo do te jete konkrete, duke ofruar dicka ndryshe nga mjaft praktikat te kaluara sipërfaqësore jo profesionale, apo me keq akoma te dyshimtë.

Ne perfundim, te gjitha gjetjet nga PLANI do te behen prezente tek autoritetet respective si dhe dhe do te dergohen tek autoritetet e UNESCO-s.Ja disa nga konkluzionet kryesore te Raportit per Sektorin e Peshkimit.

Cfare tregon kjo analize?

Misionet Monitoruese te UNESCO-s, (2017,2020) konstatuan gjate vizitave ne rajonin e liqenit te Ohrit, qe ka nje sere kercenimesh serioze ndaj specieve endemike ne liqen, rezultat  nje sere faktoresh si mbipeshkimi, perdorimi i mjeteve jo standarte nga peshkataret, monitorimi jo i plote, kuader ligjor te ndryshem nga te dy shtetet lidhur me menyren e peshkimit, mungese te ripopullimit permanent, mungese te nje database per te pasur te dhena qe do te ndihmonin ne hartimin e Studimit mbi Rezerven pashkore, qe kane sjelle per pasoje peshkim të paqëndrueshëm (faq 7, 9,16,18 54).

Cfare ofron PLANI Strategjik i Rivitalizimit?

Ne tabelen me aktivitetet qe do te ndermeren per zbatimin e Rekomanimeve, nen emertimin: I Qëllimi strategjik: Një sistem efektiv për mbrojtjen dhe menaxhimin e trashëgimisë natyrore dhe kulturore në rajonin e Ohrit I.A Krijimi i kushteve të favorshme për mbrojtjen dhe menaxhimin e trashëgimisë natyrore dhe kulturore, ne faqen 40, si pergjigje ndaj Rekomandimit 17 te Misioneve Monitoruese te UNESCO-s,(2017,2020) theksohet:

Ø  Ndalim i plotë i kapjes së peshqve prioritare KORANI dhe BELUSHKA (Salmo letnica dhe Salmo ohridanus) derisa të krijohen popullata të qëndrueshme.

Ø  Shkalla e realizimit të veprimtarisë:          Në vazhdim të realizimit

Ø  Afati i realizimit të aktivitetit:                   I vazhdueshëm

Ø  Institucionet kompetente,                        Min.Bujqesise dhe IHB Ohër Maqedoni dhe

Inst pergjegjese ne Shqiperi !?


Dhe 3 INDIKATORE per te verifikuar zbatimin

1.       Zhvillimi i bazës së peshkimit për Liqenin e Ohrit me ndalimin e gjuetise për llojeve kryesore të peshqve. –

2.       Numri i inspektimeve dhe gjobave të vendosura në objektet hotelierike në lidhje me ofertën e peshkut endemik nga Liqeni i Ohrit gjatë peshkimit të ndaluar. –

3.       Raporte te IHB Ohrid qe tregojne se jane krijuar popullata të qëndrueshme per Koranin dhe belushken.


Problemet qe KONSTATOHEN:

1)       PLANI nuk prezanton nje analize socio-ekonomike per komunitetin qe preket nga kjo mase, si dhe nese jane diskutuar keto masa qe do te ndermeren me grupet e interesit  konkretisht me peshkateret dhe objektet turistike, (hotelet, restorantet ne rajon.

2)       NGA ANA TJETER diten e Marte date 7 Mars 2023, Ministria e Bujqesise ne Maqedonine e Veriut ka dhene me KONCESION per 6 vjet liqenin e Ohrit, duke percaktuar edhe kuota gjuetie nga 3000 kg deri ne 30000 kg ne vit per 6 speciet kryesore ne liqen perfshi koranin dhe belushken !!!????

3)       Po ashtu edhe ne PJESEN SHQIPTARE asnje prej peshkatareve apo biznesit te turizmit nuka ne kete informacion dhe lejohet gjuetia dhe menaxhohet nga OMP bazuar ne legjislacionin ne fuqi.


Probleme te tjera qe Plani nuk ju jep zgjidhje:

1.       Unifikimi i kuadrit ligjor per peshkimin dhe vendosja e nje sistemi te njejte peshkimi ne dy anet e liqenit

2.       Hartimit te studimit per Rezerven peshkore, si baze per nje zhvillim te qendrueshem te ketij sektori.


Nga Arian Merolli, ekspert mjedisiNe kuader te projektit, Trajnimi i gazetareve me ndotesit e Liqenit te Ohrit, zbatuar nga DMO Albania, mbeshtetur nga Journalismfund.eu