Our Story

Lake Ohrid is one of the oldest and deepest lake in Europe. It is shared between Albania and North Macedonia and is part of World Heritage List, protected by UNESCO. This page aims to protect this property through different projects. The first project was "Towards strengthened governance of the shared transboundary natural and cultural heritage of the Lake Ohrid region", co-funded by European Union and Albanian Ministry of Environment and implemented by UNESCO.
The second project: Evidence based campaign on protecting Lake Ohrid", was implemented by DMO ALBANIA, supported by Co-Plan, through scheme: Financial Support to third parties in the framework of EU-Funded project: ENV.Net Factoring the environment portfolio for WB and Turkey in the EU Policy Agenda, financed by European UNION.

Monday, December 5, 2016

Interview with Milovan Shutinoski, Director of the Nikola Nezlobinski Museum in Struga


The Nikola Nezlobinski Museum in Struga is an important place for the history of the Lake Ohrid region, presenting Lake Ohrid and its inhabitants over a period of more than 100 years. The museum conserves and displays animal and plant species of the Lake Ohrid region and Lake Prespa. It is a rare collection, because some of the species no longer exist.

Milovan Shutinoski
The founder of the museum was a Russian doctor, Nikola Nezlobinski, a nature lover. As soon as he arrived in Struga he started collecting and preserving insects, catching birds and other kinds of animals. In 1928, he established the first zoo exhibition and in doing so, he laid the foundations for a natural sciences museum in Struga. The current exhibition in the museum is determined by the origin of the fauna and flora, all of which originate from the mountains and fields of the Struga–Ohrid region, exhibiting the local character of this specialized scientific institution.
The exhibition consists of numerous insects, amphibians, reptiles and fish species residing in Lake Ohrid, as well as many bird and mammal species from the region. The evolution of life is demonstrated in the exhibition with animal categories revealing most primitive forms up to mammals and birds. The Nikola Nezlobinski Museum is a national institution that consists of a complex of five different divisions or departments: biology, archaeology, ethnology, history and art. The current director of the museum is Milovan Shutinoski, whom we interviewed to learn more about this special place.

1. Can you describe in a few words the importance of Struga Museum for protecting the values of Lake Ohrid?
 The unique collections that the museum presents, of both natural and cultural heritage, are the best example of showing how nature and people have lived side by side for centuries. The values of the Lake Ohrid region are presented for all people visiting the museum. Inside here one has the opportunity to learn much about the history of the region. You can see what we have managed to preserve, but also what has already been lost, because of the many changes that have taken place in the depths of Lake Ohrid over the years.


2. What is the most delicate part of the museum requiring the most work to maintain and protect?

Administrative Building of the Museum
Every day presents a challenge for the preservation and promotion of the natural and cultural heritage that the museum presents. We work with limited space in which we need to present the region’s natural and cultural heritage, and the museum has many items in its stores that are yet to be presented to the public and properly protected.

3. Based on your research is Lake Ohrid losing or maintaining some of its oldest values?

Unfortunately, many values that the Lake Ohrid region possesses are endangered, not just at the moment, but constantly. Interference by people is the main threat to this heritage. However, on the other hand, there some positive actions have been taken to preserve the values of Lake Ohrid region. Raising awareness among the public about the treasures that the region possesses is the main goal to be achieved in order to protect and preserve it.

4. Do you have in this museum some findings from the Albanian side of Lake Ohrid? What is your message for your colleagues on that side of Lake Ohrid?

The unique collection of flora and fauna in our natural sciences exhibition presents Lake Ohrid region as a whole, One Lake. Fishesand birds don’t know borders, and a rich cultural heritage is found on either side of Lake Ohrid. All people, especially those involved in protection of natural and cultural heritage, should and must work very hard to preserve and protect the values that the whole world has recognised as something special. We have to work together to protect these unique values, as our Lake Ohrid region is special and important.

**

Intervistë me Milovan Shutinoski, drejtor i Muzeut Nikola Nezlobinski në Strugë

Muzeu “Nikola Nezlobinski” në Strugë zë një vend shumë të rëndësishëm në historinë e e rajonit të Liqenit të Ohrit, pasi prezanton jo vetëm Liqenin, por gjithë speciet e tij gjatë një periudhe më shumë se 100 vjecare.  Muzeu ruan dhe ekspozon specie të kafshëve dhe bimësinë e gjithë rajonit të Liqenit të Ohrit dhe të Prespës. Është një koelskion i rrallë pasi shumë specie nuk ekzistojnë sot.Themeluesi i këtij Muzeu ishte doktori rus Nikola Nezlobinski, një adhurues i natyrës. Ai erdhi në Strugë për të ndihmuar në luftimin e epidemisë së malaries në 1924. Porsa mbërriti në Strugë nisi të koleksionojë dhe të ruajë insekte, zogj dhe lloje të tjera kafshësh. Në 1928 ai krijoi ekspozitën e parë zoologjike dhe duke bërë këtë ai vuri dhe themelet e muzeut të shkencave natyrore në Strugë. Ekspozimi aktual në muze përcaktohet nga origjina e faunës dhe florës, të cilat që të gjitha vijnë nga malet dhe fushat rreth rajonit të Strugës-Ohrit, duke shfaqur dhe karakterin lokal të këtij institucioni të specializuar shkencor. Ekspozimi konsiston në një numër insektesh, amfibësh, zvarranikësh, dhe specie peshqish që jetojnë në Liqenin e Ohrit, si dhe shumë zogj dhe specie gjitarësh nga i gjithë rajoni. Evoluimi i jetës demonstrohet në këtë muze me kategoritë e kafshëve duke nisur që nga format më primitive të gjitarëve dhe zogjve. Muzeu Nikola Nezlobinski është një institucion kombëtar që konsiston në 5 ndarje të ndryshme ose departamente: biologji, arkeologji, etnologji, histori dhe art. Drejtori aktual i këtij muzeu është Milovan Shutinoski, të cilin ne e intervistuam për të mësuar më shumë rreth këtij vendi special.
A mund të na përshkruani me pak fjalë rëndësinë e Muzeut të Strugës për mbrojtjën vlerave të Liqenit të Ohrit?
Koleksioni unik që muzeu përfaqëson, si për trashëgiminë kultuore dhe atë natyrore, janë shembulli më i mirë i faktit se si natyra dhe njerëzit kanë jetuar pranë e pranë për shekuj të tërë. Vlerat e rajonit të liqenit të Ohrit prezantohen për gjithë njerëzit që e vizitojnë këtë muze. Këtu kanë një mundësi për të mësuar më shumë për historinë e rajonit. Ju mund të shihni se çfarë kemi arritur të ruajmë, por gjithashtu se çfarë është humbur, pasi shumë ndryshime kanë ndodhur në thellësitë e Liqenit të Ohrit prej vitesh. 
Cila është pjesa më delikate që kërkon më shumë punë për mirambajtjen dhe mbrojtjen e objekteve të muzeut?
Çdo ditë për ne është një sfidë për ruajtjen dhe promovimin e trashëgimisë natyrore dhe kulturore që muzeu përfaqëson. Ne punojmë me hapësira të kufizuara, në të cilat duhet të prezantojmë këtë trashëgimi natyrore dhe kulturore të rajonit dhe muzeu ka shumë e shumë objekte në magazinat e tij që ende duhet të prezantohen për publikun dhe të mbrohen siç duhet. 
Bazuar në kërkimet tuaja, rajoni i Liqenit të Ohrit po i humb apo po i ruan vlerat e veta të vjetra?
Fatkeqësisht shumë vlera që rajoni i Liqenit të Ohrit i posedon, janë të kërcënuara, jo vetëm sot, por në mënyrë konstante. Ndërhyrja nga njerëzit është kërcënimi më i madh për këtë trashëgimi. Sidoqoftë nga ana tjetër ka disa veprimë pozitive që janë ndërmarrë për të ruajtur vlerat e rajonit të liqenit të Ohrit. Rritja e ndërgjegjësimit të publikut për thesaret që ky rajon ka, është qëllimi kryesor që duhet artritur në mënyrë që ta mbrojmë dhe ta ruajmë atë.
A keni në muze disa gjetje nga pjesa shqiptare e Liqenit të Ohrit? Cili është mesazhi juaj për kolegët e pjesës tjetër të liqenit?

Koleksioni unik i florës dhe faunës në muzeun tonë të shkencave natyrore përfaqëson Liqenin e Ohrit si i tërë, Një liqen. Peshqit dhe zogjtë nuk njohin kufij, dhe trashëgimia e pasur kulturore ekziston dhe në anën tjetër të liqenit të Ohrit. Gjithë njerëzit, veçanërisht ata të përfshirë në trashëgiminë kulturore dhe natyrore, duhet të punojnë shumë fort për të ruajtur dhe mbrojtur vlerat e tij, që gjithë bota ta njohë si diçka shumë speciale. Ne duhet të punojmë së bashku për të mbrojtur këto vlera, pasi rajoni ynë i Liqenit të Ohrit është i veçantë dhe i rëndësishëm.

No comments:

Post a Comment