Our Story

Lake Ohrid is one of the oldest and deepest lake in Europe. It is shared between Albania and North Macedonia and is part of World Heritage List, protected by UNESCO. This page aims to protect this property through different projects. The first project was "Towards strengthened governance of the shared transboundary natural and cultural heritage of the Lake Ohrid region", co-funded by European Union and Albanian Ministry of Environment and implemented by UNESCO.
The actual project is titted: Evidence based campaign on protecting Lake Ohrid", implemented by DMO ALBANIA and supported by Co-Plan, through scheme: Financial Support to third parties in the framework of EU-Funded project: ENV.Net Factoring the environment portfolio for WB and Turkey in the EU Policy Agenda, financed by European UNION.
Showing posts with label lake ohrid flora and fauna. Show all posts
Showing posts with label lake ohrid flora and fauna. Show all posts

Monday, April 3, 2017

Archaeological Underwater World of Lake Ohrid Region, Albanian SideThe Lake Ohrid region has a very rich underwater archaeology, which has not been fully explored. The negative aspect of this lack of exploring is that people living beside the lake and the Albanians in general are not aware of the amazing heritage the region possesses. On the bright sight, this has contributed for the underwater world to remaining untouched, not ruined or robbed.

Scientifically and archaeologically Lake Ohrid is part of a geographic region that includes Lake Maliq (today the fields of Maliq) and the Large and Small Prespa lakes. This region has great underwater potential that is being explored by the Institute of Archaeology, particularly in the last decade.
 Adrian Anastasi is the head of the Underwater Archaeology Sector in Albania’s Institute of Archaeology and has directed all the underwater scientific projects in the region, during the last years. He created his team of young passionate specialists, trained and certified internationally. Together they are exploring, digging and studying the precious archaeological objects in the lakes and seas of Albania, in the framework of the project The archaeological map of Albanian shores, approved by the Institute and the National Council of Archaeology in the Ministry of Culture.
Starting from the period 2005–2007, Mr Anastasi and his team started the first exploration of the waters of Lake Ohrid on the Albanian side. The first topographical and geo-archaeological explorations began in the area from Pogradec to Hudenisht, and from Buqeze to Lin close to the border with Macedonia. What they found was amazing. Anastasi stated that there are “Five potentially rich underwater areas—recorded as Lin1, 2 and 3, and Hudenisht 1 and 2”. The team studied the findings and classified them as a prehistoric cultural heritage of great importance, not only for Albania but for the Balkans and beyond.
 
Sites Lin 1 and 3 date to the Neolithic era and Hudenisht 1 and 2 to the Bronze and early Iron ages, while Lin 2 is classified as heritage from the modern period, though nevertheless of special importance because a wooden mooring stands still in good condition, the remains of a small port, set in a stone basement. This may have served as a place to anchor small ships and characteristic wooden boats, dating back some three centuries.
Another important goal of the scientific work was the identification and mapping of the coordinates of this rich heritage area in order to protect it from the plans of local urban development and prevent damage and theft of archaeological objects. All the findings from the Lake Ohrid underwater area are reported to the Institute of Monuments in Tirana, the National Council of Archaeology, Regional Directorate of Korca under the Ministry of Culture and the Directorate of Border Police, Pogradec. Anastasi says that every exploration has been done with special attention paid to the UNESCO standards of the Paris Convention, November 2001. 
For the moment the team has drafted a map of the sites and compiled a range of documents, including graphics, videos and photographs. They have also extracted some small objects from the sites for further study, placing them for the moment in the Archaeological Museum at Durres. The findings were presented at the conference Days of Albanology, held at the National History Museum, Tirana, in December 2015 and published in the yearly bulletin 2015–2016 of the Institute of Archaeology. There are some findings also from explorations undertaken in the Prespa lakes, which are integrated with those from Lake Ohrid in order to gain a broader view of the relationships that existed among the old settlements, including also with other areas such as Maliq, Dunavec and Sovjan, Korca.
The main obstacle to further exploration and studies is financial support from the respective ministries, local governments and interested organisations, which can help greatly for this heritage to be explored and become known to the public of the region and the wider world.
Anastasi concluded that there is great potential to turn the region into a cultural tourism area, especially the protected site of Lin 3, where some additional ideas include: underwater digging and exploration, and opening of a National Museum. Also a diving centre could be opened, dedicated to people who love to explore underwater cultural heritage.

**
Bota nënujore e rajonit të liqenit të Ohrit, pjesa shqiptare

Liqeni i Ohrit është shumë i pasur me arkeologjinë nënujore, e cila nuk është eksploruar plotësisht. Aspekti negativ i kësaj mungese eksplorimi është se njerëzit që jetojnë pranë liqenit dhe shqiptarët në përgjithësi nuk janë në dijeni të trashëgimisë së jashtëzakonshme që rajoni ka. Ana e mirë e kësaj mosnjohje është se bota nënujore fatmirësisht ka mbetur e paprekur, nuk është shkatërruar dhe vjedhur.
Liqeni i Ohrit në këndvështrimin shkencor dhe në një klasifikim arkeologjik është pjesë e rajonit gjeografik ku përfshihet, ish Liqeni i Maliqit, (sot fusha e Maliqit) dhe Liqenet e Prespës së Madhe dhe asaj të Vogël. Ai ka një potencial të madh arkeologjik nënujor, i cili po zbulohet dhe studiohet nga Instituti i Arkeologjisë, sidomos në dhjetëvjeçarin e fundit. Ardian Anastasi është drejtuesi i arkeologjisë nënujore në Institutin e vetëm të Arkeologjisë në Shqipëri dhe gjatë gjithë këtyre viteve, me pasion ka drejtuar të gjitha projektet kërkimore shkencore të zhvilluara në këtë liqen.
Ai ka krijuar dhe drejton që prej një dekade, ekipin e tij të kërkimeve arkeologjike nënujore, të trajnuar dhe të çertifikuar ndërkombëtarisht, të cilët zbulojnë, gërmojnë dhe studiojnë pasuritë e vyera arkeologjike nënujore në liqenet dhe detet që lagin brigjet shqiptare në kuadër të projektit kombëtar “Harta Arkeologjike Nënujore e Bregdetit Shqiptar”, të miratuar nga Instituti i Arkeologjisë dhe Këshilli Kombëtar i Arkeologjisë në Ministrinë e Kulturës.
Në vitet 2005-2007 Anastasi dhe ekipi i tij nisi eksplorimet e tija të para nënujore në Liqenin e Ohrit, pjesën shqiptare. Nga studimet paraprake topografike dhe gjeoarkeologjike u vendos që kërkimet të zhvilloheshin dhe të privilegjonin zonat në sekuencën Pogradec – Hudënisht – Buqezë – Lin – kufiri me FYROM. Ajo çka ai zbuloi në këtë rajon ishte e jashtëzakonshme. “U zbuluan pesë zona me potencial shumë të lartë arkeologjik, të cilat u klasifikuan me emërtimet Lin 1, 2 dhe 3 si dhe Hudënisht 1 dhe 2” - thote Anastasi.
Ekipi i drejtuar prej tij, i klasifikoi këto zbulime si trashëgimi kulturore prehistorike të një rëndësie të veçantë, jo vetëm për vendin tonë, por të një niveli Ballkanik dhe më gjërë.
Vendbanimet palafite prehistorike të Neolitit i përkasin sitet arkeologjike Lin 1 dhe 3, ato të Bronzit të mesëm dhe fillimit të periudhës së Hekurit i përkasin sitet arkeologjike Hudënisht 1 dhe 2, ndërsa siti Lin 2 klasifikohet i periudhës moderne, por që ka një rëndësi të veçantë, pasi është dëshmia e vetme deri më tani, e një skele me këmbë druri të përforcuara me një bazament të madh gurësh. Ajo ka shërbyer për qëndrimin e anijeve të vogla dhe barkave karakteristike të drurit dhe mundet ti ketë fillesat e saj ndoshta edhe tre shekuj më pare.
Një qëllim i rëndësishëm i punës shkencore ishte identifikimi i koordinatave të zonës së trashëgimisë me qëllim mbrojtjen paraprake, si nga planet zhvillimore urbanistike të pushtetit lokal, ashtu edhe nga dëmtimet apo grabitjet klandestine të këtyre sitve arkeologjike. Për të gjitha këto është vënë në dijeni Instituti i Monumenteve në Tiranë, Këshilli Kombëtar i Arkeologjisë, Drejtoria Rajonale e Korçës në varësi nga Ministrisë së Kulturës, si dhe Drejtoria e Policisë Kufitare e Pogradecit.
Anastasi shton se vëmendje të veçantë i është kushtuar aplikimit të standarteve UNESCO për këto site, të cilat janë përcaktuar në Konventën UNESCO të Parisit, Nëntor 2001 dhe që orjentojnë dhe privilegjojnë studimet dhe diagnostikimet të cilat nuk dëmtojnë apo shqetësojnë sitin arkeologjik nënujor. Ekipi ka realizuar planimetritë e këtyre siteve, ka kryer dokumentime të veçanta grafike dhe video-fotografike si dhe ka mare disa kampione enësh për studim, të cilat ndodhen në Muzeun Arkeologjik të Durrësit.
E gjithë kjo punë dhe rëndësia e saj, është prezantuar në konferencën kombëtare “Ditët e Albanologjisë dhjetor 2015” në Muzeun Hitorik Kombëtar në Tiranë si dhe në prezantimet e institutit të arkeologjisë në analizat e punës së fund vitit 2015-16. Këto zbulime janë integruar edhe me rezultatet e kërkimeve tona ne Liqenet e Prespës së Madhe dhe asaj të Vogël, për të krijuar një opinion më të zgjeruar shkencor mbi marrëdhëniet që kanë pasur me njëri-tjetrin keto vendbanime, përfshirë edhe ato të Maliqit, Dunavecit dhe Sovjanit të Korçës.
Për të çuar përpara këto studime, ide dhe bashkëpunime del e nevojshme edhe mbështetja financiare nga ana e ministrive përkatëse, pushtetit vendor pse jo dhe nga organizmat e interesuar që kjo trashëgimi të eksploroihet dhe të bëhet e njohur për publikun e rajonit dhe më gjerë.
Anastasi thotë se zona ka një potencial shumë të madh turistik për ta kthyer rajonin rreth liqenit të Ohrit, në pjesën shqiptare, veçanërisht zonën Lin 3 si një zonë ideale ku mund të zhvillohen eksporime nënujore dhe hapja e një Muzeu Kombëtar. Po kështu mund të hapet dhe një qendër zhytjeje, që t’i kushtohet njerëzve që duan të eksplorojnë trashëgiminë kulturore nënujore.

Monday, February 27, 2017

The Snail of OhridGocea ohridana is a snail found in only one location in the world—Lake Ohrid.

The whole population lives under stones in an area not bigger than 10 km2 at a depth of down to 3 m. Globally classified as Critically Endangered on the IUCN Red List of Threatened Species, the main threats this snail faces include deforestation of the neighbouring areas that lead to erosion and an increased sediment load, stressing its ability to filter water.

Pollution from sewage from the settlements around the lake and agriculture in the Prespa Lakes basin, which drains into Lake Ohrid through underground connections, is another major threat to this species. The good news, however, is that the Macedonian part of Lake Ohrid is protected as a World Heritage Site.

The Albanian side is currently under national protection, while an international effort is under way to extend the existing World Heritage Property to cover the whole region of the lake.
Story by: Altina Ismaili and IUCN

 **
Gocea ohridana është një kërmill që gjendet vetëm në një vend të botës, në Liqenin e Ohrit. Gjithë popullsia e tyre jeton nën gurë në një zonë jo më të madhe se 10 km2 ne një thellësi deri në 3 m. Globalisht klasifikohet si mjaft e rrezikuar në listën e kuqe të IUCN për speciet e kërcënuara. Kërcënimi më i madh me të cilën përballet ky kërmill është shpyllëzimi në zonat e afërta, që cojnë në erozion dhe një rritje të ngarkesës së sendimenteve që pengojnë aftësinë e tij për ta filtruar ujin.

Ndotja nga ujërat e zeza që derdhen në liqen është një tjetër kërcënim për këto specie.
Lajmi i mirë është se sidoqoftë pjesa maqedonase e liqenit është e mbrojtur si trashëgimi botërore. Pjesa shqiptare është aktualisht nën mbrojtje kombëtar ndërsa një përpjekje ndërkombëtare po realizohet për ta shtrirë pasurinë aktuale botërore dhe për ta mbuluar gjithë rajonin e liqenit.

Monday, January 30, 2017

Waterbird Census in Albania: 160 000 birds in total, 16 074 in Lake Ohrid Region

The International Waterbird Census results estimate a presence of more than 160.000 birds in wetlands of Albania, represented by more than 65 waterbird species. From these about 16 074 birds are situated in Lake Ohrid region, Albanian side. This figure shows the improved situation with biodiversity in Lake Ohrid region, since there were 6000-7000 birds more than previous year. If we can see the table below, the number of birds is shown for each area from Lin to Tushemisht border.

 The yearly Waterbird Census was done on 14 and 15 January in Albania by 12 national and international experts, on behalf of Birdlife International. Supported by the EU funded project NaturAL, this was a great opportunity for the rangers to learn more about the management of natural resources within and around the protected areas they safeguard.
All offices of Regional Administration for Protected Areas were involved participating as counters or observers in the Census, and providing logistical support to participants. 
As a preparation for the Census, one day training was delivered by Dr Spase Shumka, Dr Taulant Bino and Mjrian Topi to the rangers on 12 January respectively in Pogradec, Kune-Vain, and Orikum.

The Census covered 18 selected sites and its findings will be made available to the public and the scientific community through the BioNNA database. These results will guide the Ministry of Environment and National Agency for Protected Areas in their work on the formulation of policies and strategies for conservation of nature and biodiversity, and protection of the ecosystem services.

Wetlands are the most important habitats for migratory birds. Each species contributes to the global biodiversity and consequently to the ecosystem services that nature provides to all living beings. Joining this international initiative, Albania once again confirms its important role for the protection of global biodiversity. The efforts put in place jointly by the Regional Administration of Protected Areas and the National Inspectorate are fundamental to ensure the safe journey of the migrant species, their existence and contribution to the ecosystem balances.

Contribution: Gani Bego
Source: http://www.natura.al/news.php?lang=en&uid=24

Monday, December 5, 2016

Interview with Milovan Shutinoski, Director of the Nikola Nezlobinski Museum in Struga


The Nikola Nezlobinski Museum in Struga is an important place for the history of the Lake Ohrid region, presenting Lake Ohrid and its inhabitants over a period of more than 100 years. The museum conserves and displays animal and plant species of the Lake Ohrid region and Lake Prespa. It is a rare collection, because some of the species no longer exist.

Milovan Shutinoski
The founder of the museum was a Russian doctor, Nikola Nezlobinski, a nature lover. As soon as he arrived in Struga he started collecting and preserving insects, catching birds and other kinds of animals. In 1928, he established the first zoo exhibition and in doing so, he laid the foundations for a natural sciences museum in Struga. The current exhibition in the museum is determined by the origin of the fauna and flora, all of which originate from the mountains and fields of the Struga–Ohrid region, exhibiting the local character of this specialized scientific institution.
The exhibition consists of numerous insects, amphibians, reptiles and fish species residing in Lake Ohrid, as well as many bird and mammal species from the region. The evolution of life is demonstrated in the exhibition with animal categories revealing most primitive forms up to mammals and birds. The Nikola Nezlobinski Museum is a national institution that consists of a complex of five different divisions or departments: biology, archaeology, ethnology, history and art. The current director of the museum is Milovan Shutinoski, whom we interviewed to learn more about this special place.

1. Can you describe in a few words the importance of Struga Museum for protecting the values of Lake Ohrid?
 The unique collections that the museum presents, of both natural and cultural heritage, are the best example of showing how nature and people have lived side by side for centuries. The values of the Lake Ohrid region are presented for all people visiting the museum. Inside here one has the opportunity to learn much about the history of the region. You can see what we have managed to preserve, but also what has already been lost, because of the many changes that have taken place in the depths of Lake Ohrid over the years.


2. What is the most delicate part of the museum requiring the most work to maintain and protect?

Administrative Building of the Museum
Every day presents a challenge for the preservation and promotion of the natural and cultural heritage that the museum presents. We work with limited space in which we need to present the region’s natural and cultural heritage, and the museum has many items in its stores that are yet to be presented to the public and properly protected.

3. Based on your research is Lake Ohrid losing or maintaining some of its oldest values?

Unfortunately, many values that the Lake Ohrid region possesses are endangered, not just at the moment, but constantly. Interference by people is the main threat to this heritage. However, on the other hand, there some positive actions have been taken to preserve the values of Lake Ohrid region. Raising awareness among the public about the treasures that the region possesses is the main goal to be achieved in order to protect and preserve it.

4. Do you have in this museum some findings from the Albanian side of Lake Ohrid? What is your message for your colleagues on that side of Lake Ohrid?

The unique collection of flora and fauna in our natural sciences exhibition presents Lake Ohrid region as a whole, One Lake. Fishesand birds don’t know borders, and a rich cultural heritage is found on either side of Lake Ohrid. All people, especially those involved in protection of natural and cultural heritage, should and must work very hard to preserve and protect the values that the whole world has recognised as something special. We have to work together to protect these unique values, as our Lake Ohrid region is special and important.

**

Intervistë me Milovan Shutinoski, drejtor i Muzeut Nikola Nezlobinski në Strugë

Muzeu “Nikola Nezlobinski” në Strugë zë një vend shumë të rëndësishëm në historinë e e rajonit të Liqenit të Ohrit, pasi prezanton jo vetëm Liqenin, por gjithë speciet e tij gjatë një periudhe më shumë se 100 vjecare.  Muzeu ruan dhe ekspozon specie të kafshëve dhe bimësinë e gjithë rajonit të Liqenit të Ohrit dhe të Prespës. Është një koelskion i rrallë pasi shumë specie nuk ekzistojnë sot.Themeluesi i këtij Muzeu ishte doktori rus Nikola Nezlobinski, një adhurues i natyrës. Ai erdhi në Strugë për të ndihmuar në luftimin e epidemisë së malaries në 1924. Porsa mbërriti në Strugë nisi të koleksionojë dhe të ruajë insekte, zogj dhe lloje të tjera kafshësh. Në 1928 ai krijoi ekspozitën e parë zoologjike dhe duke bërë këtë ai vuri dhe themelet e muzeut të shkencave natyrore në Strugë. Ekspozimi aktual në muze përcaktohet nga origjina e faunës dhe florës, të cilat që të gjitha vijnë nga malet dhe fushat rreth rajonit të Strugës-Ohrit, duke shfaqur dhe karakterin lokal të këtij institucioni të specializuar shkencor. Ekspozimi konsiston në një numër insektesh, amfibësh, zvarranikësh, dhe specie peshqish që jetojnë në Liqenin e Ohrit, si dhe shumë zogj dhe specie gjitarësh nga i gjithë rajoni. Evoluimi i jetës demonstrohet në këtë muze me kategoritë e kafshëve duke nisur që nga format më primitive të gjitarëve dhe zogjve. Muzeu Nikola Nezlobinski është një institucion kombëtar që konsiston në 5 ndarje të ndryshme ose departamente: biologji, arkeologji, etnologji, histori dhe art. Drejtori aktual i këtij muzeu është Milovan Shutinoski, të cilin ne e intervistuam për të mësuar më shumë rreth këtij vendi special.
A mund të na përshkruani me pak fjalë rëndësinë e Muzeut të Strugës për mbrojtjën vlerave të Liqenit të Ohrit?
Koleksioni unik që muzeu përfaqëson, si për trashëgiminë kultuore dhe atë natyrore, janë shembulli më i mirë i faktit se si natyra dhe njerëzit kanë jetuar pranë e pranë për shekuj të tërë. Vlerat e rajonit të liqenit të Ohrit prezantohen për gjithë njerëzit që e vizitojnë këtë muze. Këtu kanë një mundësi për të mësuar më shumë për historinë e rajonit. Ju mund të shihni se çfarë kemi arritur të ruajmë, por gjithashtu se çfarë është humbur, pasi shumë ndryshime kanë ndodhur në thellësitë e Liqenit të Ohrit prej vitesh. 
Cila është pjesa më delikate që kërkon më shumë punë për mirambajtjen dhe mbrojtjen e objekteve të muzeut?
Çdo ditë për ne është një sfidë për ruajtjen dhe promovimin e trashëgimisë natyrore dhe kulturore që muzeu përfaqëson. Ne punojmë me hapësira të kufizuara, në të cilat duhet të prezantojmë këtë trashëgimi natyrore dhe kulturore të rajonit dhe muzeu ka shumë e shumë objekte në magazinat e tij që ende duhet të prezantohen për publikun dhe të mbrohen siç duhet. 
Bazuar në kërkimet tuaja, rajoni i Liqenit të Ohrit po i humb apo po i ruan vlerat e veta të vjetra?
Fatkeqësisht shumë vlera që rajoni i Liqenit të Ohrit i posedon, janë të kërcënuara, jo vetëm sot, por në mënyrë konstante. Ndërhyrja nga njerëzit është kërcënimi më i madh për këtë trashëgimi. Sidoqoftë nga ana tjetër ka disa veprimë pozitive që janë ndërmarrë për të ruajtur vlerat e rajonit të liqenit të Ohrit. Rritja e ndërgjegjësimit të publikut për thesaret që ky rajon ka, është qëllimi kryesor që duhet artritur në mënyrë që ta mbrojmë dhe ta ruajmë atë.
A keni në muze disa gjetje nga pjesa shqiptare e Liqenit të Ohrit? Cili është mesazhi juaj për kolegët e pjesës tjetër të liqenit?

Koleksioni unik i florës dhe faunës në muzeun tonë të shkencave natyrore përfaqëson Liqenin e Ohrit si i tërë, Një liqen. Peshqit dhe zogjtë nuk njohin kufij, dhe trashëgimia e pasur kulturore ekziston dhe në anën tjetër të liqenit të Ohrit. Gjithë njerëzit, veçanërisht ata të përfshirë në trashëgiminë kulturore dhe natyrore, duhet të punojnë shumë fort për të ruajtur dhe mbrojtur vlerat e tij, që gjithë bota ta njohë si diçka shumë speciale. Ne duhet të punojmë së bashku për të mbrojtur këto vlera, pasi rajoni ynë i Liqenit të Ohrit është i veçantë dhe i rëndësishëm.