Our Story

Lake Ohrid is one of the oldest and deepest lake in Europe. It is shared between Albania and North Macedonia and is part of World Heritage List, protected by UNESCO. This page aims to protect this property through different projects. The first project was "Towards strengthened governance of the shared transboundary natural and cultural heritage of the Lake Ohrid region", co-funded by European Union and Albanian Ministry of Environment and implemented by UNESCO.
The actual project is titted: Evidence based campaign on protecting Lake Ohrid", implemented by DMO ALBANIA and supported by Co-Plan, through scheme: Financial Support to third parties in the framework of EU-Funded project: ENV.Net Factoring the environment portfolio for WB and Turkey in the EU Policy Agenda, financed by European UNION.
Showing posts with label Albania biodiversity. Show all posts
Showing posts with label Albania biodiversity. Show all posts

Monday, January 29, 2018

Dita Boterore e Ligatinave 2 shkurt- Si t'i mbrojme ato?

Dita botërore e Ligatinave (tokave me uje) festohet cdo 2 shkurt. Kjo ditë shënon dhe datën e miratimit të konventës së ligatinave në 2 shkurt 1971 në qytetin Iranian Ramsar në brigjet e Detit Kaspik. Që nga 1997, Sekretariati i Ramsarit shpërndan materiale që ndihmojnë në rritjen e ndërgjegjësimit publik për rëndësinë dhe vlerat e ligatinave, ose tokat me ujë.

Ligatinat e sigurta mund të reduktojnë dëmet që shkaktohen nga katastrofat dhe mund të ndikojnë në rimëkëmbjen e shpejtë pas tyre. Në gjithë ligatinat janë të rrezikuara, të paktën 64% e tyre janë zhdukur që nga 1990

Shqiperia ka 4 zona te mbrojtura Ramsar: Liqeni i Shkodres dhe Buna, Laguna e Karavastase, Liqeni i Prespes dhe Liqeni i Butrintit. 

Ndersa ish republika Jugosllave e Maqedonise ka dy zona Ramsar, Liqeni i Prespes dhe liqeni Dorjan.

Si mund të ndihmojmë të gjithë për t'i mbrojtur ligatinat?

Komunitetet
 1. Të zbulojnë cilat janë ligatinat në zonat e tyre, si përdoren dhe cfarë varet nga ato. Si ligatinat mund të ndihmojnë zonën tuaj nga eventet ekstreme
 2. Adoptoni praktikat që garantojnë një qendrueshmëri afatgjatë të ligatinave për këdo. Masa mund të përfshijnë kontrolle të peshkimit të paligjshëm apo hedhjen e mbeturinave, Ndermerrni aksione sipas sezoneve. Pastroni plehrat dhe clironi rrjedhat e ujit dhe lumenjve
Vendimarrësit
 1. Duhet te bëjnë strategji për të përballuar katastrofat
 2. Masat e tyre duhet të përfshijnë: Dizenjoni tokat që mund të përmbyten apo tokat që preken nga stuhite si zona të mbrojtura
 3. Restauroni ligatinat e degraduara që veprojnë si barrier protective
 4. Punoni me grupet e interest lokalë apo shoqërinë civile për të promovuar bujqësinë e qendrueshme, turizmin dhe peshkimin.
 5. Adoptoni politika ndërsektoriale në bujqësi dhe ceshtjen e ujit për të mbrojtur ligatinat
Individët
 1. Organizoni fushata pastrami të ligatinave
 2. Behuni ambassador të ligatinave për ti mbrojtur
 3. Përdoreni ujin me kursim dhe shmangni produktet toksike që derdhen në ligatina
 4. Merrni pjesë në aksione për ti rigjallëruar ligatinat

World Wetlands Day

World Wetlands Day is celebrated every year on 2 February. This day marks the date of the adoption of the Convention on Wetlands on 2 February 1971, in the Iranian city of Ramsar on the shores of the Caspian Sea. Since 1997, the Ramsar Secretariat provides outreach materials to help raise public awareness about the importance and value of wetlands.
Healthy wetlands can reduce the damage caused by disasters and make recovery faster. Yet worldwide, wetlands are in alarming retreat; at least 64% of them have disappeared since 1900.

So how can we help?
Communities
• Find out how the wetlands in your area are being used or overused - and who depends on them. How do wetlands protect your area during extreme events?
• Adopt practices that ensure long- term sustainability of the local wetlands for everyone. Measures might include controlling illegal fishing and dumping, no –take rules, set catch limits and regulate the type of activities by season.
• Clear rubbish from wetlands, and unblock streams and rivers.

Policy-makers 
Governments can include wetlands in their strategy for coping with disasters. Possible measures:
• Designate wetlands in flood- and storm-prone zones as protected areas.
• Restore degraded wetlands that act as protective barriers.
• Work with local stake holders and civil society to promote sustainable agriculture, fisheries and tourism.
• Adopt cross sectoral policies especially in agriculture and water to help protect wetlands.

Individuals

• Organize or join a wetland clean-up.
• Become a Wetland Ambassador advocate for wetlands.
• Use water more sparingly and avoid toxic products that drain into wetlands.
• Participate in actions to conserve and restore wetlands.

Monday, December 18, 2017

Balkan lynx, listed in the Appendix II of the Bern Convention

Balkan lynx listed in the Appendix II of the Bern Convention in the 37th annual meeting of its Standing Committee, held on 5-8 December 2017
Delegates, experts and NGO representatives in the meeting Bern Convention discussed about the outcomes of activities implemented throughout 2017, in particular on the control of invasive alien species, the eradication of illegal killing of birds, the relation between biodiversity and climate change, the conservation of amphibian and reptile species and the management of protected areas.

During the meeting, it was discuss also the Balkan lynx issue to be part in the Appendix II of the Bern Convention. After a unanimously voting, the Balkan lynx (Lynx lynx balcanicus) was listed in the Appendix II of the Bern Convention on the proposed pushed forward by Albania.The list of Balkan Lynx in Appendix II of Bern Conventions means that this subspecies has now a stricter protection and requires a high commitment by responsible institutions for the conservation of Balkan Lynx population, not only in national but also in European level. Congratulations to the Balkan lynx team and especially the Ministry of Environment in Albania who pushed forward the proposal.

* Bern Convention - aims to conserve wild flora and fauna and their habitats and to promote European co-operation in that field. To this end, it co-ordinates the action of European States in adopting common standards and policies for the sustainable use of biological diversity, thus contributing to the improvement of the quality of life of Europeans and the promotion of sustainable development. Special attention is given to endangered and vulnerable species, including endangered and vulnerable migratory species. Species requiring special attention are listed in three Appendices as follows:

Appendix I - strictly protected flora species
Appendix II - strictly protected fauna species
Appendix III - protected fauna species
Appendix IV identifies prohibited means and methods of killing, capture and other forms of exploitation.


Rrëqebulli i Ballkanit listohet në Shtojcën e II-të të Konventës së Bernës
Ky vendim u morr në takimin tre ditor te Komitetit Drejtues te Konventes se Bernes, të zhvilluar në Strasburg më 5-8 dhjetor. Ekspertë dhe delegatë, përfaqësues të OJF-ve diskutuan mbi rezultatet e aktiviteteve/iniciativave të realizuara gjatë vitit 2017, në veçanti mbi kontrollin e specieve invazive aliene, eleminimin e gjuetisë së paligjshme të shpendëve, marrdhëniet midis ndryshimeve klimaterike dhe biodiversitetit, mbrojtja dhe ruajtja e specieve të amfibeve reptileve dhe menaxhimi i zonave të mbrojtura.


Gjatë takimit u diskutua gjithashtu edhe mbi listimin në konventë edhe e nënllojit të rrëqebullit të Ballkanit (Lynx lynx balcanicus). Pas diskutimit rrëqebulli i Ballkanit u votua unanimisht dhe u listua në Shtojcën e II të Konventës së Bernës, me propozimin e realizuar nga Shqipëria.
Pas njohjes së rrëqebullit si i rrezikuar në mënyrë kritikë nga IUCN, listimi në Shtojcën e II të Konventës së Bernës do të thotë që ky nënlloj ka tashmë një mbrojtje dhe ruajtje më strikte si dhe kërkon një angazhim më të madh nga institucionet përgjegjëse për mbrojtjen dhe ruajtjen popullatës së rrëqebullit të Ballkanit jo vetëm në nivel kombëtar por edhe në atë Evropian. Falënderojmë ekipin që punon për mbrojtjen dhe ruajtjen e rrëqebullit të Ballkanit dhe veçanërisht Ministrinë e Turizmit dhe Mjedisit të Shqipërisë që shtyu përpara propozimin.
* Konventa e Bernës – “Konventa për ruajtjen e florës dhe faunës së egër dhe mjedisit natyror të Europës (Konventa e Bernës)” është ratifikuar nga Republika e Shqipërisë (Nr.8294, DATE 2.3.1998).
Kjo konventë ka qëllim të mbrojë dhe ruaj florën dhe faunën e egër, habitatet e tyre si dhe të rrisi bashkëpunimin midis vendeve të Evropës në këtë fushë. Si rrjedhojë, koordinon aksionet e shteteve anëtare të BE-së duke përshtatur sëbashku standartet dhe politikat për përdorimin e qëndrueshëm të diversitetit biologjik, duke kontribuar në përmisimin e cilësisë së jetës të banorëve të shteteve anëtare dhe zhvillimin e qëndrueshëm. Në këtë konventë, speciet me status të rrezikuar dhe vulnerabël duke përfshirë këtu edhe specie migratore me status të rrezikuar dhe vulnerabël, i jepet një rëndësi të veçantë. Speciet me rëndësi të veçantë janë të rënditura në tre Shtojca:

Shtojca I: Përmban një listë të 119 specieve të mbrojtura të florës të cilat nuk mund të këputen, mblidhen, priten ose shkulen qëllimisht dhe vendbanimet e tyre të mos preken.
Shtojca II: Përmban nje listë të 580 specieve të faunës të mbrojtura strikt, nga lundërza deri tek pilivesa, të cilat nuk mund të kapen, vriten, shfrytëzohen ose shqetësohen qëllimisht në çdo lloj mënyre, ose që habitatet e tyre të preken.
Shtojca III: Përmban një listë të specieve të faunës të cilat duhet të mbrohen, por për të cilat mund të ushtrohet gjueti e autorizuar.
Shtojca IV: Përmban mjetet dhe metodat e ndaluara për vrasjen, ose kapjen e kafshëve dhe shpendëve.

Source: ppnea
http://www.ppnea.org/