Showing posts with label Albanian wetlands. Show all posts
Showing posts with label Albanian wetlands. Show all posts

Monday, January 29, 2018

Dita Boterore e Ligatinave 2 shkurt- Si t'i mbrojme ato?

Dita botërore e Ligatinave (tokave me uje) festohet cdo 2 shkurt. Kjo ditë shënon dhe datën e miratimit të konventës së ligatinave në 2 shkurt 1971 në qytetin Iranian Ramsar në brigjet e Detit Kaspik. Që nga 1997, Sekretariati i Ramsarit shpërndan materiale që ndihmojnë në rritjen e ndërgjegjësimit publik për rëndësinë dhe vlerat e ligatinave, ose tokat me ujë.

Ligatinat e sigurta mund të reduktojnë dëmet që shkaktohen nga katastrofat dhe mund të ndikojnë në rimëkëmbjen e shpejtë pas tyre. Në gjithë ligatinat janë të rrezikuara, të paktën 64% e tyre janë zhdukur që nga 1990

Shqiperia ka 4 zona te mbrojtura Ramsar: Liqeni i Shkodres dhe Buna, Laguna e Karavastase, Liqeni i Prespes dhe Liqeni i Butrintit. 

Ndersa ish republika Jugosllave e Maqedonise ka dy zona Ramsar, Liqeni i Prespes dhe liqeni Dorjan.

Si mund të ndihmojmë të gjithë për t'i mbrojtur ligatinat?

Komunitetet
 1. Të zbulojnë cilat janë ligatinat në zonat e tyre, si përdoren dhe cfarë varet nga ato. Si ligatinat mund të ndihmojnë zonën tuaj nga eventet ekstreme
 2. Adoptoni praktikat që garantojnë një qendrueshmëri afatgjatë të ligatinave për këdo. Masa mund të përfshijnë kontrolle të peshkimit të paligjshëm apo hedhjen e mbeturinave, Ndermerrni aksione sipas sezoneve. Pastroni plehrat dhe clironi rrjedhat e ujit dhe lumenjve
Vendimarrësit
 1. Duhet te bëjnë strategji për të përballuar katastrofat
 2. Masat e tyre duhet të përfshijnë: Dizenjoni tokat që mund të përmbyten apo tokat që preken nga stuhite si zona të mbrojtura
 3. Restauroni ligatinat e degraduara që veprojnë si barrier protective
 4. Punoni me grupet e interest lokalë apo shoqërinë civile për të promovuar bujqësinë e qendrueshme, turizmin dhe peshkimin.
 5. Adoptoni politika ndërsektoriale në bujqësi dhe ceshtjen e ujit për të mbrojtur ligatinat
Individët
 1. Organizoni fushata pastrami të ligatinave
 2. Behuni ambassador të ligatinave për ti mbrojtur
 3. Përdoreni ujin me kursim dhe shmangni produktet toksike që derdhen në ligatina
 4. Merrni pjesë në aksione për ti rigjallëruar ligatinat

World Wetlands Day

World Wetlands Day is celebrated every year on 2 February. This day marks the date of the adoption of the Convention on Wetlands on 2 February 1971, in the Iranian city of Ramsar on the shores of the Caspian Sea. Since 1997, the Ramsar Secretariat provides outreach materials to help raise public awareness about the importance and value of wetlands.
Healthy wetlands can reduce the damage caused by disasters and make recovery faster. Yet worldwide, wetlands are in alarming retreat; at least 64% of them have disappeared since 1900.

So how can we help?
Communities
• Find out how the wetlands in your area are being used or overused - and who depends on them. How do wetlands protect your area during extreme events?
• Adopt practices that ensure long- term sustainability of the local wetlands for everyone. Measures might include controlling illegal fishing and dumping, no –take rules, set catch limits and regulate the type of activities by season.
• Clear rubbish from wetlands, and unblock streams and rivers.

Policy-makers 
Governments can include wetlands in their strategy for coping with disasters. Possible measures:
• Designate wetlands in flood- and storm-prone zones as protected areas.
• Restore degraded wetlands that act as protective barriers.
• Work with local stake holders and civil society to promote sustainable agriculture, fisheries and tourism.
• Adopt cross sectoral policies especially in agriculture and water to help protect wetlands.

Individuals

• Organize or join a wetland clean-up.
• Become a Wetland Ambassador advocate for wetlands.
• Use water more sparingly and avoid toxic products that drain into wetlands.
• Participate in actions to conserve and restore wetlands.

Monday, January 30, 2017

Waterbird Census in Albania: 160 000 birds in total, 16 074 in Lake Ohrid Region

The International Waterbird Census results estimate a presence of more than 160.000 birds in wetlands of Albania, represented by more than 65 waterbird species. From these about 16 074 birds are situated in Lake Ohrid region, Albanian side. This figure shows the improved situation with biodiversity in Lake Ohrid region, since there were 6000-7000 birds more than previous year. If we can see the table below, the number of birds is shown for each area from Lin to Tushemisht border.

 The yearly Waterbird Census was done on 14 and 15 January in Albania by 12 national and international experts, on behalf of Birdlife International. Supported by the EU funded project NaturAL, this was a great opportunity for the rangers to learn more about the management of natural resources within and around the protected areas they safeguard.
All offices of Regional Administration for Protected Areas were involved participating as counters or observers in the Census, and providing logistical support to participants. 
As a preparation for the Census, one day training was delivered by Dr Spase Shumka, Dr Taulant Bino and Mjrian Topi to the rangers on 12 January respectively in Pogradec, Kune-Vain, and Orikum.

The Census covered 18 selected sites and its findings will be made available to the public and the scientific community through the BioNNA database. These results will guide the Ministry of Environment and National Agency for Protected Areas in their work on the formulation of policies and strategies for conservation of nature and biodiversity, and protection of the ecosystem services.

Wetlands are the most important habitats for migratory birds. Each species contributes to the global biodiversity and consequently to the ecosystem services that nature provides to all living beings. Joining this international initiative, Albania once again confirms its important role for the protection of global biodiversity. The efforts put in place jointly by the Regional Administration of Protected Areas and the National Inspectorate are fundamental to ensure the safe journey of the migrant species, their existence and contribution to the ecosystem balances.

Contribution: Gani Bego
Source: http://www.natura.al/news.php?lang=en&uid=24