Showing posts with label biodiversity. Show all posts
Showing posts with label biodiversity. Show all posts

Monday, May 22, 2017

Biodiversity and Sustainable Tourism

By Irina Bokova, Director General of UNESCO

Lake Ohrid biodiversity
For more than 70 years, UNESCO has been working to foster scientific knowledge and cooperation on biodiversity and ecosystems, such as tropical forests, oceans, mountains. In recent years, the effect of human activities -- magnified by population growth and global climate change -- has reduced deeply biodiversity in ecosystems around the world. We need to join forces and find new ways to protect and promote biodiversity as our shared heritage, and a condition for a sustainable future for all.  Sustainable tourism is a powerful tool to raise awareness on biodiversity and to protect it for present and future generations. This is the spirit of the Cancun Declaration, adopted at the Thirteenth meeting of the Conference of the Parties to the Convention on Biological Diversity held in Mexico in 2016, which states: “there are pathways for ensuring the long-term sustainability of tourism while also ensuring that it contributes positively to biodiversity”. UNESCO works with all its partners to explore these pathways. We have supported ecotourism guide training for young people in Mata Atlântica Biosphere Reserve in Brazil. In Belarus, nature-based tourism programmes have been tailored for such activities as bird watching and canoeing, in co-operation with Vosges du Nord Biosphere Reserve in France. The preservation of biodiversity is vital for human lives and ecosystems – it is also a source of green growth and decent jobs. UNESCO’s Man and the Biosphere Programme, like the “Biosphere Destinations” initiative, brings green destinations, certificates and certified tourism together, showing also an employment growth rate of almost 70% in Portugal.
Prespa Lake
Through the World Heritage Sustainable Tourism Programme, UNESCO also works to strengthen policies and frameworks that support sustainable tourism to improve natural heritage management. Recently, a number of capacity-building workshops were led in four priority natural World Heritage sites in Lesotho, Malawi, South Africa, United Republic of Tanzania, Zambia and Zimbabwe.
Biodiversity is life. It is also a key condition for resilient ecosystems, able to adapt to a changing environment and unexpected challenges. Biodiversity is as necessary for nature and humankind as cultural diversity, to build stronger, more resilient societies, equipped with the tools they need to respond to the challenges of today and tomorrow. We need to foster this culture of diversity in all its forms as a chance and a strength for all. I see this as a key condition to achieve the sustainable development goals of the United Nations 2030 Agenda.Biodiversiteti dhe Turizmi i qëndrueshëm
Irina Bokova, Drejtore e përgjithshme e UNESCO

Për më shumë se 70 vite, UNESCO ka punuar për të  nxitur njohjen shkencore dhe bashkëpunimin për biodiversitetin dhe ekosistemet, si pyjet tropikale, oqeanet dhe malet. Në vitet e fundit, efekti i aktiviteteve njerëzore,  plus shtimi i popullsisë dhe ndryshimet klimaterike kanë reduktuar thellësisht biodiveristetin në ekosistemet në gjithë botën. Ne duhet të bashkojmë forcat dhe të gjejmë rrugë të reja për të mbrojtur dhe promovuar biodiveristetin si trashëgimia jonë e përbashkët, dhe një kusht për të ardhme të qëndrueshme për të gjithë. Turizmi i qëndrueshëm është një mjet i fuqishëm për të rritur ndërgjegjësimin për biodiversitetin dhe për të mbrojtur atë nga brezat aktuale dhe të ardhshëm. Ky është dhe shpirti i Deklaratës së Kankunit, e miratuar në Takimin e 13-të të Konferencës për diversitetin biologjik në Meksiko në 2016 që thotë se ka rrugë që sigurojnë një qëndrueshmëri afatgjatë të turizmit ndërsa sigurojnë që ai kontribuon pozitivisht në biodiversitet. UNESCO punon më gjithe palet për të ekslploruar këto rrugë. Ne kemi mbështetur trajnimin e guidave të ekoturizmit për të rinjtë në  Rezerveen e Biosferes Mata Atlantika në Brazil. Në Bjellorusi programet e turizmit me bazë natyren përfshijnë aktiviete të tilla si vëzhgim zogjsh, apo canoeing. Ruajtja e biodiversitetit është thelbësore për jetët njerëzore dhe ekosistemet. Gjithashtu është dhe burim për rritje të hapësirave të gjelbëruara dhe për vende pune. Programi i UNESCO ‘Njeriu dhe Biosefera’,  si dhe iniciativat Destinacionet e Biosferes, kanë krijuar destinacione të gjelbra, dhe kanë rritur punësimin në më shumë se 70 % në Portugali. Përmes Programit për turizëm të qëndrueshëm të Trashëgimisë Botërore, UNESCO gjithashtu punon për të forcuar politikat dhe kornizat që mbështesin turizmin e qendrueshëm për të përmirësuar menazhimin e trashëgimisë natyrore.  

Biodiversiteti është jetë. Është kusht kryesor për ruajtjen e ekosistemeve. Është i nevojshem për natyren dhe njerëzimin si diversitet kulturor për të ndërtuar shoqëri më të forta, me vigjilente të pajisura me të gjitha mjetet për t’iu përgjigjur sfidave të sotshme dhe të së ardhmes. Ne duhet të nxisim këtë kulturë të diversitetit në të gjitha format si një shanc për të na fuqizuar të gjithëve.