Our Story

Lake Ohrid is one of the oldest and deepest lake in Europe. It is shared between Albania and North Macedonia and is part of World Heritage List, protected by UNESCO. This page aims to protect this property through different projects. The first project was "Towards strengthened governance of the shared transboundary natural and cultural heritage of the Lake Ohrid region", co-funded by European Union and Albanian Ministry of Environment and implemented by UNESCO.
The actual project is titted: Evidence based campaign on protecting Lake Ohrid", implemented by DMO ALBANIA and supported by Co-Plan, through scheme: Financial Support to third parties in the framework of EU-Funded project: ENV.Net Factoring the environment portfolio for WB and Turkey in the EU Policy Agenda, financed by European UNION.
Showing posts with label sustainable Tourism UNESCO. Show all posts
Showing posts with label sustainable Tourism UNESCO. Show all posts

Monday, October 23, 2017

Greening the Tourism Industry in Pogradec/ Gjelbërimi i industrisë së turizmit në Pogradec

The activity Waste Management Awareness Campaign as part of the Lake Ohrid region project identified tourism businesses in Lake Ohrid Region as one of the main target groups to reach out to. Tourism services, such as accommodation providers, bars and restaurants, have a key role to play in managing community waste, but also in communicating with the visitors to the area. With this in mind, two workshops were held as a means of introducing the issue of waste management and the promotion of successful practices from around the globe for tourism businesses in Pogradec.

In a joint effort organised by the project partners and Pogradec Municipality a first workshop took place on 30 June, gathering hotel, bar and restaurant owners from the area around the lake. The workshop was prepared by Ms Deirdre Shurland, international expert on sustainable tourism, and Ms Matilda Andoni, Co-director of the Albanian Tourism Association. During the day, the participants were introduced to the issues and engaged in discussions on waste management, visitors and business development opportunities. Municipality representatives presented the waste management plan, after which the floor was opened up to questions with productive interaction between the community representatives taking part, in this case the business sector.
The concept of the workshops was to introduce, follow up and offer space for constructive discussions among businesses and the local government. The first workshop was held prior to the tourism season, giving the participants time to anticipate the topic and prepare for issues they will face and what they should look out for. As a follow up, a second workshop was held on 29 September, after the end of the summer season. This workshop focused on past experiences and addressed the ways in which tourism providers can take steps towards greening their business. Such changes include revisiting their internal management policy, improving waste management and looking at ways to increase energy and water savings. The participants were introduced to sustainable certification and available options to register a business under one of the numerous certification schemes.

Gjelbërimi i industrisë së Turizmit në Pogradec

Fushata për ndërgjegjësimin e menaxhimit të mbetjeve, si pjesë e projektit të Liqenit të Ohrit, ka identifikuar bizneset e turizmit në rajonin e Liqenit të Ohrit, si një nga grupet kryesore që duhet të targetohen. Shërbimet e turizmit, si akomodimi, baret dhe restorantet kanë një rol të madh për të luajtur në menaxhimin e mbetjeve të komuniteit, por gjithashtu në komunikimin me vizitorët në zonë. Duke patur këtë në mendje, në këtë zonë u mbajtën dy seminare për të prezantuar çështjet e menaxhimit të mbetjeve dhe promovimin e praktikave të suksesshme nga dhe rreth biznesve të turizmit në Pogradec.
Në një përpjekje të përbashkët nga partnerët e projektit dhe Bashkia Pogradec, seminari i parë u zhvillua në 30 qershor, ku u mblodhën pronarë të hoteleve, bareve dhe restoranteve nga gjithë zona rreth Liqenit. Ëorkshopi u përgatit nga eksperti ndërkombëtar për turizmin e qendrueshëm znj Deirdre Shurland dhe znj Matilda Andoni, Drejtore e Shoqatës Shqiptare të Turizmit. Gjatë ditës pjesëmarrësit u prezantuan me çështje të menaxhimit të mbetjeve dhe u përfshinë në diskutime për mundësitë e zhvillimit të biznesdeve të tyre dhe rritjen e numrit të vizitorëve. Përfaqësuesit e bashkisë prezantuan planin e menaxhimit të mbetjeve, pas të cilit u hap debati me pyetje të ndryshme dhe me diskutime produktive mes përfaqësuesve të komunitetit që morën pjesë me fokus sektorin e biznesit.

Koncepti i seminareve te tilla ishte prezantimi dhe krijimi i më shumë hapësirave për diskutime konstruktive të mëtejshme mes bizneseve dhe qeverisjes lokale. Seminari i parë u mbajt përpara sezonit turistik, duke u dhënë pjesëmarrësve kohë që të përgatisnin temën dhe diskutimet e çështjeve me të cilat ata përballen çdo ditë dhe për atë se çfarë kërkojnë ata në të ardhmen. Në vazhdim të kësaj u mbajt seminari i dytë në 29 shtator, në fund të sezonit veror. Ky takim u fokusua në eksperiencat e kaluara nga të gjithë gjatë sezonit dhe u adresuan mënyrat në të cilat ofruesit e shërbimeve të turizmit mund të marrin masa për të ofruar një biznes sa më gjelbër dhe miqësor me mjedisin. Ndryshime të tilla përfshijnë rishikimin e planeve të tyre të brendshme të menazhimit, përmirësimin e menaxhimit të mbetjeve dhe gjetjen e mënyrave për të rritur kursimin e energjisë dhe ujit. Pjesëmarrësit u informuan se si të çertifikohen për turizëm të qendrueshëm, dhe u prezantuan me mundësitë si të regjistrojnë një biznes sipas një prej shumë skemave çertifikuese.

Artikulli u botua në Gazetën: "Mbrojtja e liqenit të Ohrit", Nr 6

Monday, May 22, 2017

Biodiversity and Sustainable Tourism

By Irina Bokova, Director General of UNESCO

Lake Ohrid biodiversity
For more than 70 years, UNESCO has been working to foster scientific knowledge and cooperation on biodiversity and ecosystems, such as tropical forests, oceans, mountains. In recent years, the effect of human activities -- magnified by population growth and global climate change -- has reduced deeply biodiversity in ecosystems around the world. We need to join forces and find new ways to protect and promote biodiversity as our shared heritage, and a condition for a sustainable future for all.  Sustainable tourism is a powerful tool to raise awareness on biodiversity and to protect it for present and future generations. This is the spirit of the Cancun Declaration, adopted at the Thirteenth meeting of the Conference of the Parties to the Convention on Biological Diversity held in Mexico in 2016, which states: “there are pathways for ensuring the long-term sustainability of tourism while also ensuring that it contributes positively to biodiversity”. UNESCO works with all its partners to explore these pathways. We have supported ecotourism guide training for young people in Mata Atlântica Biosphere Reserve in Brazil. In Belarus, nature-based tourism programmes have been tailored for such activities as bird watching and canoeing, in co-operation with Vosges du Nord Biosphere Reserve in France. The preservation of biodiversity is vital for human lives and ecosystems – it is also a source of green growth and decent jobs. UNESCO’s Man and the Biosphere Programme, like the “Biosphere Destinations” initiative, brings green destinations, certificates and certified tourism together, showing also an employment growth rate of almost 70% in Portugal.
Prespa Lake
Through the World Heritage Sustainable Tourism Programme, UNESCO also works to strengthen policies and frameworks that support sustainable tourism to improve natural heritage management. Recently, a number of capacity-building workshops were led in four priority natural World Heritage sites in Lesotho, Malawi, South Africa, United Republic of Tanzania, Zambia and Zimbabwe.
Biodiversity is life. It is also a key condition for resilient ecosystems, able to adapt to a changing environment and unexpected challenges. Biodiversity is as necessary for nature and humankind as cultural diversity, to build stronger, more resilient societies, equipped with the tools they need to respond to the challenges of today and tomorrow. We need to foster this culture of diversity in all its forms as a chance and a strength for all. I see this as a key condition to achieve the sustainable development goals of the United Nations 2030 Agenda.Biodiversiteti dhe Turizmi i qëndrueshëm
Irina Bokova, Drejtore e përgjithshme e UNESCO

Për më shumë se 70 vite, UNESCO ka punuar për të  nxitur njohjen shkencore dhe bashkëpunimin për biodiversitetin dhe ekosistemet, si pyjet tropikale, oqeanet dhe malet. Në vitet e fundit, efekti i aktiviteteve njerëzore,  plus shtimi i popullsisë dhe ndryshimet klimaterike kanë reduktuar thellësisht biodiveristetin në ekosistemet në gjithë botën. Ne duhet të bashkojmë forcat dhe të gjejmë rrugë të reja për të mbrojtur dhe promovuar biodiveristetin si trashëgimia jonë e përbashkët, dhe një kusht për të ardhme të qëndrueshme për të gjithë. Turizmi i qëndrueshëm është një mjet i fuqishëm për të rritur ndërgjegjësimin për biodiversitetin dhe për të mbrojtur atë nga brezat aktuale dhe të ardhshëm. Ky është dhe shpirti i Deklaratës së Kankunit, e miratuar në Takimin e 13-të të Konferencës për diversitetin biologjik në Meksiko në 2016 që thotë se ka rrugë që sigurojnë një qëndrueshmëri afatgjatë të turizmit ndërsa sigurojnë që ai kontribuon pozitivisht në biodiversitet. UNESCO punon më gjithe palet për të ekslploruar këto rrugë. Ne kemi mbështetur trajnimin e guidave të ekoturizmit për të rinjtë në  Rezerveen e Biosferes Mata Atlantika në Brazil. Në Bjellorusi programet e turizmit me bazë natyren përfshijnë aktiviete të tilla si vëzhgim zogjsh, apo canoeing. Ruajtja e biodiversitetit është thelbësore për jetët njerëzore dhe ekosistemet. Gjithashtu është dhe burim për rritje të hapësirave të gjelbëruara dhe për vende pune. Programi i UNESCO ‘Njeriu dhe Biosefera’,  si dhe iniciativat Destinacionet e Biosferes, kanë krijuar destinacione të gjelbra, dhe kanë rritur punësimin në më shumë se 70 % në Portugali. Përmes Programit për turizëm të qëndrueshëm të Trashëgimisë Botërore, UNESCO gjithashtu punon për të forcuar politikat dhe kornizat që mbështesin turizmin e qendrueshëm për të përmirësuar menazhimin e trashëgimisë natyrore.  

Biodiversiteti është jetë. Është kusht kryesor për ruajtjen e ekosistemeve. Është i nevojshem për natyren dhe njerëzimin si diversitet kulturor për të ndërtuar shoqëri më të forta, me vigjilente të pajisura me të gjitha mjetet për t’iu përgjigjur sfidave të sotshme dhe të së ardhmes. Ne duhet të nxisim këtë kulturë të diversitetit në të gjitha format si një shanc për të na fuqizuar të gjithëve.