Our Story

Lake Ohrid is one of the oldest and deepest lake in Europe. It is shared between Albania and North Macedonia and is part of World Heritage List, protected by UNESCO. This page aims to protect this property through different projects. The first project was "Towards strengthened governance of the shared transboundary natural and cultural heritage of the Lake Ohrid region", co-funded by European Union and Albanian Ministry of Environment and implemented by UNESCO.
The actual project is titted: Evidence based campaign on protecting Lake Ohrid", implemented by DMO ALBANIA and supported by Co-Plan, through scheme: Financial Support to third parties in the framework of EU-Funded project: ENV.Net Factoring the environment portfolio for WB and Turkey in the EU Policy Agenda, financed by European UNION.

Monday, April 3, 2017

Archaeological Underwater World of Lake Ohrid Region, Albanian SideThe Lake Ohrid region has a very rich underwater archaeology, which has not been fully explored. The negative aspect of this lack of exploring is that people living beside the lake and the Albanians in general are not aware of the amazing heritage the region possesses. On the bright sight, this has contributed for the underwater world to remaining untouched, not ruined or robbed.

Scientifically and archaeologically Lake Ohrid is part of a geographic region that includes Lake Maliq (today the fields of Maliq) and the Large and Small Prespa lakes. This region has great underwater potential that is being explored by the Institute of Archaeology, particularly in the last decade.
 Adrian Anastasi is the head of the Underwater Archaeology Sector in Albania’s Institute of Archaeology and has directed all the underwater scientific projects in the region, during the last years. He created his team of young passionate specialists, trained and certified internationally. Together they are exploring, digging and studying the precious archaeological objects in the lakes and seas of Albania, in the framework of the project The archaeological map of Albanian shores, approved by the Institute and the National Council of Archaeology in the Ministry of Culture.
Starting from the period 2005–2007, Mr Anastasi and his team started the first exploration of the waters of Lake Ohrid on the Albanian side. The first topographical and geo-archaeological explorations began in the area from Pogradec to Hudenisht, and from Buqeze to Lin close to the border with Macedonia. What they found was amazing. Anastasi stated that there are “Five potentially rich underwater areas—recorded as Lin1, 2 and 3, and Hudenisht 1 and 2”. The team studied the findings and classified them as a prehistoric cultural heritage of great importance, not only for Albania but for the Balkans and beyond.
 
Sites Lin 1 and 3 date to the Neolithic era and Hudenisht 1 and 2 to the Bronze and early Iron ages, while Lin 2 is classified as heritage from the modern period, though nevertheless of special importance because a wooden mooring stands still in good condition, the remains of a small port, set in a stone basement. This may have served as a place to anchor small ships and characteristic wooden boats, dating back some three centuries.
Another important goal of the scientific work was the identification and mapping of the coordinates of this rich heritage area in order to protect it from the plans of local urban development and prevent damage and theft of archaeological objects. All the findings from the Lake Ohrid underwater area are reported to the Institute of Monuments in Tirana, the National Council of Archaeology, Regional Directorate of Korca under the Ministry of Culture and the Directorate of Border Police, Pogradec. Anastasi says that every exploration has been done with special attention paid to the UNESCO standards of the Paris Convention, November 2001. 
For the moment the team has drafted a map of the sites and compiled a range of documents, including graphics, videos and photographs. They have also extracted some small objects from the sites for further study, placing them for the moment in the Archaeological Museum at Durres. The findings were presented at the conference Days of Albanology, held at the National History Museum, Tirana, in December 2015 and published in the yearly bulletin 2015–2016 of the Institute of Archaeology. There are some findings also from explorations undertaken in the Prespa lakes, which are integrated with those from Lake Ohrid in order to gain a broader view of the relationships that existed among the old settlements, including also with other areas such as Maliq, Dunavec and Sovjan, Korca.
The main obstacle to further exploration and studies is financial support from the respective ministries, local governments and interested organisations, which can help greatly for this heritage to be explored and become known to the public of the region and the wider world.
Anastasi concluded that there is great potential to turn the region into a cultural tourism area, especially the protected site of Lin 3, where some additional ideas include: underwater digging and exploration, and opening of a National Museum. Also a diving centre could be opened, dedicated to people who love to explore underwater cultural heritage.

**
Bota nënujore e rajonit të liqenit të Ohrit, pjesa shqiptare

Liqeni i Ohrit është shumë i pasur me arkeologjinë nënujore, e cila nuk është eksploruar plotësisht. Aspekti negativ i kësaj mungese eksplorimi është se njerëzit që jetojnë pranë liqenit dhe shqiptarët në përgjithësi nuk janë në dijeni të trashëgimisë së jashtëzakonshme që rajoni ka. Ana e mirë e kësaj mosnjohje është se bota nënujore fatmirësisht ka mbetur e paprekur, nuk është shkatërruar dhe vjedhur.
Liqeni i Ohrit në këndvështrimin shkencor dhe në një klasifikim arkeologjik është pjesë e rajonit gjeografik ku përfshihet, ish Liqeni i Maliqit, (sot fusha e Maliqit) dhe Liqenet e Prespës së Madhe dhe asaj të Vogël. Ai ka një potencial të madh arkeologjik nënujor, i cili po zbulohet dhe studiohet nga Instituti i Arkeologjisë, sidomos në dhjetëvjeçarin e fundit. Ardian Anastasi është drejtuesi i arkeologjisë nënujore në Institutin e vetëm të Arkeologjisë në Shqipëri dhe gjatë gjithë këtyre viteve, me pasion ka drejtuar të gjitha projektet kërkimore shkencore të zhvilluara në këtë liqen.
Ai ka krijuar dhe drejton që prej një dekade, ekipin e tij të kërkimeve arkeologjike nënujore, të trajnuar dhe të çertifikuar ndërkombëtarisht, të cilët zbulojnë, gërmojnë dhe studiojnë pasuritë e vyera arkeologjike nënujore në liqenet dhe detet që lagin brigjet shqiptare në kuadër të projektit kombëtar “Harta Arkeologjike Nënujore e Bregdetit Shqiptar”, të miratuar nga Instituti i Arkeologjisë dhe Këshilli Kombëtar i Arkeologjisë në Ministrinë e Kulturës.
Në vitet 2005-2007 Anastasi dhe ekipi i tij nisi eksplorimet e tija të para nënujore në Liqenin e Ohrit, pjesën shqiptare. Nga studimet paraprake topografike dhe gjeoarkeologjike u vendos që kërkimet të zhvilloheshin dhe të privilegjonin zonat në sekuencën Pogradec – Hudënisht – Buqezë – Lin – kufiri me FYROM. Ajo çka ai zbuloi në këtë rajon ishte e jashtëzakonshme. “U zbuluan pesë zona me potencial shumë të lartë arkeologjik, të cilat u klasifikuan me emërtimet Lin 1, 2 dhe 3 si dhe Hudënisht 1 dhe 2” - thote Anastasi.
Ekipi i drejtuar prej tij, i klasifikoi këto zbulime si trashëgimi kulturore prehistorike të një rëndësie të veçantë, jo vetëm për vendin tonë, por të një niveli Ballkanik dhe më gjërë.
Vendbanimet palafite prehistorike të Neolitit i përkasin sitet arkeologjike Lin 1 dhe 3, ato të Bronzit të mesëm dhe fillimit të periudhës së Hekurit i përkasin sitet arkeologjike Hudënisht 1 dhe 2, ndërsa siti Lin 2 klasifikohet i periudhës moderne, por që ka një rëndësi të veçantë, pasi është dëshmia e vetme deri më tani, e një skele me këmbë druri të përforcuara me një bazament të madh gurësh. Ajo ka shërbyer për qëndrimin e anijeve të vogla dhe barkave karakteristike të drurit dhe mundet ti ketë fillesat e saj ndoshta edhe tre shekuj më pare.
Një qëllim i rëndësishëm i punës shkencore ishte identifikimi i koordinatave të zonës së trashëgimisë me qëllim mbrojtjen paraprake, si nga planet zhvillimore urbanistike të pushtetit lokal, ashtu edhe nga dëmtimet apo grabitjet klandestine të këtyre sitve arkeologjike. Për të gjitha këto është vënë në dijeni Instituti i Monumenteve në Tiranë, Këshilli Kombëtar i Arkeologjisë, Drejtoria Rajonale e Korçës në varësi nga Ministrisë së Kulturës, si dhe Drejtoria e Policisë Kufitare e Pogradecit.
Anastasi shton se vëmendje të veçantë i është kushtuar aplikimit të standarteve UNESCO për këto site, të cilat janë përcaktuar në Konventën UNESCO të Parisit, Nëntor 2001 dhe që orjentojnë dhe privilegjojnë studimet dhe diagnostikimet të cilat nuk dëmtojnë apo shqetësojnë sitin arkeologjik nënujor. Ekipi ka realizuar planimetritë e këtyre siteve, ka kryer dokumentime të veçanta grafike dhe video-fotografike si dhe ka mare disa kampione enësh për studim, të cilat ndodhen në Muzeun Arkeologjik të Durrësit.
E gjithë kjo punë dhe rëndësia e saj, është prezantuar në konferencën kombëtare “Ditët e Albanologjisë dhjetor 2015” në Muzeun Hitorik Kombëtar në Tiranë si dhe në prezantimet e institutit të arkeologjisë në analizat e punës së fund vitit 2015-16. Këto zbulime janë integruar edhe me rezultatet e kërkimeve tona ne Liqenet e Prespës së Madhe dhe asaj të Vogël, për të krijuar një opinion më të zgjeruar shkencor mbi marrëdhëniet që kanë pasur me njëri-tjetrin keto vendbanime, përfshirë edhe ato të Maliqit, Dunavecit dhe Sovjanit të Korçës.
Për të çuar përpara këto studime, ide dhe bashkëpunime del e nevojshme edhe mbështetja financiare nga ana e ministrive përkatëse, pushtetit vendor pse jo dhe nga organizmat e interesuar që kjo trashëgimi të eksploroihet dhe të bëhet e njohur për publikun e rajonit dhe më gjerë.
Anastasi thotë se zona ka një potencial shumë të madh turistik për ta kthyer rajonin rreth liqenit të Ohrit, në pjesën shqiptare, veçanërisht zonën Lin 3 si një zonë ideale ku mund të zhvillohen eksporime nënujore dhe hapja e një Muzeu Kombëtar. Po kështu mund të hapet dhe një qendër zhytjeje, që t’i kushtohet njerëzve që duan të eksplorojnë trashëgiminë kulturore nënujore.

Monday, March 27, 2017

UN Security Council adopts historic resolution for the protection of heritage

UN Security Council adopts historic resolution for the protection of heritage.

Resolution 2347 is the first ever resolution adopted by the Security Council to focus on Cultural heritage. The unanimous support to the Resolution reflects a new recognition of the importance of heritage protection for peace and security. UNESCO is guardian of a wide array of legal instruments that are of vital importance in the protection of cultural heritage
“The deliberate destruction of heritage is a war crime, it has become a tactic of war to tear societies over the long term, in a strategy of cultural cleansing. This is why defending cultural heritage is more than a cultural issue, it is a security imperative, inseparable from that of defending human lives," Director-General Bokova told the Security Council, as she spoke in support of the resolution, with Executive Director of UNODC Youri Fedotov and Commander Fabrizio Parrulli of the Carabinieri Italiani.
"Weapons are not enough to defeat violent extremism. Building peace requires culture also; it requires education, prevention, and the transmission of heritage. This is the message of this historic resolution," she added.
The briefing by Director-General Bokova before the Security Council marked the first time a Director-General of UNESCO has been invited in this capacity. The briefing was held at the initiative of France and Italy and under the Presidency of the United Kingdom.
The Director-General went on to explain that since the adoption of UN Security Council Resolution 2199 in 2015, which prohibits trade in cultural property from Iraq and Syria, efforts are well-underway to disrupt terrorist financing through the illicit trafficking of antiquities. “In a global movement launched by UNESCO, some 50 States have strengthened their legislation and are sharing information and data, to dismantle trafficking routes, to facilitate restitutions.

Source: http://en.unesco.org/news/security-council-adopts-historic-resolution-protection-heritage

Monday, March 20, 2017

World Water Day- Irina Bokova: We cannot afford to waste wastewater

22 March is World Water Day, is a day when every country should take action to tackle the water crisis. Today, there are over 663 million people living without a safe water supply close to home, spending countless hours queuing or trekking to distant sources, and coping with the health impacts of using contaminated water. The Sustainable Development Goals, launched in 2015, include a target to ensure everyone has access to safe water by 2030, making water a key issue in the fight to eradicate extreme poverty. Under the theme ‘Water and Wastewater’, the year 2017 provides an important opportunity to consolidate and build upon the previous World Water Days to highlight the symbiosis between water and wastewater in the quest for sustainable development.
On the Occasion of World Water Day, - Irina Bokova, Director-General of UNESCO calls for better management of wastewater

Here is her message for this day:


Most human activities produce wastewater and over 80 percent of the world’s wastewater is released to the environment without treatment. This cannot go on – this is the message of the 2017 United Nations World Water Development Report. Limiting the discharge of untreated wastewater into nature not only saves lives and strengthens healthy ecosystems – it can help advance sustainable growth. Access to safe water and sanitation services is essential to the human rights and dignity, and the survival, of women and men across the world, especially the most disadvantaged. This is vital for progress across the 2030 Agenda for Sustainable Development – water links all 17 Sustainable Development Goals and their interconnected targets. In the face of growing demand, wastewater can be a reliable alternative source of water – this calls for shifting the paradigm of wastewater management from ‘treatment and disposal’ to ‘reduce, reuse, recycle and resource recovery’. Wastewater should no longer be seen as a problem, but as part of the solution to challenges that all societies are facing. Treated wastewater can be a cost-efficient, sustainable, safe and reliable alternative source of water for a variety of purposes – from irrigation and industrial uses to drinking water, particularly under conditions of water scarcity. For this, we need to change mind-sets, to raise awareness and redouble educational efforts to share the benefits of wastewater reuse. We need to see improved wastewater management at the heart of a circular economy, balancing development with the protection and sustainable use of natural resources. The benefits are wide-ranging, with implications on food and energy security and in mitigating the impacts of climate change. As the United Nations agency for water sciences and education, UNESCO is working across the board to these ends, starting with the International Hydrological Programme and its network of National Committees, Centres and Chairs. Our World Water Assessment Programme provides Governments and the international community with cutting-edge and policy-relevant information on freshwater resources worldwide, pioneering also new techniques in gender-sensitive water monitoring. All of this is vital for the success of the 2030 Agenda. At a time when demand is growing and limited resources are increasingly stressed by over-abstraction, pollution and climate change, we simply must not neglect the opportunities from improved wastewater management. We cannot afford to waste wastewater ..

Source: http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002476/247628E.pdf


Irina Bokova: Nuk mund ta lejojme  humbjen e ujërave të zeza..

22 Marsi është Dita Botërore e Ujit, një ditë ku cdo shtet duhet të marrë masa për të luftuar krizën e ujit. Sot janë 663 mln njerëz që jetojnë pa ujë të pijshem në shtëpi, duke kaluar orë pa fund në radha apo duke ecur drejt burimeve të largëta ujore dhe duke u përballur me impaktet në shëndet të përdorimit të ujit të kontamiunuar. Objektivat e zhvillimit të qendrueshëm të lancuara në 2015 përfshijnë një target ku gjithkush duhet të kete akses  tek uji në 2030 duke e bërë ujin një cështje të rëndësishme për të luftuar varfërinë. Këtë vit tema e kësaj ditë botërore është “Uji dhe Ujërat e zeza” si një mundësi për të theksuar simbiozën mes ujit dhe ujërave të zeza
Në kuadër të Ditës Botërore të Ujit, 22 Marsit, Irina Bokova, Drejtorja e përgjithshme  e UNESCO bën thirrje për një menaxhim më të mirë të ujrave të zeza

Ja dhe mesazhi i saj
Shumë aktivitete njerezore prodhojnë ujëra të zeza dhe rreth 80% e ujërave të zeza të botës clirohen në mjedis pa asnjë trajtim. Kjo situatë nuk mund të vazhdojë më- ky ishte dhe mesazhi i Raportit ntë OKB për  ujin në 2017
Duke limituar shkarkimin e ujërave të zeza të patrajtuara në natyre, ne jo vetëm shpëtojmë jetë por forcojmë ekosistemet e shëndetshme dhe ndihmojnë në zhvillimin e qendrueshëm. Aksesi te shërbimet e ujit të pijshëm dhe të pastër, janë thelbësore për të drejtat dhe dinjitetin e njeriut dhe për mbijetesën e burrave dhe grave në gjithë botën, vecanërisht i atyre që janë më të disavantazhuar. Kjo është vitale për progresin e Axhendës së 2030 për zhvillimin e Qendrueshëm – uji lidhet me 17 objektivat e tjera të zhvillimit të qendrueshëm dhe qellimet e tyre të ndërlidhura. 
Në kohën e rritjes së kërkesës, ujërat e zeza mund të bëhen një burim i besueshëm për ujë- kjo kërkon për zhvendosjen e paradigmës së menazhimit të ujërave të zeza nga ‘trajtimi” te reduktimi, riperdorimi, riciklimi dhe rimëkëmbja e burimit.
Ujërat e zeza nuk duhet të shihen më si problem por si pjesë e zgjidhjes së sfidave më të cilat përballen shoqëritë. Trajtimi i ujërave të zeza mund të jetë me kosto eficente, të qendrueshme, të sigurt dhe një burim i besushëm alternativ i ujit për shumë qëllime, që nga ujitja dhe përdorimet industrial deri te uji i pijshëm, vecanërisht në kushtet e mungesës së ujit. Për këtë ne kemi nevojë të ndryshojmë konceptet tona, të rrisim ndërgjegjësimi të dyfishojmë përpjekjet edukuese të ndajmë përfitimet e ripërdorimit të ujërave të zeza. Ne kemi nevojë të shohim menaxhimin e përmirësuar të ujërave të zeza në zemër të një ekonomie qarkulluese, zhvillimi të balancuar me mbrojtjen  dhe përdorimin e qendrueshëm të burimeve natyrore.
Përfitimet janë të mëdha, me ndikim në sigurimin e ushqimit, energjisë dhe në uljen e impakteve të ndrshimeve klimaterike. Ashtu si agjencia e OKB për shkencëën dhe edukimin ujor, edhe UNESCO po punon për këtë qëllim duke nisur me Programin Nderkombetar Hidrologjik, dhe rrjetin e tij te Komiteteve kombetare, qendrave dhe kryesive.
Programi ynë i vlerësimit të ujit botëror, u ofron qeverive dhe gjithë komunitetit ndërkombëtar informacion mbi burimet botërore të ujit të pijshëm dhe politikat mbi të, duke paraqitur dhe disa teknika të reja për monitorimin e ujit bazuar në cështjet gjinore. E gjithë kjo për të arritur sukses për axhendën 2030.

Në kohën kur kërkesa po rritet, dhe burimet e limituara po përballen me probleme si ndotja apo ndryshimet klimaterike, ne thjesht nuk duhet të neglizhojme mundësitë nga menaxhimi i ujërave të zeza. Nuk thjesht mund t’a lelojme  humbjen e ujërave të zeza.. 

Monday, March 13, 2017

Fall for Macedonia's sleepy charm in Ohrid

Overlooking the extraordinarily blue waters of its eponymous lake, Ohrid enjoys a stunning position that is best viewed from a boat.
From there you will see the town’s terracotta roofs broken up by centuries-old church spires (the city claims once to have had 365) and overlooked by the turreted walls of Car Samoil’s Castle.
Ohrid has transformed itself from Macedonia’s religious centre to its busiest holiday resort and its beaches are the best by far in this landlocked nation.
However, a planned new lakeshore development will likely change this sleepy town forever, making now a great time to go.

TELL ME MORE…
Outside the summer months Ohrid seems like a sleepy place and this is at the core of its charm: the cobbled streets with traditional Ottoman houses form a maze that leads up the hillside to the Gorna Porta, where the old town meets the ancient amphitheatre and the fortress.
Here you will still see elderly women dressed in black carrying groceries home from the market and hanging out washing over the ancient lanes.
The famous churches that dot the old town and the areas around it are little short of miraculous survivors: the Sveta Sofia Cathedral is an 11th-century structure that includes Byzantine frescoes that can still be seen in the apse, while the Church of Sveti Jovan at Kaneo is one of the most photographed places in the Balkans, with its wonderful silhouette framed by the waters of Lake Ohrid beyond.
 
UNMISSABLE EXPERIENCES

Ambling along the over-water wooden walkway past Lake Ohrid’s cliffs takes you from the heart of the old town to the idyllic sandy cove of Kaneo.
Order a plate of fried fish at the relaxed Letna Bavca Kaneo and then cool off in the placid waters of the lake.
The view of the Church of Sveti Jovan from here is magnificent, as are the craggy cliffs around you.
Lounge about in swimming costumes drinking beers with the locals for the quintessential Ohrid experience.
 Source:


Monday, March 6, 2017

Albania promotes a new life for bat species in abandoned bunkers and tunnels

Former military building Bunk’Art opens its doors for the unique Bat Expo “Bunkers: Shelters of Biodiversity”, on the occasion of World Wildlife Day celebrated worldwide on 3 March. The exhibition is a result of the cooperation of the EU funded project NaturAL, the National Agency of Protected Areas (NAPA) and Bunk’Art, and aims to inspire the decision-makers and each individual to take action to protect the wildlife. “A special focus is placed on the bats, the insectivorous mammals of key importance for the ecosystems and the human economy, and the abandoned bunkers that are taken over by nature – and becoming of great importance for nature conservation,” explained Mr. Celik Rruplli from the Bunk’Art.

The exhibition “Bunkers: Shelters of Biodiversity”, will be opened for visitors at Bunk’Art premises throughout 2017. While enjoying the expo, visitors can learn about bats species in Albania. “We are glad to witness that wildlife presence in Albania is improving and that our country offers new tourist attractions. Our efforts and partners’ contribution have resulted in the establishment of the wild fauna database in Albania that will improve the wildlife habitat management and safeguard the protected species,” stressed Mrs. A.Petri, NAPA representatives.

The results of a series of investigations on bats, supported by NaturAL and other EU funded projects, recorded 32 bat species in Albania - a very high number considering that a maximum of 54 species have been recorded in whole Europe. 18 species out of 32 were spotted in the bunkers, like the Lesser Horseshoe Bat or the Greater Mouse-eared Bat. Mr. Ervis Loce, a bat expert and curator of the exhibition stressed that Albania is also home to the bat species endemic for the Western Balkans, Kolombatovic's Long-eared Bat.

“Albania offers a diversity of habitats very interesting for bats, such as caves, houses, trees, old military tunnels and bunkers widely spread throughout the country. The on-going work supported by EU will help the protection of those habitats, and involve the local community in this process,” said Mr. Antoine Avignon, Program Manager for Environment, Energy and Civil Protection at the EU Delegation to Albania.

29% of the 82,954 species which are listed on the IUCN Red List are threatened with extinction, as announced at the IUCN World Conservation Congress 2016. Habitat loss and climate change only partly explain this high extinction rate – disturbance and poaching represent a growing pressure on wildlife. Each of us is part of the solution, we need to act to ensure wildlife conservation,” added Mr. Boris Erg, Director of IUCN Regional Office for Eastern Europe and Central Asia.

World Wildlife Day 2017 theme is "Listen to the Young Voices" and NaturAl project through this exhibition is aiming at influencing youth’s environmental attitudes for wildlife conservation. Government representatives, law makers, enforcement officers, customs officials and park rangers across every region are scaling up their efforts to protect wildlife. It is also up to every citizen, young and old, to protect wildlife and their habitats. We all have a role to play – these were the key messages delivered during the ceremony.Shqipëria promovon një strehë të re për lakuriqët e natës, tunelet dhe bunkerët e braktisur
Bunkeri i kohës së komunizmit, sot Bunk’Art, hap dyert për ekspozitën unike të lakuriqëve të natës “Bunkerët: Streha e Jetës së Egër”, me rastin e Ditës Ndërkombëtare të Jetës së Egër e cila festohet në mbarë botën në 3 Mars.

Ekspozita mundësohet nga Projekti i financuar nga BE-ja NaturAL, Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura, AKZM dhe Bunk’Art. Ajo ka si qëllim të ndërgjegjësojë vendimmarrësit dhe të gjithë qytetarët për mbrojtjen e jetës së egër. “Vëmendje e veçantë i kushtohet lakuriqëve, këtyre gjitarëve insektngrënës, të cilët janë shumë të rëndësishëm për ekosistemet dhe ekonominë. Kështu bunkerët marrin dhe një vlerë tjetër, si vende po kaq të rëndësishme edhe për mbrojtjen e natyrës”- shpjegoi Z. Çelik Rruplli përfaqësues i Bunk’Art.

Ekspozita “Bunkerët: Streha e Jetës së Egër”, do të qëndrojë hapur për vizitorët në mjediset e Bunk’Art përgjatë gjithë vitit 2017. Ndërsa vizitojnë ekspozitën, vizitorët do të mësojnë për llojet e lakuriqëve që gjenden në Shqipëri. “Jemi shumë të kënaqur të dëshmojmë se prezenca e jetës së egër në Shqipëri po rrit ofertën turistike dhe po shton atraksione të reja turistike. Përpjekjet tona dhe kontributi i partnerëve kanë mundësuar krijimin e databazës së faunës së egër në Shqipëri që do të përmirësojë menaxhimin e habitateve të jetës së egër dhe do të mbrojë këto specie,” theksoi Adriana Petri përfaqësuese e Agjencisë Kombëtare të Zonave të Mbrojtura.

Si rezultat i një seri vrojtimesh mbi lakuriqët, të kryera me mbështetjen e projektit NaturAL dhe disa projekteve të financuara nga BE, u rregjistruan 32 specie lakuriqësh – një numër shumë i lartë duke konsideruar se 54 specie janë rregjistruar në të gjithë Evropën. 18 nga këto 32 specie të rregjistruara në vendin tonë ku mund të përmendim Lakuriqin e natës hundpatkua i vogël ose Lakuiqi i natës veshëmiu i madh të vrojtuar në në bunkere. Z. Ervis Loçe, ekspert i lakuriqëve dhe kurator i ekspozitës u shpreh se Shqipëria është banesa e Lakuriqit të natës veshgjatë të Ballkanit, specie endemike e lakuriqëve për Ballkanin Perëndimor.

Monday, February 27, 2017

The Snail of OhridGocea ohridana is a snail found in only one location in the world—Lake Ohrid.

The whole population lives under stones in an area not bigger than 10 km2 at a depth of down to 3 m. Globally classified as Critically Endangered on the IUCN Red List of Threatened Species, the main threats this snail faces include deforestation of the neighbouring areas that lead to erosion and an increased sediment load, stressing its ability to filter water.

Pollution from sewage from the settlements around the lake and agriculture in the Prespa Lakes basin, which drains into Lake Ohrid through underground connections, is another major threat to this species. The good news, however, is that the Macedonian part of Lake Ohrid is protected as a World Heritage Site.

The Albanian side is currently under national protection, while an international effort is under way to extend the existing World Heritage Property to cover the whole region of the lake.
Story by: Altina Ismaili and IUCN

 **
Gocea ohridana është një kërmill që gjendet vetëm në një vend të botës, në Liqenin e Ohrit. Gjithë popullsia e tyre jeton nën gurë në një zonë jo më të madhe se 10 km2 ne një thellësi deri në 3 m. Globalisht klasifikohet si mjaft e rrezikuar në listën e kuqe të IUCN për speciet e kërcënuara. Kërcënimi më i madh me të cilën përballet ky kërmill është shpyllëzimi në zonat e afërta, që cojnë në erozion dhe një rritje të ngarkesës së sendimenteve që pengojnë aftësinë e tij për ta filtruar ujin.

Ndotja nga ujërat e zeza që derdhen në liqen është një tjetër kërcënim për këto specie.
Lajmi i mirë është se sidoqoftë pjesa maqedonase e liqenit është e mbrojtur si trashëgimi botërore. Pjesa shqiptare është aktualisht nën mbrojtje kombëtar ndërsa një përpjekje ndërkombëtare po realizohet për ta shtrirë pasurinë aktuale botërore dhe për ta mbuluar gjithë rajonin e liqenit.