Our Story

Lake Ohrid is one of the oldest and deepest lake in Europe. It is shared between Albania and North Macedonia and is part of World Heritage List, protected by UNESCO. This page aims to protect this property through different projects. The first project was "Towards strengthened governance of the shared transboundary natural and cultural heritage of the Lake Ohrid region", co-funded by European Union and Albanian Ministry of Environment and implemented by UNESCO.
The second project: Evidence based campaign on protecting Lake Ohrid", was implemented by DMO ALBANIA, supported by Co-Plan, through scheme: Financial Support to third parties in the framework of EU-Funded project: ENV.Net Factoring the environment portfolio for WB and Turkey in the EU Policy Agenda, financed by European UNION.
Showing posts with label Lake Ohrid newsletter. Show all posts
Showing posts with label Lake Ohrid newsletter. Show all posts

Monday, April 10, 2017

Albanian Ministry of Culture is committed to success of Lake Ohrid Project


"The Ministry of Culture is the lead state institution responsible for the protection, conservation, improvement and promotion of cultural heritage in Albania. In line with its institutional competences the ministry had taken several important initiatives, programmes and projects to protect and promote cultural heritage, develop and support public–private partnerships and strengthen and intensify regional and international cooperation.

The ministry’s new vision, approach and policy towards cultural heritage is reflected in the decision-making processes related to the country’s cultural heritage. From 2014–2016, new protected areas of cultural monuments were adopted, new historic centres were approved by Decisions of the Council of Ministers and several major rehabilitation projects implemented or are still in process. The new vision and approach of the ministry towards cultural heritage in this period have been put into practice in the important project Towards strengthened governance of the shared transboundary natural and cultural heritage of the Lake Ohrid region.

Since the beginning of the project the ministry, the Institute of Cultural Monuments and the Korca Regional Directorate of National Culture have participated in all project activities and actively contributed in the preparation of the required documentation in line with the recommendations of ICCROM, ICOMOS and IUCN. The National Restoration Council has acted promptly by approving the proposed boundaries of the potential World Heritage property and the protected area of the early Christian church on the Lin Peninsula. In June 2015, by proposal of the Ministry of Culture, the historical center of Pogradec was approved by Decision of the Council of Ministers. Currently, our experts are working on finalization of a draft management plan, while at the same time a group of specialists—mainly architects and restorers—are involved in preparation of guidelines for the maintenance and rehabilitation of the traditional build heritage on the Albanian part of the Lake Ohrid region. Preparation of the nomination dossier for World Heritage Inscription of the Albanian part of the region is the final objective to be achieved within this project.

This project has contributed not only in improving transboundary cooperation with our Macedonian partners, but also in sharing knowledge, experiences, challenges and difficulties jointly faced in protecting and safeguarding the cultural and natural values of the Lake Ohrid region.

World Heritage status, as the final objective of this project, does not mean only prestige and advantage: World Heritage sites belong to us all, irrespective of the territory on which they are located, which means also responsibilities, challenges, difficulties and issues to be dealt with.

Aware of the importance of this status and taking into account the distinctive natural and cultural values that makes this region unique, the finalization of this project will open a new long-term process jointly managed by the institutions responsible and communities living there."Yours Sincerely, 
Mirela Kumbaro Furxhi, Minister of Culture, Albania
 

**
Parathënie nga Ministrja e Kulturës për Projektin e Liqenit të Ohrit
 
Ministria e Kulturës është institucioni drejtues i Qeverisë, përgjegjës për mbrojtjen, ruajtjen, përmirësimin dhe promovimin e trashëgimisë kulturore në Shqipëri. Në përputhje me kompetencat e saj institucionale, Ministria ka ndërmarrë një sërë iniciativash të rëndësishme, programe dhe projekte për të mbrojtur dhe promovuar trashëgiminë kulturore, për të zhvilluar dhe mbështetur partneritetet publike-private dhe për të forcuar e intensifikuar bashkëpunimin rajonal dhe ndërkombëtar.

Vizioni i ri i Ministrisë, qasja dhe politika ndaj trashëgimisë kulturore reflektohet në proceset vendimarrëse që lidhen me trashëgiminë kulturore të vendit. Duke nisur nga periudha 2014-2016, zonat e mbrojtura të monumenteve të kulturës janë zgjeruar, qendrat e reja historike janë aprovuar nga vendimet e Këshillit të Minisrave dhe një sërë projektesh të mëdha rehabilitimi të zbatuara në mënyrë të suksesshme ose që janë ende në proces. Vizioni i ri dhe qasja e Ministrisë ndaj trashëgimisë kulturore në këtë periudhë është zbatuar në praktikë në projektin e rëndësishëm “Drejt një qeverisjeje të përbashkët të trashëgimisë natyrore dhe kulturore ndërkufitare të rajonit të Liqenit të Ohrit”.

Që nga fillimi i projektit, Ministria, Instituti i Monumenteve të Kulturës dhe Drejtoria Rajonale e Korçës për kulturën kanë marrë pjesë në të gjitha projektet dhe kanë kontribuar në mënyrë aktive për përgatitjen e dokumentacionit të kërkuar në përputhje me rekomandimet e ICCROM, ICOMOS dhe IUCN. Këshilli Kombëtar i Restaurimeve ka vepruar menjëherë duke miratuar kufijtë e propozuar të pasurisë potenciale për Trashëgimi Botërore dhe zonën e mbrojtur të Kishës së hershme kristiane në Gadishullin e Linit.

Në qershor 2015 me propozim të Ministrisë së Kulturës, u miratua nga Këshilli i Ministrave dhe Qendra Historike e Pogradecit. Aktualisht, ekspertët tanë po punojnë për finalizimin e draftit të planit të menaxhimit, ndërkohë që i njëjti grup i specialistëve, kryesisht arkitektë dhe restauratorë janë përfshirë në përgatitjen e udhëzimeve për ruajtjen dhe rehabilitimin e trashëgimisë tradicionale të ndërtuar tashmë në pjesën shqiptare të rajonit të Liqenit të Ohrit. Përgatitja e Dosjes së Nominimit për regjistrimin si Pasuri Botërore të pjesës shqiptare të rajonit të Liqenit të Ohrit, është objektivi final që duhet të arrihet brenda këtij projekti. Ky projekt ka kontribuar jo vetëm në përmirësimin e bashkëpunimit ndërkufitar me partnerët maqedonas, por gjithashtu në ndarjen e njohurive, eksperiencave, sfidave dhe vështirësive që përballohen më mirë së bashku me qëllim mbrojtjen dhe ruajtjen e vlerave kulturore dhe natyrore të Liqenit të Ohrit.

Statusi ‘Pasuri Botërore’, si objektiv final i projektit, nuk do të thotë vetëm prestigj dhe avantazh. Vendi i trashëgimisë botërore na përket të gjithëve, pavarësisht nga territori ku ndodhet, që do të thotë gjithashtu përgjegjshmëri, sfida, vështirësi dhe çështje më të cilat duhet të përballemi.

Të ndërgjegjshëm për rëndësinë e këtij statusi, dhe duke marrë parasysh vlerat e dukshme kulturore dhe natyrore që e bëjnë këtë rajon unik, mendojmë se finalizimi i këtij procesi do të hapë një proces të ri afatgjatë të menaxhuar bashkërisht nga institucionet përgjegjëse dhe komunitetet që jetojnë në rajonin e Liqenit të Ohrit.

Sinqerisht
Mirela Kumbaro Furxhi
Ministre e Kulturës, Shqipëri

Monday, August 29, 2016

Project Milestone- The boundaries of potential World Heritage property

The Albanian National Council of Restoration approves the boundaries of the potential World Heritage property The National Council of Restoration under the Albanian Ministry of Culture through a decision on 25 May 2016 approved the proposal for delineation of the boundary of the potential extension of the transboundary World Heritage property and its buffer zone. Based on the results of the joint field mission: ICOMOS, IUCN, ICM, NAPA, RAPA, Municipality of Pogradec and Institute of Archaeology carried out in March 2016 as a contribution to the identification of the boundaries, the National Council of Restoration decided to approve the proposal of the boundary of the potential transboundary World Heritage property that includes: the waterline of the Lake Ohrid, cultural features of the landscape of the Lin Peninsula and Lin Village, areas critical to the scenic integrity of the Lake Ohrid (Drilon, coastal landscapes to the North of Lin), pile dwelling areas. This is a great milestone the in preparation of a nomination file to extend the World Heritage property "Natural and Cultural Heritage of the Ohrid region" to the Albanian side.

 **
ARRITJE E PROJEKTIT
Këshilli kombëtar shqiptar i restaurimit miraton kufijtë e zonës së mundshme për Pasuri Botërore të Uneskos

Këshilli kombëtar i Restaurimeve në varësi të Ministrisë së Kulturës, përmes një vendimi të datës 25 maj 2016 ka miratuar propozimin për përcaktimin e kufijve të zgjerimit të mundshëm të pasurisë ndërkufitare të Trashëgimisë Botërore të Liqenit të Ohrit dhe zonës së saj. Bazuar në rezultatet e misionit faktëmbledhës të kryer nga ICOMOS, IUCN, ICM, AKZM, RAPA, Bashkia e Pogradecit dhe Instituti i Arkeologjisë kryer në mars të vitit 2016, Këshilli Kombëtar i Restaurimeve vendosi të miratojë propozimin e kufirit që do të përfshijë: vijën e Bregut të Liqenit, veçoritë Kulturore të pejsazhit të Gadishullit të Linit dhe Fshati Lin, Zonat kritike për integritetin skenik të Liqenit (Driloni, peisazhi i bregut në veri të Linit) si dhe zonat ku janë identifikuar vendbanimet palafite. Ky është një hap i madh për përgatitjen e dosjes nominale për të zgjeruar pasurinë e Trashëgimisë Botërore të Rajonit të Liqenit të Ohrit me pjesën shqiptare.

Tuesday, August 23, 2016

The Summer issue of "Protecting Lake Ohrid" Newsletter is now published

The second newsletter "Protecting Lake Ohrid" on behalf of the Project:"Towards strengthened governance of the shared transboundary natural and cultural heritage of the Lake Ohrid region", is now published and is available in three languages:
Albanian http://whc.unesco.org/document/143548
English  http://whc.unesco.org/document/143550
Macedonian http://whc.unesco.org/document/143546

In this edition published in Summer 2016, besides information  about meetings, activities and and updates on the progress of the Lake Ohrid project, the reader will get to know the winners of social media Photo Contest:  http://lakeohrid.blogspot.al/2016/05/10-winners-of-ourlakeohrid-social-media.html which lasted from 7 March- 7 April 2016 with hashtag #OurLakeOhrid, on Facebook and Instagram with almost 450 submission competing for "Top Ten". They were voted not only for the good quality photo, but also for the story behind it.  The social media competition helped at raising awareness about the unique values of Ohrid Lake. 

Inside this issue:
  • a forward by  Ms. Lydia Topuzovska, General Secretary of National Commission to UNESCO of the FYR of Macedonia
  •  interview with Zhuljeta Harasani, Director General, Directorate of Strategic Planning for Cultural Heritage and Diversity
  •  information on project meetings,  the fourth and the fifth Management Planning Workshop as well as the next steps & important upcoming dates;
  •  and some original articles on tourism aspects of Struga, Macedonia and hospitality in Tushemisht, Albania.  
The third edition will be published in Autumn and will bring more news on activities, and developments in the frame of this 3 year project, financed by European Union and Albanian Ministry of Environment and implemented by UNESCO. More is to come, stay with us!