Our Story

Lake Ohrid is one of the oldest and deepest lake in Europe. It is shared between Albania and North Macedonia and is part of World Heritage List, protected by UNESCO. This page aims to protect this property through different projects. The first project was "Towards strengthened governance of the shared transboundary natural and cultural heritage of the Lake Ohrid region", co-funded by European Union and Albanian Ministry of Environment and implemented by UNESCO.
The actual project is titted: Evidence based campaign on protecting Lake Ohrid", implemented by DMO ALBANIA and supported by Co-Plan, through scheme: Financial Support to third parties in the framework of EU-Funded project: ENV.Net Factoring the environment portfolio for WB and Turkey in the EU Policy Agenda, financed by European UNION.

Monday, February 19, 2018

Planting trees around Lake Ohrid Region

 Some amazing views, videos and photos came this week featuring our beautiful lake Ohrid Region. This time is Ecovolis, a group with young people who work on a program to contribute for a greener environment in Albania traveled in Lin Peninsula to plant new trees and to promote the region

They brought us the view of the region, which is still covered in snow. Ecovolis planted some trees around the lake, in order to raise awareness and to sensitize all the people living in the area, to protect their environment and their precious region, which was inhabited since the ancient time. Also it was a kind of promotion to the beauties of the whole Lake Ohrid region, and it's  historical sites nearby, such as Illyrian Tombs of Selca. It is very impressive when young people are trying to promote the values of the historical places.. 

See a short video and some photos from Ecovolis:

Monday, February 12, 2018

Tushemisht and Lin, among '100 villages program' of Albanian government


Lin Village
Tushemisht and Lin, are two beautiful villages situated on Lake Ohrid region, Albanian Side. Lately these two villages are part of new program adopted by the Albanian Government to enhance the economic development of the 100 cities with touristic potential. The program “100 villages” whose selection has already been made, envisions government intervention in infrastructure and services, but also funding through grants.

Lin Village

“These villages have an attractive effect and high potential in tourism, thus in tourism development, socio-economic development, they have rich natural and environmental resources, cultural heritage, and traditional products.. So we will work hard in these three years with these villages. 
We will support the project package for each village, including infrastructure intervention, economic support through ministry grants, and training and support for the local community,” said advisor to the Minister of Agriculture, Enea Hoti for TV SCAN. 
Tushemisht

Tushemisht
With regard to the support for individuals and farmers, there will be some categories that may be beneficial, both from the state budget and from donors.
In total, it is estimated that only about 2 million euros will be invested by the Ministry of Agriculture. Program “100 villages” has become part of the strategy of the Ministry of Agriculture for the period 2018-2020.

The government has decided to exploit the agri-tourism potential of the country as a good opportunity for stimulating development of the rural areas, farms and businesses there.

The program targets at coordinating development interventions into the rural space of 100 villages according to an inter-sectoral approach doing away with the partial interventions.

Monday, February 5, 2018

Albania submitted the Lake Ohrid Nomination Dossier to UNESCO

Albania submitted on 1st of February the nomination file to World Heritage Center in Paris, to extend the existing World Heritage property "Natural and Cultural heritage of the Lake Ohrid" with Albanian side of the like.
The submission of the Nomination Dossier was signed by two Albanian Ministers, the Minister of Tourism and Environment Mr Blendi Klosi, and the Minister of Culture, Mirela Kumbaro. Both Ministries worked together through a group of experts to prepare this dossier, in which are introduced and analyzed all the outstanding universal values of Lake Ohrid, as a mix property, for its cultural and natural heritage.

The nomination process was assisted by the project: Towards strengthened governance of the shared trans-boundary natural and cultural heritage of the Lake Ohrid region, founded by EU and Albanian Ministry of Tourism and Environment, implemented by UNESCO with help of its advisory bodies.


The nomination extension file includes sections on the identification and description of the site, and most importantly, the justification for its inclusion on the World Heritage List. There are many interesting facts about the Lake Ohrid region that were not well-known before, even by locals.

Now the dossier of lake Ohrid is at UNESCO World Heritage Centre for the usual evaluation process by the IUCN and ICOMOS and eventually for discussion by the World Heritage Committee. Albania hopes that by 2020, the Albanian part of Lake Ohrid will be inscribed as a World Heritage property.

Shqipëria dorëzon dosjen e Liqenit të Ohrit në UNESCO

Shqipëria dorëzoi më 1 shkurt në Qendrën e Pasurive botërore në Paris, dosjen për zgjerimin e pasurisë aktuale natyrore dhe kulturore të Liqenit të Ohrit, me pjesën shqiptare të Liqenit. Dosja u nënshkrua nga dy ministrat shqiptare. Ministri i Turizmit dhe Mjedisit, z Blendi Klosi dhe Ministrja e Kulturës znj Mirela Kumbaro.

Të dy ministritë kanë punuar së bashku përmes grupit të ekpertëve për të përgatitur këtë diosje, në të cilën janë prezantuar dhe analizuar gjithë vlerat universale të Liqenit të Ohrit si pasuri mikse natyrore dhe kulturore.

Procesi i nominimit është asistuar nga Projekti: Drejt një qeverisje të përbashkët natyrore dhe kulturore ndërkufitare në rajonin e Liqenit të Ohrit, i financuar nga BE dhe qeveria shqiptare dhe i zbatuar nga UNESCO me ndihmen dhe të grupeve këshillimore të saj.

Procesi i nominimit përfshin dokumente të identifikimit dhe përshkrimit të këtij site dhe justifikimin për përfshirjen e tij në listën e Pasurive botërore. Ka shumë fakte interesante për rajonin e Liqenit të Ohrit që nuk janë të njohura më parë edhe për banorët.

Tashmë dosja e Lieqnit të Ohrit është në UNESCO për një proces vlerësimi nga IUCN dhe ICOMOS si dhe do diskutohet në komitetin e Pasurive Botërore. Shqipëria shpreson që nga 2020, pjesa shqiptare e Liqenit të Ohrit do të jetë e listuar në UNESCO.

Monday, January 29, 2018

Dita Boterore e Ligatinave 2 shkurt- Si t'i mbrojme ato?

Dita botërore e Ligatinave (tokave me uje) festohet cdo 2 shkurt. Kjo ditë shënon dhe datën e miratimit të konventës së ligatinave në 2 shkurt 1971 në qytetin Iranian Ramsar në brigjet e Detit Kaspik. Që nga 1997, Sekretariati i Ramsarit shpërndan materiale që ndihmojnë në rritjen e ndërgjegjësimit publik për rëndësinë dhe vlerat e ligatinave, ose tokat me ujë.

Ligatinat e sigurta mund të reduktojnë dëmet që shkaktohen nga katastrofat dhe mund të ndikojnë në rimëkëmbjen e shpejtë pas tyre. Në gjithë ligatinat janë të rrezikuara, të paktën 64% e tyre janë zhdukur që nga 1990

Shqiperia ka 4 zona te mbrojtura Ramsar: Liqeni i Shkodres dhe Buna, Laguna e Karavastase, Liqeni i Prespes dhe Liqeni i Butrintit. 

Ndersa ish republika Jugosllave e Maqedonise ka dy zona Ramsar, Liqeni i Prespes dhe liqeni Dorjan.

Si mund të ndihmojmë të gjithë për t'i mbrojtur ligatinat?

Komunitetet
 1. Të zbulojnë cilat janë ligatinat në zonat e tyre, si përdoren dhe cfarë varet nga ato. Si ligatinat mund të ndihmojnë zonën tuaj nga eventet ekstreme
 2. Adoptoni praktikat që garantojnë një qendrueshmëri afatgjatë të ligatinave për këdo. Masa mund të përfshijnë kontrolle të peshkimit të paligjshëm apo hedhjen e mbeturinave, Ndermerrni aksione sipas sezoneve. Pastroni plehrat dhe clironi rrjedhat e ujit dhe lumenjve
Vendimarrësit
 1. Duhet te bëjnë strategji për të përballuar katastrofat
 2. Masat e tyre duhet të përfshijnë: Dizenjoni tokat që mund të përmbyten apo tokat që preken nga stuhite si zona të mbrojtura
 3. Restauroni ligatinat e degraduara që veprojnë si barrier protective
 4. Punoni me grupet e interest lokalë apo shoqërinë civile për të promovuar bujqësinë e qendrueshme, turizmin dhe peshkimin.
 5. Adoptoni politika ndërsektoriale në bujqësi dhe ceshtjen e ujit për të mbrojtur ligatinat
Individët
 1. Organizoni fushata pastrami të ligatinave
 2. Behuni ambassador të ligatinave për ti mbrojtur
 3. Përdoreni ujin me kursim dhe shmangni produktet toksike që derdhen në ligatina
 4. Merrni pjesë në aksione për ti rigjallëruar ligatinat

World Wetlands Day

World Wetlands Day is celebrated every year on 2 February. This day marks the date of the adoption of the Convention on Wetlands on 2 February 1971, in the Iranian city of Ramsar on the shores of the Caspian Sea. Since 1997, the Ramsar Secretariat provides outreach materials to help raise public awareness about the importance and value of wetlands.
Healthy wetlands can reduce the damage caused by disasters and make recovery faster. Yet worldwide, wetlands are in alarming retreat; at least 64% of them have disappeared since 1900.

So how can we help?
Communities
• Find out how the wetlands in your area are being used or overused - and who depends on them. How do wetlands protect your area during extreme events?
• Adopt practices that ensure long- term sustainability of the local wetlands for everyone. Measures might include controlling illegal fishing and dumping, no –take rules, set catch limits and regulate the type of activities by season.
• Clear rubbish from wetlands, and unblock streams and rivers.

Policy-makers 
Governments can include wetlands in their strategy for coping with disasters. Possible measures:
• Designate wetlands in flood- and storm-prone zones as protected areas.
• Restore degraded wetlands that act as protective barriers.
• Work with local stake holders and civil society to promote sustainable agriculture, fisheries and tourism.
• Adopt cross sectoral policies especially in agriculture and water to help protect wetlands.

Individuals

• Organize or join a wetland clean-up.
• Become a Wetland Ambassador advocate for wetlands.
• Use water more sparingly and avoid toxic products that drain into wetlands.
• Participate in actions to conserve and restore wetlands.

Monday, January 22, 2018

Ohrid Old Town things to see & do

Very Nice Travel, is a travel blogger, who dedicated a full article to what to do a see in Ohrid city, an UNESCO site. Their video is posted in Youtube, and you can see some of the most beautiful attractions that Ohrid offer for all visitors.
"Ohrid is a large town in southwestern Macedonia on the shore of Lake Ohrid. A town of vast history and heritage, it was made a UNESCO heritage site in 1980.
Nestled between high mountains up to 2,800 m and Lake Ohrid, it is not only a place of historic significance but also of outstanding natural beauty.
Ohrid had 365 churches, one for each day of the year, and has been referred to as a "Jerusalem (of the Balkans)”.
Ohrid is the jewel in Macedonia's crown. Archaeological finds indicate that Ohrid, is one of the oldest human settlements in all of Europe. The lake itself is over three million years old. Ohrid town is first mentioned in Greek documents from 353 BCE, when it was known as Lychnidos - or, “the city of light.”
Only much later, in 879 CE, was it renamed Ohrid. The town as we know it today was built mostly between the 7th and 19th centuries. Ohrid’s major attractions are all located within a remarkably concentrated and eminently walkable area, among and above the narrow streets of the Old Town lined with restaurants and cafés perfectly suited for relaxing in the cool summer evenings. Ohrid’s many café bars and nightclubs also make for a vibrant nightlife."

Monday, January 15, 2018

Mali i thatë, a winter destination around Lake Ohrid

Mali i Thate has seen many visitors this winter. It is situated around Lake Ohrid, in an altitude 2288 meters above the sea level. 


The tour to Mali i Thate, all covered in snow, is organized by some local travel agencies including Visit Pogradec, or High Albania Mountain Club etc.
This tour takes 8-9 hours, climbing to the Pllaja e Pusit, the highest peak of Mali i Thate.
When you arrive on the top of this Mountain, the view is really rewarding. You will see from there three lakes: Lake Ohrid, Big and Small Prespa Lakes.
If it is a good weather, you can see this amazing and breathtaking view. In the winter, maybe is difficult to have that view, since the lakes are mostly hidden under the clouds.

These part of Pogradec was unexplored until now by locals themselves. But now, many people from other parts of Albania and foreign tourists are climbing to these mountainous area. 
They also are learning about the natural heritage of Lake Ohrid Region. Albanian side of Lake Ohrid (1/3) is nominated to be inscribe as World Heritage, together with the other part of Lake Ohrid in Macedonian side, which is part of UNESCO since 1979..
Have a look to these wonderful photos of the latest tours to Mali i Thate, Pogradec, Albania. 

Monday, January 8, 2018

Independent: Ohrid, one of the 10 best places for travelers in January

The independent is listing the best places to visit in January. The period after Christmas is not so shiny period to travel. But despite that, The Independent suggest 10 best weekend getaways for people who like best foodies, culture, nature, adventure etc.

Ohrid is among 10 countries that Independent suggest for traveling during this winter. Here is what Independent writes in its article for Ohrid: 

Best for off-the-beaten-track: Ohrid

Ohrid, Macedonia’s eighth-largest city, was once famous for having 365 churches, one for each day of the year. Sometimes known as the ‘Jerusalem of the Balkans’, both the city and Lake Ohrid beside it are Unesco-protected sights.

Until recently, the city didn’t draw huge numbers of UK tourists, but with limited Wizz Air flights operating between Luton and Ohrid once again from April, the city is within easy reach of travellers in search of adventure.

See more: https://goo.gl/srwSdn