Our Story

Lake Ohrid is one of the oldest and deepest lake in Europe. It is shared between Albania and North Macedonia and is part of World Heritage List, protected by UNESCO. This page aims to protect this property through different projects. The first project was "Towards strengthened governance of the shared transboundary natural and cultural heritage of the Lake Ohrid region", co-funded by European Union and Albanian Ministry of Environment and implemented by UNESCO.
The actual project is titted: Evidence based campaign on protecting Lake Ohrid", implemented by DMO ALBANIA and supported by Co-Plan, through scheme: Financial Support to third parties in the framework of EU-Funded project: ENV.Net Factoring the environment portfolio for WB and Turkey in the EU Policy Agenda, financed by European UNION.
Showing posts with label Pogradec. Show all posts
Showing posts with label Pogradec. Show all posts

Monday, July 31, 2017

Pogradeci, e keni eksploruar të gjithin?/ Pogradec, have you fully explored it?

Qyteti i Pogradecit, i banuar që nga periudha neolitike, ndodhet i shtrirë në një peisazh mahnitës blu të liqenit dhe pranë kodrave të gjelbëra të rrethuara nga disa male. Liqeni i Ohrit, liqeni më i thellë në Ballkan, është krijuar para më shumë se 2 milion vitesh dhe në brigjet e tij ndodhen disa monumente unike kulturore. Si pjesë e kësaj trashëgimie unike kulturore dhe natyrore njerëzit që jetojnë në këtë zonë kanë zhvilluar dhe ruajtur tradita e kulinarisë, artizanatit dhe kanë ofruar mikpritje për vizitorët prej mijëra vjetësh.
Nëse pyet një turist për atraksionet që kanë parë në Pogradec, në rajonin e liqenit të Ohrit ata do të përmendin Bazilikën në Lin, Kalanë në Pogradec, Gurin e Kamjes, Urën e Golikës dhe varret e poshtme të Selcës. Nëse do t’i pyesni nëse i kanë vizituar këto vende, shumë pak veta do të thonë po, si rezultat i mungesës së infrastrukturës dhe investimeve në këto monumente. Është e vështirë për vizitorët që të kalojnë dhe të zbulojnë këto vende të mrekullueshme dhe të mësojnë për historinë që ato mbartin. Këto monumente nuk janë zbuluar plotësisht nga publiku, në fakt, ato janë harruar dhe braktisur dhe janë jotërheqëse për vizitorët. Sidoqoftë, sektori i turizmit në Bashkinë e Pogradecit ka disa ide për zhvillimin e këtyre vendeve dhe t’i kthejnë në atraksione turistike që duhen parë patjetër.

Bazilika e Linit: Gjithë popullsia lokale dhe të tjerë që jetojnë jashtë kësaj bashkie, e dinë rëndësinë historike të këtij vendi. Ai duhet të jetë plotësisht ose pjesësrisht i hapur për të gjithë vizitorët. Aktualisht, vetëm një pjesë e vogël e mozaikut të bazilikës mund të shihet. Arkitektura në këtë baptister është aq rrallë për territorin e shtetit shqiptar sa që të ngjashëm në llojin e vet vetëm baptisterin e Butrintit, për këtë arsye duhet të njihet pasuria e kësaj trashëgimie nga komunititeti dhe vizitorët. Pikat e informacionit, tabelat, fotografi dhe përshkrime për artefaktet, duke përfshirë dhe dhomat e bazilikës, janë të nevojshme por duhet të instalohen me kujdes që të ruajnë ambientin sepse zbulimi i këtij sajti është një eksperiencë unike dhe e pakrahasueshme me sajtet e tjera të super-promovuara. Një zyrë për turistët duhet të vendoset që të ofrojë bileta për vizitorët, ndërkohë duhen punësuar specialistë që të kujdesen për mirëmbajtjen e ambientit dhe ruajtjen e këtij vendi historik.

Guri Kamjes. Shumë pak njerëz mund të shkojnë për shkak të rrugës. Ky është një vend mjaft i veçantë, një shkëmb i formuar miliona vjet më parë dhe i ekspozuar ndaj erozionit, ka të gdhendura shkrime të lashta. Për shkak se ky monument natyror është i vështirë dhe i rrezikshëm shumë pak njerëz kanë arritur në majë. Nëse rrugët rreth Gurit të Kamjes do të përmirësoheshin, më shumë njerëz nga të gjitha moshat mund ta shijojnë pamjen fantastike të të gjithë zonës së Mokrës dhe liqenit. Duhen instaluar tabelat me informacion për historinë dhe legjendën e këtij monumenti të rrallë natyror.

Kalaja e Pogradecit.
Rrënoja e kalasë janë lehtësishme të aksesushme, e cila ndodhet në kodër fare pranë qytetit të Pogradecit, edhe pse rruga nuk është e gjitha e asfaltuar, udhëtimi zgjat vetëm 20 minuta. Panorama që të ofrohet është e mrekullueshme, por janë të nevojshme tabelat që të orientojnë se si të shkosh në kala. Rruga duhet të përmirësohet për vizitorët që duan ta bëjnë në këmbë ose me biçikletë. Me investime të vogla kjo kala mund të promovohet si destinacion kulturor dhe për turizëm ekologjik. Në kala mund të vendosen tabela përshkruese që të informojnë vizitorët për historinë dhe zonat e banuara. Mund të vendoset një ballkon nga ku mund të vëzhgohet panorama me një teleskop e gjithë qytetit dhe liqenit.
Këto janë disa rekomandime janë bërë nga sektori i turizmit në Bashkinë e Pogradecit, të cilat duhen adresuar në qeveri, meqënëse monumentet e mbrojtura janë në juridiksionin e tyre dhe askush përveç tyre nuk mund të restaurojë apo modifikojë këto monumente. Është e rëndësishme të thuhet se këto monumente nuk janë dëmtuar, por janë ruajtur dhe bërë të aksesueshme për vizitorët. Pogradeci ka një potencial të madh për turizëm dhe jo vetëm në sezonin e verës, por gjatë gjithë vitit. Ne jemi të hapur për investime dhe projekte të reja për t’i kthyer këto asete natyrore, kulturore dhe historike më të dukshme dhe të prekshme duke i kthyer kështu krenarinë e rajonit të liqenit të Ohrit.

Dorian LEKA, Drejtor i Turizmit, Rinisë dhe Sporteve në Bashkinë e Pogradecit


Pogradec, have you fully explored it? 
**
The City of Pogradec was settled in the Neolithic period, situated in an amazing landscape of blue set against a green background, surrounded by a ring of mountains. Lake Ohrid, the deepest lake in the Balkans, was created more than two million years ago, and its shores are home to unique cultural monuments. As part of this special natural and cultural heritage, the people living in the area have developed and preserved culinary traditions, crafts, artisanship and provided hospitality for visitors over the millennia.
If you ask a tourist to name the attractions in Pogradec, in addition to Lake Ohrid they will mention the Basilica at Lin, the castle at Pogradec, Kamje Stone”, Golik Bridge, and the Tombs of Lower Selca. If you ask a tourist or a resident, whether they have explored these places, few will answer yes, as a result of the lack of investment made in these iconic monuments. It is difficult for travelers to access and explore the magic of these places and experience the history they possess. These monuments are not fully unveiled to the public, rather, they lie forgotten and abandoned. However, the tourism sector of Pogradec Municipality has some ideas on how to develop these places and turn them into must-see destinations.
Basilica of Lin. All of the local population, and also some people from outside the municipality, know of its historical importance. It should be fully or partially opened to the public. Currently, only a small part of the basilica mosaic can be seen.
The architecture of the baptistery is rare, comparable only with the one at Butrint, which is why it should be unveiled to the public to display proudly to the community and visitors the rich heritage of this region. Information points, signage, photographs and descriptions about the artifacts, including the basilica rooms, are needed and they should be discreetly installed in order to preserve the ambience of the place and also because the experience of discovery that one gains is unique and incomparable with over-promoted sites. A tourist office could be set up to offer tickets to visitors, while specialists must be employed to care for the maintenance and preservation of this historical place.
Guri Kamjes (Kamje Stone). Very few people manage to climb its top. This is a unique place, where a rock, formed millions of years ago and exposed from erosion, is inscribed with ancient scripts. However, as this natural monument is difficult to reach very few people make it to the top. If the paths around Guri Kamjes would be improved more people of all ages could enjoy the amazing panorama of the whole Mokra region and the lake. Signage needs to be installed along with information on the history and legends of this unique natural monument.
Pogradec Castle. If you get to the Fortress, you will still wonder if there is any survived element to indicate that you are in the ruins of a fortress or not. The panorama is excellent, although there is no information on display about this castle. This place is an excellent panorama view point but also needs signage, including on how to reach it. The road should be improved for visitors to walk along or ride a bike. With relatively small investments this castle can be promoted for cultural and ecotourism, with explanations given inside the castle area to inform visitors of its history and that of the local inhabited areas. A panoramic balcony with telescope could be installed where visitors can stay and enjoy the view of the whole city of Pogradec.
Some recommendations have been made by the tourism sector at Pogradec Municipality that need to be addressed by central government, since protected monuments fall under their jurisdiction and no-one else can undertake restoration work or modify the building. It is essential that this monument is  not damaged, but preserved and made accessible to visitors. Pogradec has much potential in tourism, and not just for the summer, but throughout the whole year. We are open to seeing more investments, more projects, to make these natural, cultural and historical assets more prominent and visible, bringing pride to the community of the Lake Ohrid region.

Dorian LEKA, Director of Tourism, Culture Youth and Sport Municipality of Pogradec

Tuesday, November 8, 2016

Sustainable Tourism opportunities in the Lake Ohrid Region

Lake Ohrid region is home to nearly 160 000 people, with more than 52 000 residing in Albania. Every year, approximately 300 000 visitors explore the region's natural and cultural heritage. While in Macedonian side of the lake, summer tourism rhymes easily with culture tourism, this is not happening in Albanian side of the lake. 
"The main threat in wetlands like the Lake Ohrid region is the fact that it is exclusively used as a sunny weekend, a few hours destination, with extremely low or no income for the local people",- says Alois Lang, Austrian expert working with local authorities in Pogradec region for sustainable tourism development. 
The challenge for local and international experts who are working closely on this area, is to find alternative touristic products and interests for the general public, but also for different kinds of audiences, says Christophe Graz, heritage consultant ICOMOS, who is also working with Albanian experts to explore the tourism opportunities in the region.

Local experts and authorities are optimistic for the next years. Gani Bego, from regional Administration of Protected areas in Pogradec, says: In the next ten years, I see tourism in this area going beyond water tourism, more linked with mountain tourism and family tourism, that is less developed on the Albanian side and taking into account the experience of Macedonian side. 

International and local experts are closely working together under the EU-funded project “Towards strengthened governance of the shared transboundary natural and cultural heritage of the Lake Ohrid region”. Some of them were interviewed to produce this video, which focuses on the challenges and opportunities of sustainable tourism. The video was published lately with the support of UNESCO, aiming at raising awareness about values and threats of Lake Ohrid site.

Shqip

Rajoni i Liqeni i Ohrit banohet nga rreth 160 mije njerez, nga te cilet 52 mije banojne ne pjesen shqipetare. Cdo vit rreth 300 mije vizitore eksplorojne trashegimine kultuore dhe natyrore te rajonit. Ndersa ne pjesen maqedonase te liqenit, turizmi veror eshte ne harmoni perfekte me turizmin kulturor, kjo nuk ndodh ne pjesen shqiptare te Liqenit.
Kercenimi kryesor ne brigjet e rajonit te Liqenit te Ohrit eshte fakti se ai perdoret ekskluzivisht per fundjavat me diell, si nje destinacion disa oresh, qe sjellin shume pak te ardhura ose aspak per banoret lokale, thote Alois Lang, ekspert autriak qe punon me autoritetet lokale ne Pogradec per zhvillimin e nje turizmi te qendrueshem. "Sfida per ekspertet lokale dhe nderkombetare qe po punojne se bashku ne kete zone, eshte te gjejne produkte alternative turizmi per publikun e gjere por edhe per lloje te ndryshme audiencash, thote Kristof Graz, konsulent trashegimie nga ICOMOS, qe po punon me ekspertet shqiptare te eksplorojne mundesite e turizmit ne rajon.
Ekspertet lokale dhe autoritetet jane optimiste per vitet qe vijne. Gani Bego, nga Administrata rajonale e zonave te mbrojtura ne Pogradec thote: "Ne 10 vitet qe do te vijne, e shoh turizmin ne kete zone, tej turizmit veror te liqenit, me te lidhur me turizmin malor dhe ate familjar, qe eshte nje turizem pak i zhvilluar ne pjesen shqiptare, duke marre shembull nga eksperienca ne pjesen maqedonase".
Ekspertet lokale dhe nderkombetare po punojne se bashku ne kuader te projektit: Drejt një qeverisje të përbashkët të trashëgimisë natyrore dhe kulturore ndërkufitare të rajonit të Liqenit të Ohrit. Disa prej tyre u intervistuan per te prodhuar kete video, e cila fokusohet ne sfidat dhe mundesite per nje turizem te qendrueshem. Video u publikua se fundi me mbeshtetjen e UNESCO, per te rritur ndergjegjesimin mbi vlerat dhe kercenimet ne rajonin e Liqenit te Ohrit ...

Monday, May 16, 2016

Awarding Ceremony on #OurLakeOhrid Social Media Competition

A small awarding ceremony was organized at the Palace of Culture, in Pogradec on 10 May 2016, to announce 10 winners of #OurLakeOhrid Social Media Photo Competition.

Ten winners are: Adnan Beci; Teodora Krasimirova Koleva; Betim Berisha; Elena Nikolovska; Ardian Fezollari; Slavica Panova; Marijana Pipe Pipileva; Stefanija Vidovski; Nikola Naumoski; Marko Blazevski

The social media competition had a wide coverage with participants mainly from Albania, Macedonia, Bulgaria and other countries, people who visited Lake Ohrid and shared their memories, stories emotions. Three of winners made their journey to attend the ceremony in Pogradec. Organizers used this opportunity to share the news, and the location of Palace of Culture at the heart of the city of Pogradec was chosen to give more visibility to the project.

The Photo &Story Contest on Lake Ohrid, was launched on Instagram https://www.instagram.com/lakeohrid/ and on Facebook page https://www.facebook.com/LakeOhridHeritage and lasted from 7 March to 7 April 2016. The aim of this photo contest was to raise awareness about the values and importance of trans-boundary Lake Ohrid among people from both sides of the Lake.

The social media competition was organized in the framework of the Project: "Towards strengthened governance of the shared trans-boundary natural and cultural heritage of the Lake Ohrid region", which is supported by the European Union and the Ministry of Environment of the Republic of Albania.

UNESCO Project Officer of this project Mrs Alexandra Fiebig thanked all participants in this Social Media Competition and congratulated the winners on behalf of UNESCO.

Winners were given certificates and gift bags branded with Lake Ohrid Region (LOR) project logo. (each bag containing: a LOR coat, a LOR thermos cup, a LOR 8GB USB key, a LOR notebook and a pen).

Check top 10 photos here http://lakeohrid.blogspot.al/2016/05/10-winners-of-ourlakeohrid-social-media.html

"I am not here to talk as photographer, but as a citizen. We didn't run for the prize, but this is a chance to contribute somehow to our Lake Ohrid. We owe it to our Lake"-said one of the winners based on Pogradec, Mr Fezollari.

More than 450 photos were posted on Instagram and Facebook through this competition, and at the first stage there were 50 best photos voted from UNESCO and its advisory bodies, ICOMOS, IUCN, and ICCROM. At the final stage Albanian Government institutions as well we EU and other partners expressed their votes. The good number of submission showed a high interest from local communities, but also from tourists toward the values and beauties of Lake Ohrid.
Another competition will run at a later stage, and the panel of voters will include the top ten winners of this competition.

The #OurLakeOhrid social media competition was organized by UNESCO in cooperation with PR company in Tirana, Manderina Promotions.
 Monday, May 2, 2016

Promoting nature, culture and World Heritage in the Lake Ohrid region Training


"Promoting nature, culture and World Heritage in the Lake Ohrid region" training, which is part of the project “Towards strengthened governance of the shared transboundary natural and cultural heritage of the Lake Ohrid region” will take place on 10- 11 May 2016 in Pogradec and Tushemisht, Albania.

Tushemisht Albania
In line with the World Heritage Capacity Building Strategy, the training course aims to provide participants with the necessary tools and people-centred approaches available for the promotion and interpretation of assets of collective importance to humankind, whilst increasing appreciation of shared heritage values. The training will also build awareness and contribute progress to the management planning process for the Albanian extension to the World Heritage property "Natural and Cultural Heritage of the Ohrid region" (the former Yugoslav Republic of Macedonia).

The training course will offer conceptual background, case studies and group exercises dedicated to the entire Lake Ohrid region and participants will be able to gain good understanding of the role of cultural and natural heritage in sustainable development, sustainable tourism, audience development, data gathering and strategic planning. The training will have a focus on the particular demands of a mixed (natural and cultural) transboundary site and the importance of building unique narratives around a common identity.


More information about the project:

Thursday, March 24, 2016

Interview with Mayor of Pogradec, Mr Kapri about the Project

Interview with the Mayor of Pogradec, Mr. Eduard Kapri to discuss the shared responsibilities and benefits of the project

Mayor of Pogradec, Mr. Eduard Kapri
What does the project: "Towards Strengthened Governance of the Shared Transboundary Natural and Cultural Heritage of the Lake Ohrid region mean for Pogradec?

Mr. Kapri: The project started with the signing of an Agreement in 2005 between the governments of FYROM and Albania for the protection and sustainable development of Lake Ohrid and its watershed. Both governments are committed to undertaking development and spatial management plans of the area of Lake Ohrid. A steering committee of experts from the two countries are working together to define the criteria, standards, restrictions and clear objectives for the protection of Lake Ohrid region in accordance with EU standards and principles. We hope this project will contribute in this direction.

What are the concrete measures that the Municipality of Pogradec will undertake to save and protect Lake Ohrid?

Mr. Kapri: Based on the new administrative division of Albania, Pogradec Municipality is the sole local government unit responsible for the Albanian part of Lake Ohrid. Currently, our municipality is preparing a Local Action Plan (LAP) and is one of 26 municipalities to be financially and technically supported by the Government of Albania. Issues related to the Natural and Cultural Heritage of the Lake Ohrid basin as well as conservation, water quality, its flora and fauna, will be an integral part of the plan.

What is the tourism development plan for the area? Will there be constructions on the lake shore?

Mr. Kapri: We see tourism development of the area as an essential factor for economic development and support the idea of alternative tourism, in order to make our Lake Ohrid very attractive for tourists throughout the whole year. Pogradec has plenty of tourism resources, which need a new management concept, so that they can bring revenues to the local community. We are also looking at ways of cooperation over tourism with the Macedonian side. The introduction of Lake Ohrid as a joint ecosystem and having a unified tourism product will really have a positive impact on both countries and increase the number of tourists.

How do you plan to raise awareness and involve the community to save the outstanding values of Lake Ohrid ?

Mr. Kapri: Pogradec inherits a tradition and obligation to conserve and protect Lake Ohrid. Our citizens have always seen the lake as a valuable resource, and have treated it as a gift from God. A network of local environmental NGO-s was established during 1996-2004, under the Regional Environmental Centre in order to raise public awareness and participation, thus becoming a factor and a partner of the municipality in decision making for the region of Lake Ohrid. We also consider as a necessity the cross-border cooperation. Together with municipalities of Struga and Ohrid we signed a Memorandum of Understanding in Wismar and another on technical cooperation, will be signed in Ohrid. This is the only way to ensure sustainable development of the Lake, inspired by the motto "One lake, one vision, one future"

Thursday, March 17, 2016

Tourism/ Pogradec, in harmony with nature

Pogradec is one of the most charming tourism destinations in Albania set on the shores of Lake Ohrid. The journey to Pogradec is always inspiring. The more you travel here, the more you become addicted to the city. Travelling over Qafe Thane, reaching the pass and begining the descent down to Lake Ohrid and the beautiful village of Lin with its magnificent scenery surrounded by hills unfolds itself like a book to the eye of the tousists. The beauty and tranquility of the lake move your soul. Once in the city, a long promenade, invites you for a long walk. Pogradec is very welcoming, and people are among the most friendly in Albania, the lake has softened their hearts.. The city was home to many of the country's famous writers and poets: Lasgush Poradeci and Mitrush Kuteli, and lately Luan Starova and painters Anastas Kostandini(Taso), Gjergji Lako, Gentian Zeka, Vangjo Vasili and Ilir Dhima.

Cultural heritage
In the west side of Lin pennisula you can visit the paleochristian church, a National Cultural Monument of Albania included within the site on the UNESCO Tentative List of Albania for the Natural and Cultural Heritage of Ohrid Region (Albania). The Illyrian Tombs of Selca e Poshtme (40km from Pogradec) is another important site to visit. The tombs rest among the remains of the ancient city of Pelion, an Illyrian settlement of the Enchele tribe and the residence of Illyrian kings. In 1996, Albania proposed the Royal tombs of Selca e Poshtme on the UNESCO World Heritage Tentative List. Other archaeological sites include: Other churches to visit are the church of Saint Dimitri (small Orthodox church of 1154 AD) and the church of Saint Marena ( Orthodox church rebuilt in 1744).

What to see
Lin Village and its mosaic are a natural first stop on a jounrey to Pogradec. The village lies in a quiet and picturesque bay, with beautiful houses with red tiled roofs
Drilon National Park, is also an essential place to see in Pogradec with crystal clear springs that supply the beautiful channels overhung with trees and ornamental plants. This was the holiday home for the former dictator Enver Hoxha, whose villa is now a hotel and restaurant.
Tushemisht Village and its newly renovated centre is not to be missed. The blogger Yomadic refers to it as Albania's "small Venice" full of canals with clear waters emerging from the mountain that ironically is named "The Dry Mountain".

What to do
Pogradec is perfect for a relaxing holiday. Peak months are July and August, when the lakeside teems with beach lovers in the sun. Pedal boats are available, and canoeing and kayaking activities are growing in popularity.. Off season, the city goes back to its tranquility, and is ideal for walking and meditation. In winter the scenes are very panoramic, often spectacular with snow covering the mountains, set above a background of green and blue. One of the highlights of Pogradec is its delicious cuisine.

Monday, February 29, 2016

3rd Transboundary Platform Meeting for the safeguarding of the Lake Ohrid region will take place on 7 March in Pogradec

The third Transboundary Platform Meeting of the project “Towards strengthened governance of the shared transboundary natural and cultural heritage of the Lake Ohrid region” will take place on 7 March 2016. This third meeting on transboundary cooperation is part of a European Union and UNESCO initiative aiming to reinforce conservation and sustainable development through management effectiveness on both sides of the Lake Ohrid.

The third Transboundary Platform Meeting will take place in Pogradec, Albania. Representatives from the Ministry of Culture and the Ministry of Environment, representatives from the National Agency of Protected Areas, representatives from the local governments around the lake, representatives from the Advisory Bodies (ICOMOS and IUCN) as well as UNESCO will get together to pursue their work in establishing a viable cooperation platform.

This Transboundary Platform Meeting aims more specifically to present and discuss opportunities in existing transboundary processes for monitoring of the environment and biodiversity which contribute to the safeguarding and the management of the Lake Ohrid region.

Home to an exceptional biodiversity reservoir of Europe, Lake Ohrid is one of the world’s oldest lakes. With remains of some of the first human settlements in Europe, the lake is also an important spiritual centre with one of the oldest Slav monasteries built in the 9th century, making it an important religious centre for the region. Natural, cultural and spiritual, the heritage of the region is truly remarkable.

The area, situated in the former Yugoslav Republic of Macedonia, is inscribed on the World Heritage List as the property “Natural and Cultural Heritage of the Ohrid region” since 1979. Today, the addition of the remaining third of the Albanian section of the lake to the World Heritage Property would greatly enhance the integrity of this protection. Transboundary Platform Meetings have been designed to facilitate management and collaboration between Albania and the former Yugoslav Republic of Macedonia, and aim among others to provide management efficiency strategies for the potential transboundary extension of this mixed World Heritage property.

The area is protected through a number of national and international measures, but unadequate water and solid waste management and illegal building activities have an impact on the integrity of the site today. More information about the Lake Ohrid region can be found at: whc.unesco.org/en/lake-ohrid-region/

Saturday, February 13, 2016

Protecting Lake Ohrid, oldest lake in South-Eastern Europe

Lake Ohrid, one of the world’s oldest lakes situated in south-eastern Europe, stands out as one of the largest reserves of biodiversity and some of the oldest human settlements in the continent. The convergence of distinctive natural values with the quality and diversity of its cultural, material and spiritual heritage makes this region truly unique.

Two-thirds of Lake Ohrid is inscribed on the World Heritage List on the Macedonian side of the lake as the mixed World Heritage property “Natural and Cultural Heritage of the Ohrid region”. Now time has come to join our efforts and take over our responsibilities to extend World Heritage status to the remaining third of the lake located in Albania.
The project “Towards strengthened governance of the shared transboundary natural and cultural heritage of the Lake Ohrid region” has been designed to address the main factors affecting the Lake Ohrid region through identifying and safeguarding the main natural and cultural assets of the Lake and improving transboundary cooperation and management. For more see: 
Natural and Cultural Heritage of the Ohrid region

The region’s efforts to balance conservation with sustainable development are laid out in the 2005 bilateral Agreement between the two countries for the Protection and Sustainable Development of Lake Ohrid and its Watershed. The project is coordinated by UNESCO in partnership with the authorities of both countries, as well as the three Advisory Bodies to the World Heritage Committee (ICOMOS International, IUCN and ICCROM), and is financed by the European Union (EUR 1,700,000) with the co-financing by the government of Albania (EUR 170,000).

  • Overall project activities include:
  • the reinforcement of transboundary cooperation between Albania and Macedonia
  • the establishment of integrated management mechanisms;
  • and capacity building on management effectiveness.

Activities also aim to identify and safeguard cultural and natural assets, to provide technical assistance to national authorities for the preparation of a transboundary World Heritage property extension file, as well as to implement a waste awareness campaign.

Source: http://whc.unesco.org/en/lake-ohrid-region