Our Story

Lake Ohrid is one of the oldest and deepest lake in Europe. It is shared between Albania and North Macedonia and is part of World Heritage List, protected by UNESCO. This page aims to protect this property through different projects. The first project was "Towards strengthened governance of the shared transboundary natural and cultural heritage of the Lake Ohrid region", co-funded by European Union and Albanian Ministry of Environment and implemented by UNESCO.
The second project: Evidence based campaign on protecting Lake Ohrid", was implemented by DMO ALBANIA, supported by Co-Plan, through scheme: Financial Support to third parties in the framework of EU-Funded project: ENV.Net Factoring the environment portfolio for WB and Turkey in the EU Policy Agenda, financed by European UNION.

Wednesday, November 30, 2016

ICOMOS: A proposal to preserve the traditional buildings around Lake Ohrid

Conservation and preservation of the developed heritage area in Pogradec is essential for all the local authorities on the Albanian side of Lake Ohrid. In this framework the International Council on Monuments and Sites (ICOMOS) is proposing the development of a manual with guidelines for maintenance and rehabilitation of traditionally built heritage in the Albanian part of the region. The manual will address conservation problems and upgrade the needs of the heritage developed on the Albanian side of the lake, while retaining and sustaining its morphology and construction characteristics and materials. The guidelines will act as a reference tool for all those responsible for the preservation and conservation of the developed heritage of the Pogradec area, including local architects, engineers and craftsmen. Moreover, it will also be useful for state institutions and the local administrations.

The ICOMOS mission in the area, undertaken in June 2015, highlighted the need for rationalizing the built environment and improving the quality and performances of the built assets on the Albanian side of the Lake Ohrid region. The Guidelines for built heritage will be developed in close cooperation with the Ministry of Culture, Institute of Monuments, Regional Directorate for Cultural Heritage and the Municipality of Pogradec.

Staff from the Albanian institutions will be involved in the development of the Guidelines. So that they may be developed for other heritage sites in Albania as well. Knowledge exchange is also foreseen with the partners from the Macedonian institutions. The Guidelines are planned to be published by autumn 2017. There are several similar publications for other heritage locations, such as Cinqueterre in Italy, Jeddah in Saudi Arabia, Jerusalem, and Gjirokastra.

**
ICOMOS: Një propozim për të ruajtur ndërtesat tradicionale rreth liqenit të Ohrit


Ruajtja dhe mbrojtja e zonës së zhvilluar të trashëgimisë në Pogradec është thelbësore për gjithë autoritetet lokale të pjesës shqiptare të Liqenit të Ohrit. Në këtë kuadër, Këshilli Kombëtar për Monumentet dhe Vendet (ICOMOS) propozon zhvillimin e një manuali me udhëzime për ruajtjen dhe rehabilitimin e ndërtesave tradicionale të trashëgimisë, në pjesën shqiptare të rajonit. Manuali do të 
adresojë problemet e ruajtjes së tyre dhe nevojat për përmirësim të kësaj trashëgimie në pjesën shqiptare të liqenit, duke ruajtur dhe mbrojtur morfologjinë e tyre dhe karakteristikat e materialet e ndërtimit. 
Udhëzuesi do të shërbejë si një mjet reference për gjithë ata që janë përgjegjës për ruajtjen dhe mbrojtjen e trashëgimisë së zhvilluar në zonën e Pogradecit, përfshi arkitektët lokale, inxhinierë dhe artizanë. Gjithashtu do jetë i vlefshëm dhe për institucionet shtetërore dhe administratën lokale. Misioni vëzhgues i ICOMOS në këtë zonë, i kryer në qershor 2015, ka theksuar nevojën për racionalizimin e mjedisit të ndërtimeve dhe përmirësimin e cilësisë dhe performancës së aseteve të 
ndërtuara në pjesën shqiptare të rajonit të liqenit të Ohrit. 
Ky udhëzues për ndërtesat e trashëgimisë do të përpilohet në bashkëpunim të ngushtë me Ministrinë e Kulturës, Institutin e Monumenteve, Drejtorinë rajonale për trashëgiminë kultuore dhe bashkinë e Pogradecit. Stafi nga institucionet shqiptare do të përfsshihet gjithashtu në zhvillimin e këtij udhëzuesi, në mënyrë që ai të përpilohet gjithashtu edhe për zona të tjera të trashëgimisë në Shqipëri. Gjithashtu parashikohet dhe shkëmbim njohurish me partnerët e institucioneve maqedonase. Udhëzuesi planifikohet të publikohet në vjeshtë 2017. Ka disa bo time të ngjashme për vende të tjera të trashëgimisë si Cinqueterre në Itali, Jeddah në Arabinë Saudite, Jeruzalem e Gjirokastër.

Monday, November 21, 2016

Waste Management in the Municipality of PogradecThe joint goal of partners that gathered around the project "Towards Strengthened Governance of the Shared Transboundary Natural and Cultural Heritage of the Lake Ohrid region" is to support the efforts of local and national authorities to safeguard unique cultural and natural heritage of the Lake Ohrid Region. One of the major challenges ahead is the improvement of solid waste management in this area.
On the Albanian side of the Lake, the solid waste management has been ranked as the priority of the National Plan and National Strategy on Waste Management for the period 2010-2025. In order to make the first steps addressing this issue, the team has set up a governance structure, identifying the representatives of the consortium, local government, and other key local stakeholders. In June 2016, IUCN supported the formation of a consortium gathering the Rural Development and the National Centre for Environment from Tirana and Tourism and Sustainable Development from Pogradec. Their first task is to draft a Local Action Plan for Integrated Waste Management for the Municipality of Pogradec for the period 2017-2023. The plan will support local policy and planning for an integrated waste management system in the Region of Pogradec having in mind the new regional landfill site in Maliq, region of Korca. Based on the assessment of the current state of waste management in Pogradec Municipality, the first draft of the document was produced in September 2016 and is currently being reviewed by the local government. As a following step, the consortium will assist the local government of Pogradec in conducting public consultation on the draft which will also be subject to a Strategic Environmental Assessment. In addition, a waste awareness campaign will accompany the work undertaken at policy level and awareness-raising activities will be undertaken starting from November 2016.

**
Mbështetja e Menaxhimit të duhur të mbetjeve në Bashkinë e Pogradecit

Qellimi i përbashkët i partnerëve të mbledhur rreth projektit "Drejt një qeverisje të përbashkët të trashëgimisë natyrore dhe kulturore ndërkufitare të rajonit të Liqenit të Ohrit”, është të mbështesin përpjekjet e autoriteteve lokale dhe kombëtare për të ruajtur trashëgiminë unike kulturore dhe natyrore të rajonit të Liqenit të Ohrit. Një nga sfidat kryesore përpara, është përmirësimi i menaxhimit të mbetjeve solide në këtë zonë. Nën anën shqiptare të Liqenit, menaxhimi i mbetjeve solide është renditur si prioritet dhe në Planin Kombëtar dhe Strategjinë Kombëtare të menaxhimit të Mbetjeve për vitet 2010-2025. Në mënyrë që të bëhen hapat e parë në adresimin e kësaj çështjeje, ekipi i projektit, krijoi një strukturë qeveritare, ka identifikuar përfaqësuesit e konsorciumit, qeverisë lokale dhe cdo grup tjetër interesi lokal.

Në qershor 2016, IUCN mbështeti formimin e një konsorciumi që mblodhi Qendrat e Zhvillimit Rural dhe Kombëtar për mjedisin nga Tirana dhe Zhvillimin e Qëndrueshëm të Turizmit nga Pogradeci. Detyra e tyre e parë ishte të përgatitej Plani lokal i Veprimit për Menaxhimin e Integruar të mbetjeve për Bashkinë e Pogradecit për periudhën 2017-2023. Plani do të mbështesë politikën lokale dhe planifikimin për një sistem të integruar të menaxhimit të mbetjeve në rajonin e Pogradecit, duke patur në plan dhe një vend të ri rajonal për landfill në Maliq, rajonin e Korcës. Bazuar në vlerësimin e situatës aktuale të menaxhimit të mbetjeve në bashkinë e Pogradecit, drafti i parë i dokumentit u prodhua në shtator 2016 dhe tashmë është rishikuar nga qeveria lokale. Si hap të metejshëm, konsorciumi do të asistojë qeverinë lokale të Pogradecit në kryerjen e një konsultimi publik të draftit që do të jetë subjekt i Vlerësimit strategjik Mjedisor. Përvec kësaj, një fushatë për ndëregjegjësimin e publikut për mbetjet do të shoqërojë punën e ndërmarrë në nivel politik. Aktivitetet e ndërgjegjësimit që do të ndërmerren do të nisin në Nëntor 2016..

Monday, November 14, 2016

Paragliding in Macedonia - even if you don’t fly, you can just enjoy the nature

Paragliding has a certain tradition in Macedonia. Thanks to its specific terrain configuration, easy accessibility to the mountains,  and weather conditions that allow flying almost all year around, Macedonia has become a place of pilgrimage for paragliding pilots around the globe. It has grown rapidly as a sport as well as a tourist attraction enabling almost everyone to get that amazing feeling of flying like a bird.
 The center of the ‘party’ is Krushevo, the highest town in the country at 1,350m above sea level. It rises above Pelagonia, the biggest valley in Macedonia. That is the place with perfect conditions for flying on most days of the year as well as for landing in the valleys around. Both professionals and beginners just love to fly from here.  Different international flying competitions are held here every year, so most of the time you will find pilots from all around the globe hanging out and flying high….
All year around, Krushevo town hosts many paragliders, including members of the Macedonian paragliding clubs, their friends and clients for tandem flights.. They all enjoy the heights, the beautiful nature, hanging out and having good food.
Another famous destination for flying  is Ohrid, or, more specifically, Galichica mountain.  Here you can enjoy tandem flights during the entire summer. Starting at around 1,700m above sea level you will see amazing views of Ohrid lake, a mountain and the old town of Ohrid. The adrenalin runs high and you get a sense of both nature and freedom at its best.
The third famous location of my choice is Shar Mountain… Starting at 1,600m altitude some pilots reach even 3,000m and higher. As an extra bonus, you will meet a stunningly beautiful  mountain that will take care of you at high altitudes...
Of course, if you are not able to go as far as Ohrid or Krushevo or Shara, then Skopje flying area is also a place that offers tandems both from Vodno Mountain and from Skopska Crna Gora.

Even if you don’t fly, you can just enjoy the nature...

Author: Anita Palceska @balkanwibe
Source: https://www.balkanvibe.com/story/On-the-Wings-of-Adventure-Paragliding-in-Macedonia/229
 

Tuesday, November 8, 2016

Sustainable Tourism opportunities in the Lake Ohrid Region

Lake Ohrid region is home to nearly 160 000 people, with more than 52 000 residing in Albania. Every year, approximately 300 000 visitors explore the region's natural and cultural heritage. While in Macedonian side of the lake, summer tourism rhymes easily with culture tourism, this is not happening in Albanian side of the lake. 
"The main threat in wetlands like the Lake Ohrid region is the fact that it is exclusively used as a sunny weekend, a few hours destination, with extremely low or no income for the local people",- says Alois Lang, Austrian expert working with local authorities in Pogradec region for sustainable tourism development. 
The challenge for local and international experts who are working closely on this area, is to find alternative touristic products and interests for the general public, but also for different kinds of audiences, says Christophe Graz, heritage consultant ICOMOS, who is also working with Albanian experts to explore the tourism opportunities in the region.

Local experts and authorities are optimistic for the next years. Gani Bego, from regional Administration of Protected areas in Pogradec, says: In the next ten years, I see tourism in this area going beyond water tourism, more linked with mountain tourism and family tourism, that is less developed on the Albanian side and taking into account the experience of Macedonian side. 

International and local experts are closely working together under the EU-funded project “Towards strengthened governance of the shared transboundary natural and cultural heritage of the Lake Ohrid region”. Some of them were interviewed to produce this video, which focuses on the challenges and opportunities of sustainable tourism. The video was published lately with the support of UNESCO, aiming at raising awareness about values and threats of Lake Ohrid site.

Shqip

Rajoni i Liqeni i Ohrit banohet nga rreth 160 mije njerez, nga te cilet 52 mije banojne ne pjesen shqipetare. Cdo vit rreth 300 mije vizitore eksplorojne trashegimine kultuore dhe natyrore te rajonit. Ndersa ne pjesen maqedonase te liqenit, turizmi veror eshte ne harmoni perfekte me turizmin kulturor, kjo nuk ndodh ne pjesen shqiptare te Liqenit.
Kercenimi kryesor ne brigjet e rajonit te Liqenit te Ohrit eshte fakti se ai perdoret ekskluzivisht per fundjavat me diell, si nje destinacion disa oresh, qe sjellin shume pak te ardhura ose aspak per banoret lokale, thote Alois Lang, ekspert autriak qe punon me autoritetet lokale ne Pogradec per zhvillimin e nje turizmi te qendrueshem. "Sfida per ekspertet lokale dhe nderkombetare qe po punojne se bashku ne kete zone, eshte te gjejne produkte alternative turizmi per publikun e gjere por edhe per lloje te ndryshme audiencash, thote Kristof Graz, konsulent trashegimie nga ICOMOS, qe po punon me ekspertet shqiptare te eksplorojne mundesite e turizmit ne rajon.
Ekspertet lokale dhe autoritetet jane optimiste per vitet qe vijne. Gani Bego, nga Administrata rajonale e zonave te mbrojtura ne Pogradec thote: "Ne 10 vitet qe do te vijne, e shoh turizmin ne kete zone, tej turizmit veror te liqenit, me te lidhur me turizmin malor dhe ate familjar, qe eshte nje turizem pak i zhvilluar ne pjesen shqiptare, duke marre shembull nga eksperienca ne pjesen maqedonase".
Ekspertet lokale dhe nderkombetare po punojne se bashku ne kuader te projektit: Drejt një qeverisje të përbashkët të trashëgimisë natyrore dhe kulturore ndërkufitare të rajonit të Liqenit të Ohrit. Disa prej tyre u intervistuan per te prodhuar kete video, e cila fokusohet ne sfidat dhe mundesite per nje turizem te qendrueshem. Video u publikua se fundi me mbeshtetjen e UNESCO, per te rritur ndergjegjesimin mbi vlerat dhe kercenimet ne rajonin e Liqenit te Ohrit ...