Our Story

Lake Ohrid is one of the oldest and deepest lake in Europe. It is shared between Albania and North Macedonia and is part of World Heritage List, protected by UNESCO. This page aims to protect this property through different projects. The first project was "Towards strengthened governance of the shared transboundary natural and cultural heritage of the Lake Ohrid region", co-funded by European Union and Albanian Ministry of Environment and implemented by UNESCO.
The second project: Evidence based campaign on protecting Lake Ohrid", was implemented by DMO ALBANIA, supported by Co-Plan, through scheme: Financial Support to third parties in the framework of EU-Funded project: ENV.Net Factoring the environment portfolio for WB and Turkey in the EU Policy Agenda, financed by European UNION.

Monday, March 27, 2017

UN Security Council adopts historic resolution for the protection of heritage

UN Security Council adopts historic resolution for the protection of heritage.

Resolution 2347 is the first ever resolution adopted by the Security Council to focus on Cultural heritage. The unanimous support to the Resolution reflects a new recognition of the importance of heritage protection for peace and security. UNESCO is guardian of a wide array of legal instruments that are of vital importance in the protection of cultural heritage
“The deliberate destruction of heritage is a war crime, it has become a tactic of war to tear societies over the long term, in a strategy of cultural cleansing. This is why defending cultural heritage is more than a cultural issue, it is a security imperative, inseparable from that of defending human lives," Director-General Bokova told the Security Council, as she spoke in support of the resolution, with Executive Director of UNODC Youri Fedotov and Commander Fabrizio Parrulli of the Carabinieri Italiani.
"Weapons are not enough to defeat violent extremism. Building peace requires culture also; it requires education, prevention, and the transmission of heritage. This is the message of this historic resolution," she added.
The briefing by Director-General Bokova before the Security Council marked the first time a Director-General of UNESCO has been invited in this capacity. The briefing was held at the initiative of France and Italy and under the Presidency of the United Kingdom.
The Director-General went on to explain that since the adoption of UN Security Council Resolution 2199 in 2015, which prohibits trade in cultural property from Iraq and Syria, efforts are well-underway to disrupt terrorist financing through the illicit trafficking of antiquities. “In a global movement launched by UNESCO, some 50 States have strengthened their legislation and are sharing information and data, to dismantle trafficking routes, to facilitate restitutions.

Source: http://en.unesco.org/news/security-council-adopts-historic-resolution-protection-heritage

Monday, March 20, 2017

World Water Day- Irina Bokova: We cannot afford to waste wastewater

22 March is World Water Day, is a day when every country should take action to tackle the water crisis. Today, there are over 663 million people living without a safe water supply close to home, spending countless hours queuing or trekking to distant sources, and coping with the health impacts of using contaminated water. The Sustainable Development Goals, launched in 2015, include a target to ensure everyone has access to safe water by 2030, making water a key issue in the fight to eradicate extreme poverty. Under the theme ‘Water and Wastewater’, the year 2017 provides an important opportunity to consolidate and build upon the previous World Water Days to highlight the symbiosis between water and wastewater in the quest for sustainable development.
On the Occasion of World Water Day, - Irina Bokova, Director-General of UNESCO calls for better management of wastewater

Here is her message for this day:


Most human activities produce wastewater and over 80 percent of the world’s wastewater is released to the environment without treatment. This cannot go on – this is the message of the 2017 United Nations World Water Development Report. Limiting the discharge of untreated wastewater into nature not only saves lives and strengthens healthy ecosystems – it can help advance sustainable growth. Access to safe water and sanitation services is essential to the human rights and dignity, and the survival, of women and men across the world, especially the most disadvantaged. This is vital for progress across the 2030 Agenda for Sustainable Development – water links all 17 Sustainable Development Goals and their interconnected targets. In the face of growing demand, wastewater can be a reliable alternative source of water – this calls for shifting the paradigm of wastewater management from ‘treatment and disposal’ to ‘reduce, reuse, recycle and resource recovery’. Wastewater should no longer be seen as a problem, but as part of the solution to challenges that all societies are facing. Treated wastewater can be a cost-efficient, sustainable, safe and reliable alternative source of water for a variety of purposes – from irrigation and industrial uses to drinking water, particularly under conditions of water scarcity. For this, we need to change mind-sets, to raise awareness and redouble educational efforts to share the benefits of wastewater reuse. We need to see improved wastewater management at the heart of a circular economy, balancing development with the protection and sustainable use of natural resources. The benefits are wide-ranging, with implications on food and energy security and in mitigating the impacts of climate change. As the United Nations agency for water sciences and education, UNESCO is working across the board to these ends, starting with the International Hydrological Programme and its network of National Committees, Centres and Chairs. Our World Water Assessment Programme provides Governments and the international community with cutting-edge and policy-relevant information on freshwater resources worldwide, pioneering also new techniques in gender-sensitive water monitoring. All of this is vital for the success of the 2030 Agenda. At a time when demand is growing and limited resources are increasingly stressed by over-abstraction, pollution and climate change, we simply must not neglect the opportunities from improved wastewater management. We cannot afford to waste wastewater ..

Source: http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002476/247628E.pdf


Irina Bokova: Nuk mund ta lejojme  humbjen e ujërave të zeza..

22 Marsi është Dita Botërore e Ujit, një ditë ku cdo shtet duhet të marrë masa për të luftuar krizën e ujit. Sot janë 663 mln njerëz që jetojnë pa ujë të pijshem në shtëpi, duke kaluar orë pa fund në radha apo duke ecur drejt burimeve të largëta ujore dhe duke u përballur me impaktet në shëndet të përdorimit të ujit të kontamiunuar. Objektivat e zhvillimit të qendrueshëm të lancuara në 2015 përfshijnë një target ku gjithkush duhet të kete akses  tek uji në 2030 duke e bërë ujin një cështje të rëndësishme për të luftuar varfërinë. Këtë vit tema e kësaj ditë botërore është “Uji dhe Ujërat e zeza” si një mundësi për të theksuar simbiozën mes ujit dhe ujërave të zeza
Në kuadër të Ditës Botërore të Ujit, 22 Marsit, Irina Bokova, Drejtorja e përgjithshme  e UNESCO bën thirrje për një menaxhim më të mirë të ujrave të zeza

Ja dhe mesazhi i saj
Shumë aktivitete njerezore prodhojnë ujëra të zeza dhe rreth 80% e ujërave të zeza të botës clirohen në mjedis pa asnjë trajtim. Kjo situatë nuk mund të vazhdojë më- ky ishte dhe mesazhi i Raportit ntë OKB për  ujin në 2017
Duke limituar shkarkimin e ujërave të zeza të patrajtuara në natyre, ne jo vetëm shpëtojmë jetë por forcojmë ekosistemet e shëndetshme dhe ndihmojnë në zhvillimin e qendrueshëm. Aksesi te shërbimet e ujit të pijshëm dhe të pastër, janë thelbësore për të drejtat dhe dinjitetin e njeriut dhe për mbijetesën e burrave dhe grave në gjithë botën, vecanërisht i atyre që janë më të disavantazhuar. Kjo është vitale për progresin e Axhendës së 2030 për zhvillimin e Qendrueshëm – uji lidhet me 17 objektivat e tjera të zhvillimit të qendrueshëm dhe qellimet e tyre të ndërlidhura. 
Në kohën e rritjes së kërkesës, ujërat e zeza mund të bëhen një burim i besueshëm për ujë- kjo kërkon për zhvendosjen e paradigmës së menazhimit të ujërave të zeza nga ‘trajtimi” te reduktimi, riperdorimi, riciklimi dhe rimëkëmbja e burimit.
Ujërat e zeza nuk duhet të shihen më si problem por si pjesë e zgjidhjes së sfidave më të cilat përballen shoqëritë. Trajtimi i ujërave të zeza mund të jetë me kosto eficente, të qendrueshme, të sigurt dhe një burim i besushëm alternativ i ujit për shumë qëllime, që nga ujitja dhe përdorimet industrial deri te uji i pijshëm, vecanërisht në kushtet e mungesës së ujit. Për këtë ne kemi nevojë të ndryshojmë konceptet tona, të rrisim ndërgjegjësimi të dyfishojmë përpjekjet edukuese të ndajmë përfitimet e ripërdorimit të ujërave të zeza. Ne kemi nevojë të shohim menaxhimin e përmirësuar të ujërave të zeza në zemër të një ekonomie qarkulluese, zhvillimi të balancuar me mbrojtjen  dhe përdorimin e qendrueshëm të burimeve natyrore.
Përfitimet janë të mëdha, me ndikim në sigurimin e ushqimit, energjisë dhe në uljen e impakteve të ndrshimeve klimaterike. Ashtu si agjencia e OKB për shkencëën dhe edukimin ujor, edhe UNESCO po punon për këtë qëllim duke nisur me Programin Nderkombetar Hidrologjik, dhe rrjetin e tij te Komiteteve kombetare, qendrave dhe kryesive.
Programi ynë i vlerësimit të ujit botëror, u ofron qeverive dhe gjithë komunitetit ndërkombëtar informacion mbi burimet botërore të ujit të pijshëm dhe politikat mbi të, duke paraqitur dhe disa teknika të reja për monitorimin e ujit bazuar në cështjet gjinore. E gjithë kjo për të arritur sukses për axhendën 2030.

Në kohën kur kërkesa po rritet, dhe burimet e limituara po përballen me probleme si ndotja apo ndryshimet klimaterike, ne thjesht nuk duhet të neglizhojme mundësitë nga menaxhimi i ujërave të zeza. Nuk thjesht mund t’a lelojme  humbjen e ujërave të zeza.. 

Monday, March 13, 2017

Fall for Macedonia's sleepy charm in Ohrid

Overlooking the extraordinarily blue waters of its eponymous lake, Ohrid enjoys a stunning position that is best viewed from a boat.
From there you will see the town’s terracotta roofs broken up by centuries-old church spires (the city claims once to have had 365) and overlooked by the turreted walls of Car Samoil’s Castle.
Ohrid has transformed itself from Macedonia’s religious centre to its busiest holiday resort and its beaches are the best by far in this landlocked nation.
However, a planned new lakeshore development will likely change this sleepy town forever, making now a great time to go.

TELL ME MORE…
Outside the summer months Ohrid seems like a sleepy place and this is at the core of its charm: the cobbled streets with traditional Ottoman houses form a maze that leads up the hillside to the Gorna Porta, where the old town meets the ancient amphitheatre and the fortress.
Here you will still see elderly women dressed in black carrying groceries home from the market and hanging out washing over the ancient lanes.
The famous churches that dot the old town and the areas around it are little short of miraculous survivors: the Sveta Sofia Cathedral is an 11th-century structure that includes Byzantine frescoes that can still be seen in the apse, while the Church of Sveti Jovan at Kaneo is one of the most photographed places in the Balkans, with its wonderful silhouette framed by the waters of Lake Ohrid beyond.
 
UNMISSABLE EXPERIENCES

Ambling along the over-water wooden walkway past Lake Ohrid’s cliffs takes you from the heart of the old town to the idyllic sandy cove of Kaneo.
Order a plate of fried fish at the relaxed Letna Bavca Kaneo and then cool off in the placid waters of the lake.
The view of the Church of Sveti Jovan from here is magnificent, as are the craggy cliffs around you.
Lounge about in swimming costumes drinking beers with the locals for the quintessential Ohrid experience.
 Source:


Monday, March 6, 2017

Albania promotes a new life for bat species in abandoned bunkers and tunnels

Former military building Bunk’Art opens its doors for the unique Bat Expo “Bunkers: Shelters of Biodiversity”, on the occasion of World Wildlife Day celebrated worldwide on 3 March. The exhibition is a result of the cooperation of the EU funded project NaturAL, the National Agency of Protected Areas (NAPA) and Bunk’Art, and aims to inspire the decision-makers and each individual to take action to protect the wildlife. “A special focus is placed on the bats, the insectivorous mammals of key importance for the ecosystems and the human economy, and the abandoned bunkers that are taken over by nature – and becoming of great importance for nature conservation,” explained Mr. Celik Rruplli from the Bunk’Art.

The exhibition “Bunkers: Shelters of Biodiversity”, will be opened for visitors at Bunk’Art premises throughout 2017. While enjoying the expo, visitors can learn about bats species in Albania. “We are glad to witness that wildlife presence in Albania is improving and that our country offers new tourist attractions. Our efforts and partners’ contribution have resulted in the establishment of the wild fauna database in Albania that will improve the wildlife habitat management and safeguard the protected species,” stressed Mrs. A.Petri, NAPA representatives.

The results of a series of investigations on bats, supported by NaturAL and other EU funded projects, recorded 32 bat species in Albania - a very high number considering that a maximum of 54 species have been recorded in whole Europe. 18 species out of 32 were spotted in the bunkers, like the Lesser Horseshoe Bat or the Greater Mouse-eared Bat. Mr. Ervis Loce, a bat expert and curator of the exhibition stressed that Albania is also home to the bat species endemic for the Western Balkans, Kolombatovic's Long-eared Bat.

“Albania offers a diversity of habitats very interesting for bats, such as caves, houses, trees, old military tunnels and bunkers widely spread throughout the country. The on-going work supported by EU will help the protection of those habitats, and involve the local community in this process,” said Mr. Antoine Avignon, Program Manager for Environment, Energy and Civil Protection at the EU Delegation to Albania.

29% of the 82,954 species which are listed on the IUCN Red List are threatened with extinction, as announced at the IUCN World Conservation Congress 2016. Habitat loss and climate change only partly explain this high extinction rate – disturbance and poaching represent a growing pressure on wildlife. Each of us is part of the solution, we need to act to ensure wildlife conservation,” added Mr. Boris Erg, Director of IUCN Regional Office for Eastern Europe and Central Asia.

World Wildlife Day 2017 theme is "Listen to the Young Voices" and NaturAl project through this exhibition is aiming at influencing youth’s environmental attitudes for wildlife conservation. Government representatives, law makers, enforcement officers, customs officials and park rangers across every region are scaling up their efforts to protect wildlife. It is also up to every citizen, young and old, to protect wildlife and their habitats. We all have a role to play – these were the key messages delivered during the ceremony.Shqipëria promovon një strehë të re për lakuriqët e natës, tunelet dhe bunkerët e braktisur
Bunkeri i kohës së komunizmit, sot Bunk’Art, hap dyert për ekspozitën unike të lakuriqëve të natës “Bunkerët: Streha e Jetës së Egër”, me rastin e Ditës Ndërkombëtare të Jetës së Egër e cila festohet në mbarë botën në 3 Mars.

Ekspozita mundësohet nga Projekti i financuar nga BE-ja NaturAL, Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura, AKZM dhe Bunk’Art. Ajo ka si qëllim të ndërgjegjësojë vendimmarrësit dhe të gjithë qytetarët për mbrojtjen e jetës së egër. “Vëmendje e veçantë i kushtohet lakuriqëve, këtyre gjitarëve insektngrënës, të cilët janë shumë të rëndësishëm për ekosistemet dhe ekonominë. Kështu bunkerët marrin dhe një vlerë tjetër, si vende po kaq të rëndësishme edhe për mbrojtjen e natyrës”- shpjegoi Z. Çelik Rruplli përfaqësues i Bunk’Art.

Ekspozita “Bunkerët: Streha e Jetës së Egër”, do të qëndrojë hapur për vizitorët në mjediset e Bunk’Art përgjatë gjithë vitit 2017. Ndërsa vizitojnë ekspozitën, vizitorët do të mësojnë për llojet e lakuriqëve që gjenden në Shqipëri. “Jemi shumë të kënaqur të dëshmojmë se prezenca e jetës së egër në Shqipëri po rrit ofertën turistike dhe po shton atraksione të reja turistike. Përpjekjet tona dhe kontributi i partnerëve kanë mundësuar krijimin e databazës së faunës së egër në Shqipëri që do të përmirësojë menaxhimin e habitateve të jetës së egër dhe do të mbrojë këto specie,” theksoi Adriana Petri përfaqësuese e Agjencisë Kombëtare të Zonave të Mbrojtura.

Si rezultat i një seri vrojtimesh mbi lakuriqët, të kryera me mbështetjen e projektit NaturAL dhe disa projekteve të financuara nga BE, u rregjistruan 32 specie lakuriqësh – një numër shumë i lartë duke konsideruar se 54 specie janë rregjistruar në të gjithë Evropën. 18 nga këto 32 specie të rregjistruara në vendin tonë ku mund të përmendim Lakuriqin e natës hundpatkua i vogël ose Lakuiqi i natës veshëmiu i madh të vrojtuar në në bunkere. Z. Ervis Loçe, ekspert i lakuriqëve dhe kurator i ekspozitës u shpreh se Shqipëria është banesa e Lakuriqit të natës veshgjatë të Ballkanit, specie endemike e lakuriqëve për Ballkanin Perëndimor.