Our Story

Lake Ohrid is one of the oldest and deepest lake in Europe. It is shared between Albania and North Macedonia and is part of World Heritage List, protected by UNESCO. This page aims to protect this property through different projects. The first project was "Towards strengthened governance of the shared transboundary natural and cultural heritage of the Lake Ohrid region", co-funded by European Union and Albanian Ministry of Environment and implemented by UNESCO.
The second project: Evidence based campaign on protecting Lake Ohrid", was implemented by DMO ALBANIA, supported by Co-Plan, through scheme: Financial Support to third parties in the framework of EU-Funded project: ENV.Net Factoring the environment portfolio for WB and Turkey in the EU Policy Agenda, financed by European UNION.

Monday, December 18, 2017

Balkan lynx, listed in the Appendix II of the Bern Convention

Balkan lynx listed in the Appendix II of the Bern Convention in the 37th annual meeting of its Standing Committee, held on 5-8 December 2017
Delegates, experts and NGO representatives in the meeting Bern Convention discussed about the outcomes of activities implemented throughout 2017, in particular on the control of invasive alien species, the eradication of illegal killing of birds, the relation between biodiversity and climate change, the conservation of amphibian and reptile species and the management of protected areas.

During the meeting, it was discuss also the Balkan lynx issue to be part in the Appendix II of the Bern Convention. After a unanimously voting, the Balkan lynx (Lynx lynx balcanicus) was listed in the Appendix II of the Bern Convention on the proposed pushed forward by Albania.The list of Balkan Lynx in Appendix II of Bern Conventions means that this subspecies has now a stricter protection and requires a high commitment by responsible institutions for the conservation of Balkan Lynx population, not only in national but also in European level. Congratulations to the Balkan lynx team and especially the Ministry of Environment in Albania who pushed forward the proposal.

* Bern Convention - aims to conserve wild flora and fauna and their habitats and to promote European co-operation in that field. To this end, it co-ordinates the action of European States in adopting common standards and policies for the sustainable use of biological diversity, thus contributing to the improvement of the quality of life of Europeans and the promotion of sustainable development. Special attention is given to endangered and vulnerable species, including endangered and vulnerable migratory species. Species requiring special attention are listed in three Appendices as follows:

Appendix I - strictly protected flora species
Appendix II - strictly protected fauna species
Appendix III - protected fauna species
Appendix IV identifies prohibited means and methods of killing, capture and other forms of exploitation.


Rrëqebulli i Ballkanit listohet në Shtojcën e II-të të Konventës së Bernës
Ky vendim u morr në takimin tre ditor te Komitetit Drejtues te Konventes se Bernes, të zhvilluar në Strasburg më 5-8 dhjetor. Ekspertë dhe delegatë, përfaqësues të OJF-ve diskutuan mbi rezultatet e aktiviteteve/iniciativave të realizuara gjatë vitit 2017, në veçanti mbi kontrollin e specieve invazive aliene, eleminimin e gjuetisë së paligjshme të shpendëve, marrdhëniet midis ndryshimeve klimaterike dhe biodiversitetit, mbrojtja dhe ruajtja e specieve të amfibeve reptileve dhe menaxhimi i zonave të mbrojtura.


Gjatë takimit u diskutua gjithashtu edhe mbi listimin në konventë edhe e nënllojit të rrëqebullit të Ballkanit (Lynx lynx balcanicus). Pas diskutimit rrëqebulli i Ballkanit u votua unanimisht dhe u listua në Shtojcën e II të Konventës së Bernës, me propozimin e realizuar nga Shqipëria.
Pas njohjes së rrëqebullit si i rrezikuar në mënyrë kritikë nga IUCN, listimi në Shtojcën e II të Konventës së Bernës do të thotë që ky nënlloj ka tashmë një mbrojtje dhe ruajtje më strikte si dhe kërkon një angazhim më të madh nga institucionet përgjegjëse për mbrojtjen dhe ruajtjen popullatës së rrëqebullit të Ballkanit jo vetëm në nivel kombëtar por edhe në atë Evropian. Falënderojmë ekipin që punon për mbrojtjen dhe ruajtjen e rrëqebullit të Ballkanit dhe veçanërisht Ministrinë e Turizmit dhe Mjedisit të Shqipërisë që shtyu përpara propozimin.
* Konventa e Bernës – “Konventa për ruajtjen e florës dhe faunës së egër dhe mjedisit natyror të Europës (Konventa e Bernës)” është ratifikuar nga Republika e Shqipërisë (Nr.8294, DATE 2.3.1998).
Kjo konventë ka qëllim të mbrojë dhe ruaj florën dhe faunën e egër, habitatet e tyre si dhe të rrisi bashkëpunimin midis vendeve të Evropës në këtë fushë. Si rrjedhojë, koordinon aksionet e shteteve anëtare të BE-së duke përshtatur sëbashku standartet dhe politikat për përdorimin e qëndrueshëm të diversitetit biologjik, duke kontribuar në përmisimin e cilësisë së jetës të banorëve të shteteve anëtare dhe zhvillimin e qëndrueshëm. Në këtë konventë, speciet me status të rrezikuar dhe vulnerabël duke përfshirë këtu edhe specie migratore me status të rrezikuar dhe vulnerabël, i jepet një rëndësi të veçantë. Speciet me rëndësi të veçantë janë të rënditura në tre Shtojca:

Shtojca I: Përmban një listë të 119 specieve të mbrojtura të florës të cilat nuk mund të këputen, mblidhen, priten ose shkulen qëllimisht dhe vendbanimet e tyre të mos preken.
Shtojca II: Përmban nje listë të 580 specieve të faunës të mbrojtura strikt, nga lundërza deri tek pilivesa, të cilat nuk mund të kapen, vriten, shfrytëzohen ose shqetësohen qëllimisht në çdo lloj mënyre, ose që habitatet e tyre të preken.
Shtojca III: Përmban një listë të specieve të faunës të cilat duhet të mbrohen, por për të cilat mund të ushtrohet gjueti e autorizuar.
Shtojca IV: Përmban mjetet dhe metodat e ndaluara për vrasjen, ose kapjen e kafshëve dhe shpendëve.

Source: ppnea
http://www.ppnea.org/

Monday, December 11, 2017

UN started a 1-year campaign for 70th anniversary of Universal Declaration of Human Rights

The United Nations on Sunday, 10th of December 2017 kicked off in Paris, France, a year-long campaign to honor the foundational human rights document, which next year marks its 70th anniversary.

On this day the General Director of UNESCO Audrey Azoulay launched a declaration as following:
"In the wake of the Second World War, humanity, together, resolved to uphold human dignity everywhere and always. In this spirit, the United Nations adopted the Universal Declaration of Human Rights as “a common standard of achievement for all peoples and all nations.”
The Universal Declaration embodies common human aspirations, rooted in different cultures, put clearly in its first words: “the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all members of the human family is the foundation of freedom, justice and peace in the world.”
Today, the Universal Declaration enters its 70th year of existence at a time of rising challenge. Hatred, discrimination and violence remain rife. Hundreds of millions of women and men are destitute, deprived of basic livelihoods and opportunities. Forced population movements are violating rights on unprecedented scale. The 2030 Agenda for Sustainable Development promises to leave no one behind -- human rights must be the bedrock for all progress moving forward.

This must start as early as possible, on the benches of schools. UNESCO is leading human rights education today, to ensure all girls and boys know their rights and those of others. This is the spirit of UNESCO’s work for global citizenship education, to strengthen respect for cultural diversity on the basis of solidarity and shared rights. This is why UNESCO is launching today its Global Education Monitoring Report on Youth and a campaign encouraging youth to hold governments accountable for ensuring everyone’s right to education (#WhosAccountable).

In December 1948, UNESCO was the first United Nations agency to place the Universal Declaration at the heart of all its action, to promote it across the world through education and the media.
Today, and all through the anniversary year ahead, UNESCO will call for all to renew their commitment to the rights and dignity that bind humanity as a single family, to defend the Universal Declaration of Human Rights in every society, in all instances.
The first article of the Universal Declaration says: “All human beings are born free and equal in dignity and rights.”
This rang across the world in 1948 -- it still does today.

Shqip
Nisi fushata për 70 vjetorin e Deklarates së të Drejtave të Njeriut 
OKB startoi të dielën më 10 dhjetor, fushatën një vjecare për të nderuar 70 vjetorin e Deklaratës Universale të të drejtave të njeriut që shënohet pikërisht në 10 dhjetor të 2018. I gjithë viti që vjen do t'i kushtohet rëndësisë së kësaj deklarate që mbush 70 vjet dhe ende është një dokument jashtëzakonisht i rëndësishëm.
Në këtë kuadër, drejtoresha e përgjithshme e UNESCO, Audrey Azolay bëri një deklaratë lidhur me ditën e të drejtave të njeriut si më poshtë: 
Në prag të Luftës së Dytë Botërore, njerëzimi së bashku, vendosi të mbrojë dinjitetin njerëzor kudo dhe përgjithmonë. Në këtë frymë Kombet e Bashkuara miratuan Deklaratën Universale të të Drejtave të Njeriut si" një standard i përbashkët arritjesh për të gjithë popujt dhe të gjitha kombet . "
Deklarata Universale mishëron aspiratat e përbashkëta njerëzore, të rrënjosura në kultura të ndryshme, e përcaktuar qartë në fjalët e saj të para: "Dinjiteti i pandarë i të drejtave të barabarta dhe të patjetërsueshme të të gjithë anëtarëve të familjes njerëzore është themeli i lirisë, drejtësisë dhe paqes në botë . "
Sot, Deklarata Universale hyn në vitin e 70-të të ekzistencës në kohën e sfidës në rritje. Urrejtja, diskriminimi dhe dhuna vazhdojnë të jenë të shumta. Qindra miliona gra dhe burra janë të varfër, të privuar nga mjetet themelore të jetesës dhe mundësitë. Lëvizjet e detyruara të popullsisë po shkelin të drejtat e njeriut në shkallë të paparë. Agjenda e 2030 për Zhvillimin e Qëndrueshëm premton të mos lërë askënd pas - ku të drejtat e njeriut duhet të jenë themeli për të gjithë progresin që ecën përpara.
Kjo duhet të fillojë sa më shpejt që të jetë e mundur, në bankat e shkollave. UNESCO po udhëheq sot edukimin e të drejtave të njeriut, për të siguruar që të gjitha vajzat dhe djemtë të njohin të drejtat e tyre dhe ato të të tjerëve. Ky është fryma e punës së UNESKO-s për edukimin e qytetarisë globale, për të forcuar respektin për shumëllojshmërinë kulturore në bazë të solidaritetit dhe të drejtave të përbashkëta. Kjo është arsyeja pse UNESCO po lançon sot Raportin e saj të Monitorimit të Edukimit Global mbi Rininë dhe një fushatë që inkurajon të rinjtë për t'i mbajtur qeveritë përgjegjëse për sigurimin e të drejtës së të gjithëve në arsim.
Në dhjetor 1948, UNESCO ishte agjencia e parë e Kombeve të Bashkuara për të vendosur Deklaratën Universale në thelbin e të gjitha veprimeve të saj, për ta promovuar atë nëpër botë nëpërmjet edukimit dhe medias.
Sot dhe gjatë gjithë vitit të përvjetorit të ardhshëm, UNESKO do të kërkojë që të gjithë të ripërtërijnë angazhimin e tyre për të drejtat dhe dinjitetin që lidhin njerëzimin si një familje të vetme, për të mbrojtur Deklaratën Universale të të Drejtave të Njeriut në çdo shoqëri, në të gjitha rastet.
Artikulli i parë i Deklaratës Universale thotë: "Të gjitha qeniet njerëzore lindin të lirë dhe të barabartë në dinjitet dhe të drejta". Kjo goditi në veshet e gjithë botës në vitin 1948 - dhe vazhdon të jetë aktuale edhe sot.

Monday, December 4, 2017

The Koran of Pogradec- the favorite food of Queen Elizabeth

The Koran fish has a wonderful taste, but there is a story after it. It is the King of Lake Ohrid, Albanian side and is unique not only in Albania but in the world too. There are some articles saying that it is the favorite food of Queen Elizabeth. The story says that when the queen Elizabeth of United Kingdom came to visit Lake Ohrid, she said: “The Queen of England meets the Queen of the Lake” (source:www.albania.al). She tasted the fish and liked it a lot. The story says that since that day, the Royal Palace still order Koran from Pogradec, and is always part of Queen Elizabeth's menu. That is because Koran is not only very delicious but has healthy for the organism.  
The women of Pogradec have a very special way to cook Koran, which is unique too. They cook it  with onions, vegetables, nuts etc.
Koran is considered the most antique fish of Lake Ohrid and should be protected. The illegal fishing is reducing the quantity of Koran in the lake. So strong measures should be taken to protect this unique specie of Lake Ohrud (AgroWeb.org)

Korani i Pogradecit në Pjatën e Mbretëreshës Elisabet

Korani i liqenit të Pogradecit nuk është unik vetëm në Shqipëri por edhe në botë. “Mbretëresha e Anglisë takoi Mbretëreshën e Liqenit”. Këto janë fjalët e Mbretëreshës Elizabet të Anglisë shumë vite më parë. Teksa në vizitën e saj historike në Liqenin e Ohrit ajo shijoi peshkun e Koranit dhe mjeshtërinë e gatimit pogradecar të tij. Që prej asaj kohe, peshku i Koranit u bë pjesë gati e pandashme e menusë së Madhërisë së Saj, Mbretëreshës Elisabetë.
Ndaj dhe, përfaqësues të Kuzhinës së Pallatit Mbretëror dërgonin porosi të veçanta për koranë të freskët e të egër nga liqeni i Ohrit, kërkesë kjo e vetë Mbretëreshës Elisabetë.
Korani i liqenit të Pogradecit nuk është unik vetëm në Shqipëri por edhe në botë. Ai nuk shquhet vetëm për shijen e tij krejt ndryshe nga të gjitha varietetet e peshqve të egër të liqenit e detit. Por gjithashtu edhe për vlerat e tij ushqyese, mirëbërëse për organizmin.
I njohur si peshku i famshëm pogradecar, edhe mjeshtëria e kësaj zone në përgatitjen e tij është po aq unike. Nuk mund të mos ketë provuar dikush tavat pogradecare të Koranit, e të mos ketë lëpirë gishtat. Tavë e shijshme me qepë të thata, Tava e Peshkatarit me perime, Tava e mrekullueshme me arra, apo Koran i kriposur në tavë.
Një mjeshtëri e vërtetë gatimi që zgjon dashurinë e vërtetë të shijes brenda në stomak.
Jo më kot, Madhëria e Saj e preferon Koranin pogradecar në menunë së saj delikate ushqimore.
Korani konsiderohet si peshku më antik i Liqenit të Pogradecit.
Ai dallohet nga llojet e tjera të troftave. Të cilat jetojnë në rrjedhën e sipërme të lumenjve të vendit tonë dhe në liqenin e Shkodrës ngaqë pendët çifte i ka pak më të gjata.
Pendët teke janë pak më të ulëta. Trungun e bishtit më lë lartë, në velëzën e parë ka një numër më të madh gjembash valëzorë. Fatkeqësisht vitet e fundit, breznia e peshkut të Koranit po vuan pakësimin e tij duke rrezikuar zhdukjen. Kjo për shkak të gjuetisë së paligjshme.
Pak vite më parë, revista prestigjoze “National Geographic” në një artikull të saj ngriti shqetësimin se Korani, një nga speciet detare më të vjetra e më të rralla në botë është drejt zhdukjes së plotë.
Shkencëtarët amerikanë iu bënin thirrje kolegëve të Ballkanit që t`i bëjnë ballë kësaj fatkeqësie natyrore. Sipas studimit të revistës amerikane vetëm pjesa shqiptare nxjerr nga liqeni rreth 80 ton koran në vit. Duhet një ndërhyrje shumë e fortë që të garantohet jetëgjatësia e breznive të peshkut të Koranit. (AgroWeb.org)