Our Story

Lake Ohrid is one of the oldest and deepest lake in Europe. It is shared between Albania and North Macedonia and is part of World Heritage List, protected by UNESCO. This page aims to protect this property through different projects. The first project was "Towards strengthened governance of the shared transboundary natural and cultural heritage of the Lake Ohrid region", co-funded by European Union and Albanian Ministry of Environment and implemented by UNESCO.
The second project: Evidence based campaign on protecting Lake Ohrid", was implemented by DMO ALBANIA, supported by Co-Plan, through scheme: Financial Support to third parties in the framework of EU-Funded project: ENV.Net Factoring the environment portfolio for WB and Turkey in the EU Policy Agenda, financed by European UNION.

Monday, October 30, 2017

Udhëzues për arkitekturën e ndërtimeve në Pogradec me qëllim ruajtjen e trashëgimisë së Rajonit të Liqenit të Ohrit

Që nga vjeshta e shkuar, një ekip arkitektësh shqiparë dhe ekspertë të drejtuar nga arkitekti i konservimit Kliti Kalamata, i asistuar nga arkitektja Amanda Cici dhe stafi i tyre i mobilizuar enkas nga Ministria e Kulturës, po përgatisin përmbajtjen e asaj që do të bëhet publikim reference për arkitekturën tradicionale në rajonin e Liqenit të Ohrit.

Në fakt ky manual ka synim të bëhet një mjet i çmuar reference për të gjithë ata që janë të interesuar dhe përgjegjës për ruajtjen e trashëgimisë së ndërtimit në rajonin e Pogradecit, si psh: arkitektët lokale, inxhinierët dhe artizanët. Mund të quhet si “kushtetutta e mjeteve të dijes” për teknikat e ndërtimit, që kanë synim t’u ofrojnë personave të interesuar saktësime teknike të ndërtimit si dhe të sherbejë si një dokument i vlefshëm për komunitetin profesional në mënyrë që të promovojë:
- Përdorimin e specifikimeve dhe metodave të përshtatshme për riparimet dhe restaurimet
- Metodat e pranuara profesionale të rehabilitimit
- Integrimi i sistemeve të reja të ndërtimit në ndërtesat historike
- Optimizimi i procesit të restaurimit nga ana teknike, sociale dhe ekonomike
Ky udhëzues është një mjet trajnimi dhe mësimi praktik me ilustrime, i përdorshëm dhe i nevojshëm, i aftë për të adresuar problemet reale teknike dhe ndihmon vërtet administratorët lokalë si dhe shtetin (veçanërisht arkitektët e Ministrisë së Kulturës).
Më specifikisht, ky manual do të nxjerrë në pah vlerat dhe meritat e arkitekturës tradicionale lokale, nënvizon dhe shpjegon brishtësinë dhe ndërhyrjet e gabuara, dhe propozon zgjidhje për rehabilitimin, mirëmbajtjen dhe përmirësimin/adoptimin e përdorimit modern. Gjithashtu shërben edhe si një vëzhgim për efektin e shkatërrimeve që për më shumë se gjysmë shekulli ka ndikuar në mënyrat e rinovimit të shtëpive dhe ndërtimit si dhe në mënyrat e ndryshme për të ruajtur këto ndërtesa të vjetra. Dhe si përfundim ky manual shërben edhe si fushatë për rritjen e ndërgjegjësimit publik për vendimarrësit, profesionistët dhe publikun e përgjithshëm, drejt ruajtjes së vlerave të arkitekturës tradicionale përballë një sërë kërcënimesh me të cilat ato përballen.

Një punë në proces Ndërsa është përfunduar puna në përputhje me udhëzimin dhe asistencën e ekspertëve ndërkombtarë të ICOMOS Luisa De Marco dhe Christophe Graz, këta të fundit kanë ndihmuar ariktekten Kalamata dhe ekipin e saj me një sërë shembujsh të dokumentacioneve të ngjashme që kanë shërbyer si bazë e parë për analizat paraprake gjatë muajve të fundit të vitit 2016, duke ngushtuar kështu ëështjet specifike dhe objektivat që duhet të arriheshin për Rajonin e Liqenit të Ohrit.
Në bazë të rezultateve të tabelës së përmbajtjes, ekipi ka vazhduar që nga filllimi i 2017 me punën vëzhguese në terren, duke bërë foto, duke dokumentuar vizatimet bazë, duke matur dhe diskutuar me artizanët. Kjo fazë vëzhgimi nuk është plotësisht e përfunduar, dhe kjo falë entuziazmit të pjesëmarrësve nga Lini, Tushemishti dhe Pogradeci. Arkitektes Amanda Cici dhe Fotion Qirinxhi, dy figurave kryesore të ekipit të Kalamatës iu bashkuan edhe dy arkitektë nga Instituti i Monumenteve të Kulturës, Olsi Bulku dhe Lorin Dvorani, si dhe dy arkitektë të rinj vullnetarë që ndoqën kursin e programit të restaurimit, Eni Giu dhe Piro Karanxha. Faza e vëzhgimit në terren shërbeu edhe si fazë trajnuese dhe të gjithë këta praktikantë të rinj kanë mësuar shumë, dhe kanë përfituar edhe nga udhëzimet direkte nga arkitektja më me eksperiencë znj Kalamata mbi tipologjinë lokale dhe teknikat e ndërtimit të lidhura me të.
Zonja Kalamata në një prononcim të saj në fund të qershorit u shpreh:” Mendoj se puna ka ecur shumë mirë dhe ne të gjithë kemi materialin e duhur nga terreni. Kemi marrë shumë shembuj, të mirë dhe të keq dhe kemi fiksuar mënyrën se si do t’i prezantojmë ato përmes dizenjimit dhe vizatimeve”.
Së fundi që nga grumbullimi i të dhënave nga terreni, dhe kompletimi i tyre, ekipi ka bërë dhe analizën e tipologjive dhe patologjikeve të trashëgimisë së ndërtimit ekzistues, dhe e ka lidhur atë me skica të detajuara dhe fotografi. Ata tashmë janë në procesin e draftimit të seksioneve të riparimeve, me dosje praktike si dhe me skica të përmirësuara dhe të bashkëlidhura. Këto më pas do të rishikohen dhe vlerësohen nga ekspertiza ndërkombëtare e ICOMOS.
Etapat e fundit Në javët që vijnë, puna do të përqëndrohet në ëështjet e editimit, si përkthimi në anglisht, dizenjimi grafik dhe prezantimi i publikimit përfshi versionin fizik dhe dixhital. Manuali, që I adresohet më shumë teknicienëve që merrem me konservimin e kësaj zone dhe banorëve, mund të dizenjohet në format të dyfishtë.Ky format do të përmbajë një libërth që prezanton trashëgimine kulturore lokale me tipologjinë e saj, tiparet krijuese artistike të ndërtimit dhe traditës së lidhur me to, por edhe një sëri të kartave teknike të ilustruara për të treguar problemet më shpeshta të ruajtjes dhe ndoshta riparimet e mundshme të tyre në formën e praktikave më të mira. Sidoqoftë formati final ende mbetet për t’u vendosur në konsultim me institucionet shqiptare. Publikimi pritet të printohet në fund të 2017, dhe më pas të jetë në përdorim në fillim të 2018, ku shpresohet që të përcaktojë perspektivat e reja për format tradicionale eficente të pasura dhe të bukura të arkitekturës së rajonit të Liqenit të Ohrit. Shpresohet që ky manual të shërbejë si shembull për zonat e tjera në vend, ku format tradicional të arkitekturës gjithashtu meritojnë një trajtim të kujdesshëm në bazë të udhëzimeve..


English

Guidelines for the built heritage of LOR in and around Pogradec, on the Albanian side of Lake Ohrid

Since last autumn, a team of Albanian architects and experts lead by the Conservation architect Kliti Kalamata, notably assisted by architect Amanda Cici and other staff mobilized specifically by the Ministry of Culture, is developing the contents of what is going to become a referential publication for traditional architecture in the Lake Ohrid Region. 

Indeed, the manual is meant to become an invaluable reference tool to all those who are interested in and responsible for the preservation and conservation of Pogradec Area’s built heritage, such as local architects, engineers, and artisans. It is the constitution of knowledge tools about building techniques, meant to provide those involved with a technical accuracy, and should be made available to the professional community, in order to promote:
- the use of appropriate repair and restoration specifications and methods
- professionally accepted methods of rehabilitation
- integration of new building systems into historical buildings
- optimization of the restoration process technically, socially, and economically.
It is an illustrated and practical learning/training tool, usable and useful, able to address real technical problems and really assist the local administrations as well as the state (and notably the architects from the Ministry of Culture).
More specifically, it will highlight the value and merits of local traditional architecture, underline and explain its fragilities and wrong interventions, and propose solutions for rehabilitation, maintenance and improvement/adaptation to modern use. As such, it is also a survey on the effect of disruptions which, for more than half a century now, have been affecting ways of renovating housing and construction, as well as on the various ways to preserve old buildings.
Finally, it is an awareness raising campaign for the decision-makers, the professionals and the general public at large, toward the great values carried out by this traditional architecture and the numerous dangers threatening it.

A Work in progress..
As the work is completed under the guidance and with the assistance of ICOMOS International experts Luisa De Marco and Christophe Graz, they have provided arch. Kalamata and his team with numerous examples of similar documentation, which served as a first base for their preliminary analysis during the last months of the year 2016, and narrowed down the specific topics and objectives to be covered for the Lake Ohrid Region.
On the base of a resulting table of contents, the team has proceeded since the beginning of 2017 with survey work in the field, taking pictures, drafting basic record drawings, measuring, and discussing with artisans.
This survey phase is now fully completed, notably thanks to the enthusiasm of the participants, who spread throughout Lin, Tushemisht and Pogradec. Arch. Amanda Cici and Fotion Qirinxhi, main figures in Mr. Kalamata’s team, were joined for this work by two architects from the Institute of Monuments of Culture, Olsi Bulku and Lorin Dvorani, as well as by two other young volunteer architects following the course for restoration program, Eni Giu and Piro Karanxha. The onsite survey phase also acted as a training phase, and all of these young practitioners could learn a lot, since they benefited from the direct guidance of the most experienced and knowledgeable arch. Kalamata on the local typologies and associated techniques.
As Mr. Kalamata expressed it in late June, “I think the work has gone well and now we have all the material we need from the field. We have taken many samples, good and bad ones, and we have fixed the way in which to present them through designs and drawings.”
Recently, since the onsite collection of the data was completed and organized, the team has completed the analysis of the typologies and pathologies of the existing built heritage, and associated them with detailed sketches and photographs. They are now in the process of drafting the sections on recovery and repairs, with practical files, as well as improving the associated sketches. These will then be revised and validated with the international expertise of ICOMOS.

A final countdown…
In the coming weeks, the work will be concentrating around editing issues, such as the translation to English, and the graphic design and presentation of the publication including the physical and digital version. The manual, mostly addressed to the technicians in charge of the conservation of the site and the inhabitants themselves, may be designed in a dual format. This format would comprise both a booklet presenting the local cultural heritage through its typologies, creating artistic features on buildings and associated traditions, and a series of illustrated technical cards to show the most recurrent conservation problems and their possible remedies in the form of best practices. However the final format still remains to be decided, in consultation with the Albanian institutions.
The publication is expected to be printed by the end of 2017, and therefore available from the early 2018, hopefully shaping new perspectives for the very beautiful, rich, and efficient traditional forms of architecture of Lake Ohrid Region, and serving as an example for other areas in the country, where other traditional forms of architecture also deserve careful concern and guidance.

Monday, October 23, 2017

Greening the Tourism Industry in Pogradec/ Gjelbërimi i industrisë së turizmit në Pogradec

The activity Waste Management Awareness Campaign as part of the Lake Ohrid region project identified tourism businesses in Lake Ohrid Region as one of the main target groups to reach out to. Tourism services, such as accommodation providers, bars and restaurants, have a key role to play in managing community waste, but also in communicating with the visitors to the area. With this in mind, two workshops were held as a means of introducing the issue of waste management and the promotion of successful practices from around the globe for tourism businesses in Pogradec.

In a joint effort organised by the project partners and Pogradec Municipality a first workshop took place on 30 June, gathering hotel, bar and restaurant owners from the area around the lake. The workshop was prepared by Ms Deirdre Shurland, international expert on sustainable tourism, and Ms Matilda Andoni, Co-director of the Albanian Tourism Association. During the day, the participants were introduced to the issues and engaged in discussions on waste management, visitors and business development opportunities. Municipality representatives presented the waste management plan, after which the floor was opened up to questions with productive interaction between the community representatives taking part, in this case the business sector.
The concept of the workshops was to introduce, follow up and offer space for constructive discussions among businesses and the local government. The first workshop was held prior to the tourism season, giving the participants time to anticipate the topic and prepare for issues they will face and what they should look out for. As a follow up, a second workshop was held on 29 September, after the end of the summer season. This workshop focused on past experiences and addressed the ways in which tourism providers can take steps towards greening their business. Such changes include revisiting their internal management policy, improving waste management and looking at ways to increase energy and water savings. The participants were introduced to sustainable certification and available options to register a business under one of the numerous certification schemes.

Gjelbërimi i industrisë së Turizmit në Pogradec

Fushata për ndërgjegjësimin e menaxhimit të mbetjeve, si pjesë e projektit të Liqenit të Ohrit, ka identifikuar bizneset e turizmit në rajonin e Liqenit të Ohrit, si një nga grupet kryesore që duhet të targetohen. Shërbimet e turizmit, si akomodimi, baret dhe restorantet kanë një rol të madh për të luajtur në menaxhimin e mbetjeve të komuniteit, por gjithashtu në komunikimin me vizitorët në zonë. Duke patur këtë në mendje, në këtë zonë u mbajtën dy seminare për të prezantuar çështjet e menaxhimit të mbetjeve dhe promovimin e praktikave të suksesshme nga dhe rreth biznesve të turizmit në Pogradec.
Në një përpjekje të përbashkët nga partnerët e projektit dhe Bashkia Pogradec, seminari i parë u zhvillua në 30 qershor, ku u mblodhën pronarë të hoteleve, bareve dhe restoranteve nga gjithë zona rreth Liqenit. Ëorkshopi u përgatit nga eksperti ndërkombëtar për turizmin e qendrueshëm znj Deirdre Shurland dhe znj Matilda Andoni, Drejtore e Shoqatës Shqiptare të Turizmit. Gjatë ditës pjesëmarrësit u prezantuan me çështje të menaxhimit të mbetjeve dhe u përfshinë në diskutime për mundësitë e zhvillimit të biznesdeve të tyre dhe rritjen e numrit të vizitorëve. Përfaqësuesit e bashkisë prezantuan planin e menaxhimit të mbetjeve, pas të cilit u hap debati me pyetje të ndryshme dhe me diskutime produktive mes përfaqësuesve të komunitetit që morën pjesë me fokus sektorin e biznesit.

Koncepti i seminareve te tilla ishte prezantimi dhe krijimi i më shumë hapësirave për diskutime konstruktive të mëtejshme mes bizneseve dhe qeverisjes lokale. Seminari i parë u mbajt përpara sezonit turistik, duke u dhënë pjesëmarrësve kohë që të përgatisnin temën dhe diskutimet e çështjeve me të cilat ata përballen çdo ditë dhe për atë se çfarë kërkojnë ata në të ardhmen. Në vazhdim të kësaj u mbajt seminari i dytë në 29 shtator, në fund të sezonit veror. Ky takim u fokusua në eksperiencat e kaluara nga të gjithë gjatë sezonit dhe u adresuan mënyrat në të cilat ofruesit e shërbimeve të turizmit mund të marrin masa për të ofruar një biznes sa më gjelbër dhe miqësor me mjedisin. Ndryshime të tilla përfshijnë rishikimin e planeve të tyre të brendshme të menazhimit, përmirësimin e menaxhimit të mbetjeve dhe gjetjen e mënyrave për të rritur kursimin e energjisë dhe ujit. Pjesëmarrësit u informuan se si të çertifikohen për turizëm të qendrueshëm, dhe u prezantuan me mundësitë si të regjistrojnë një biznes sipas një prej shumë skemave çertifikuese.

Artikulli u botua në Gazetën: "Mbrojtja e liqenit të Ohrit", Nr 6

Monday, October 16, 2017

Marking of Trails in Lake Ohrid Region/ Shenjimi i shtigjeve në rajonin e Liqenit të Ohrit


The Lake Ohrid Region is of immense natural and cultural value. From the rugged mountains to the clear cool waters of the lake, the entire region offers an enchanting escape, and the potential for unforgettable adventures. This richness and diversity is best explored slowly and deeply.The Lake Ohrid region project is currently working with partners and local stakeholders with the aim of making the gems of the region better known and more easily accessible; they await exploration by many more people. Several hiking and biking trails and interest points have been identified and are currently being marked and signposted in the field. 

Staff members of the Regional Agency for Protected Areas have been trained in the identification of potential locations and in the installation and maintenance of soft tourism infrastructure. In order to support sustainable tourism in the area, the project partners are preparing a dedicated website, brochure and information panels (each in three languages: Albanian, Macedonian and English) that would promote carefully selected locations for the enjoyment of domestic, regional and international visitors.
Locations that are well worth visiting include the village of Alarup with its exciting nearby hiking trails. At its highest point of 2,287 metres above sea level, the mountain range of Mali i Thate offers rewarding views of the two lakes—Ohrid and Prespa—and the large settlements of Pogradec and Ohrid. From there one can enjoy views of the Prespa National Parks of Albania and Greece, and the mountain peaks of Galičica National Park, and even as far as Shebenik–Jabllanicë National Park in Albania and Pelister National Park in Macedonia.
In Pogradec the hill that towers above the western side of the city can serve as a starting point to get an impression of the stunning landscapes of the region. The hill is the location of the ruins of Pogradec Castle, which, if you look closely, are still to be seen on the hillside. A path to Pogradec Castle Hill, as it is known, can be found on the western edge of the town, and the climb to the top is well worth the effort, rewarding hikers with sweeping views across the city of Pogradec, Lake Ohrid and other landscapes. At the top of the hill, visitors are provided with information on the main locations that can be seen from there.

Twelve kilometres outside of Tushemisht is the traditional, picturesque mountain village of Peshkëpi. You can follow a marked trail, either by mountain bike or on foot. Here, you’ll find an ancient church, surrounded by small streets shaded by canopies of vines. The route to Peshkëpi passes through a diverse landscape, passing well-groomed local farms and friendly roadside produce stalls, making the journey half the fun.
Another gem for history and nature enthusiasts is the small village of Lin. Located on a hilly peninsula, Lin boasts a stunning coastline, rich cultural values and delicious local cuisine. A 5-km-long walking trail circles the entire peninsula. The main trail hugs the shoreline and goes directly into the village, passing picturesque lakeshore gardens that show the traditional land use in the region. Several smaller trails lead to the top of the peninsula, offering 360-degree views of the lake and mountains. Each path leads to a different adventure—a hidden church, a derelict bunker, mountainside vineyards, and more.

Farther away from the concentrated settlements near Lake Ohrid sits a distinct natural phenomenon called Guri i Kamjes. This unusual rock formation is perched atop a ridge deep in the hinterland, between the villages of Dardhas and Osnat. Guri i Kamjes, offering panoramic views that reach as far as Lake Ohrid, and even farther in the other direction. The journey is as rewarding as the destination itself, taking you through a wide variety of farmland, villages and natural landscapes.

Many high perches and secluded trails are easily within walking distance of the region’s urban centres, while others require a short car trip or cycle ride. While Lake Ohrid’s hinterland offers endless opportunities for exploration, many trails and roads are still unmarked. Before embarking on a trip, step into the RAPA information centre in Tushemisht where you will find maps and suggestions for your trip, and, once started, be prepared to ask locals for advice, and be sure to take along enough food and water.


Shqip

Shenjimi i shtigjeve në rajonin e Liqenit të Ohrit  

Rajoni i Liqenit të Ohrit ka vlera të jashtëzakonshme natyrore dhe kulturore. Nga malet e thepisura, te ujërat e qetë dhe të pastër të liqenit, gjithë rajoni ofron një peisazh mahnitës, dhe potencial për aventura të jashtëzakonshme. Pasuria dhe diversiteti eksplorohen më ngadalë dhe më në thellësi të këtij rajoni.
Projekti i Liqenit të Ohrit, aktualisht po bashkëpunon me partnerë dhe grupe lokale të interesit, me qëllimin për t’i bërë më të njohura gjithë mrekullitë e rajonit, por dhe më të arritshme për njerëzit. Këto zona tashmë presin të eksplorohen nga shumë turistë. Disa shtigje për ngjitje dhe për të ngarë biçikletën dhe disa zona me interes janë identifikuar dhe tashmë janë shenjuar, duke u vendosur dhe tabela në këtë zonë. Anëtarët e stafit të Agjencisë Rajonale të Zonave të Mbrojtura, janë trajnuar për identifikimin e zonave potenciale dhe për instalimin dhe ruajtjen e infrastrukturës për turizëm që respekton ambjentin. Në mënyrë që të mbështetet turizmi i qëndrueshëm në zonë, partnerët e projektit po përgatisin një faqe interneti të dedikuar, broshurë dhe panele informacioni (të gjitha në tre gjuhë: shqip, maqedonisht dhe anglisht), të cilat do të promovojnë me kujdes gjithë zonat e përzgjedhura për kënaqësinë e vizitorëve vendas, rajonalë dhe ndërkombëtare.
Vendet e shenjuara ia vlejnë të vizitohen, përfshi fshatin Alarub me shtigjet e tij të afërta mjaft argëtuese.
Në pikën më të lartë të tij, 2287 metra mbi nivelin e detit, vargmalet e Malit të Thatë ofrojnë pamje shpërblyese të dy liqeneve: Ohri dhe Prespa dhe vendbanimet gjigande të Pogradecit dhe Ohrit. Nga këtej ju mund të shijoni pamjet e Parqeve Kombëtare të Prespës në Shqipëri dhe në Greqi, si dhe pikat më të larta malore të Parkut Kombëtar të malit Galicica, dhe madje deri larg majat e parkut kombëtar të Shebenik-Jabllanicë në Shqipëri dhe Parkut Kombëtar Pelister në Maqedoni.
Në Pogradec kodra që ngrihet mbi pjesën perëndimore të qytetit mund të shërbejë si një pikë fillimi për të marrë emocionet e peisazhit mahnitës të këtij rajoni. Kodra është vendodhja e Kalasë së Pogradecit, e cila, rrënojat e së cilës nëse I shihni me kujdes, duken gjatë gjithë anës së kodrës. Një shteg për në kodrën e Kalasë së Pogradecit, siç njihet, mund të gjendet në pjesën perëndimore të qytetit, dhe përpjekja për t’u ngjitur në majë të saj ju shpërblehet me pamjen e plotë të gjithë qytetit të Pogradecit, Liqenit të Ohrit dhe peisazheve të tjera përreth. Në majë të kodrës, vizitorët mund të marrin informacion për vendet e tjera që mund të shihen prej këtej. 
12 km jashtë Tushemishtit, është fshati malor tradicional piktoresk Peshkëpi. Ndiqni shtegun e shenjuar, dhe mund të shkoni atje si me biçikletë por dhe në këmbë. Këtu gjendet një kishë antike, e rrethuar nga rrugë të vogla, ku bëjnë hije vreshtat e rrushit. Rruga për në Peshkëpi kalon përmes një peisazhi divers, duke përshkuar fermat e zonës të ujdisura bukur dhe kioskat e vogla në anë të rrugës, të cilat e bëjnë udhëtimin shumë argëtues.
Një tjetër mrekulli për historianët dhe entuziastët e natyrës është padyshim fshati i vogël Lin. I ndodhur në gadishullin kodrinor, Lin shfaq një vijë bregujore mahnitëse, një vend I pasur me vlera kutlurore dhe kuzhinë tradicionale të shijshme. 
Një shteg për udhëtaret prej 5 km rrethon gjithë gadishullin. Ky shteg kalon përmes vijës bregujore dhe shkon direkt në brëndësi të fshatit, duke kaluar kopshtet piktoreske buzë liqenit që tregojnë dhe mënyrën tradicionale të punimit të tokës në këtë rajon. Disa shtigje të vogla ju çojnë në majë të gadishullit duke ju ofruar një pamje 360 gradë të liqenit dhe maleve. Çdo rrugicë të çon në aventura të ndryshme- diku një kishë e fshehur, një bunker i rrënuar, vreshta gjatë gjithë kodrës dhe më shumë se kaq.
Pak më tutje vendbanimeve të përqendruara pranë Liqenit të Ohrit, qëndron një fenomen i dukshëm natyror që quhet Guri i Kamjes. Ky formacion i pazakontë shkëmbor është i vendosur në një majë të lartë që zbret thellë në fushë në dy fshatra Dardhë dhe Osnat. Guri i Kamjes ofron pamje panoramike që arrijnë më tej Liqenit të Ohrit dhe akoma më larg në anën tjetër të tij. Udhëtimi është po aq mahitës sa vetë ky destinacion, duke kaluar në lloje të ndryshme fermash, fshatrash dhe peisazhesh natyrore. Shumë pika të larta dhe shtigje të vetmuara janë lehtësisht të arritshme si distancë nisur nga zonat urbane të rajonit, ndërsa disa të tjera kërkojnë tipe të veçanta makinash ose udhëtim me biçikletë. Edhe pse e gjithë zona e Liqenit të Ohrit, ofron mundësi pa fund për eksplorim, kanë mbetur ende shumë shtigje dhe rrugë ende të pa shenjuara e pa tabela. Përpara se të niseni për një udhëtim, kaloni njëherë nga qendra e informacionit RAPA në Tushemisht ku mund të gjeni harta dhe sugjerime për udhëtimin tuaj, dhe sapo ta filloni, mos nguroni të pyesni për këshilla banorët lokalë, si dhe të jeni të funizuar mirë me ujë dhe ushqim të mjaftueshëm.

Monday, October 9, 2017

Exploring forgotten Macedonia- The Week Magazine

The US weekly Magazine "The Week" dedicated  an article to Macedonia considering it a dream vacation, inviting its readers to visit this place. 
The article was published on 21th of September with the title: Exploring forgotten Macedonia. "No crowds, no pressure to leave — Europe just doesn't get any better than this", writes the Week, describing Ohrid city and the quiet restaurant and bars around Lake Ohrid, a Unesco World Heritage. 

Read the full article: 

Macedonia is one of Europe's best-kept secrets, said Margo Pfeiff at the Los Angeles Times. Twenty-five years after it gained independence from Yugoslavia, the landlocked Balkan state remains a developing nation, its roads still plied by Soviet-era cars. But it's a safe, inexpensive place to visit, and "best of all," with tourism in its infancy, the country is still "charmingly unpretentious and warmly welcoming." Earlier this year, I spent a week in this Vermont-size nation, hiking, kayaking, and biking across its "wildly mountainous" landscape. The journey afforded me a chance along the way to peer inside Macedonia's "exotic melting pot" of Eastern and Western cultures.
The capital city, Skopje, proved to be "a fascinating jumble of cultural experiences." Because a long history of invasions and occupations has littered the 2,500-year-old city with Roman, Byzantine, Ottoman, and Yugoslav architecture, "it was easy to stroll through the centuries." A new complex of government-backed neoclassical buildings is remaking a section of the city in faux grandeur, but on the outskirts of town, I found real history in a 2nd-century Roman ruin that stands in a field of red poppies. Later, after scaling Skopje Fortress' 6th-century walls, I browsed the Old Bazaar — instantly my favorite neighborhood. Lured on by the aromas of kebabs and sautéed leeks, I wandered happily past carpet shops and teahouses where locals had gathered to chat.

Later, joining a Macedonia Experience group tour, I hiked into nearby Matka Canyon. We stopped at an exquisite monastery filled with frescoes before venturing into Vrelo, one of the canyon's 10 caves. In Ohrid, a small lakeside city that's one of Europe's oldest settlements, I poked around the maze-like Old Town, a UNESCO World Heritage site. There, I came upon a Roman amphitheater that now features summer concerts instead of gladiator fights. When the sun set, I walked to Ohrid Lake, where purple jacaranda trees line the turquoise shore. At a family restaurant built out over the lake, I savored a dinner of grilled trout as the water "splashed gently beneath the planks under my feet" and music drifted from another café. "No crowds, no pressure to leave — Europe just doesn't get any better than this."

Monday, October 2, 2017

#OurLakeOhrid- hundreds submissions in the 2nd Social Media Photo Contest

Lakes inspire photographers, and this includes our Lake Ohrid, one of the deepest lakes and the oldest lake in Europe, surrounded by majestic mountains and wonderful nature. To capture the beauty of this region, a second photography competition with hashtag #OurLakeOhrid ran for two months, from 25 July–25 September in the framework of the project Towards strengthened governance of the shared trans-boundary natural and cultural heritage of the Lake Ohrid region, financed by the European Union and the government of Albania, and implemented by UNESCO. Followers of the project pages on Facebook, Instagram and Twitter were invited to post their photos from the region to spread the word, inviting also their friends to share in order to help promote this extraordinary heritage.

Hundreds of photographs were submitted before the deadline, and the top 50 will be published in an album of Lake Ohrid by the EU–UNESCO project. The album will be available in print and electronic version, giving the author’s name and the story behind each photo. Each of these 50 winning photographs will be awarded a copy of the Lake Ohrid Album. Photographs will also be showcased in an electronic album that will be available on the UNESCO World Heritage Centre (WHC) website project page.

It is amazing to see all photos taken from different parts of Lake Ohrid, at different moments of the day, in different seasons, but with one thing in common: a love for #OurLakeOhrid.

The hashtag was quickly adapted by all followers, and used extensively during the photography competition, and at other times! All seem to love Our Lake Ohrid, a truly wonder of nature.