Posts

Udhëzues për arkitekturën e ndërtimeve në Pogradec me qëllim ruajtjen e trashëgimisë së Rajonit të Liqenit të Ohrit

Greening the Tourism Industry in Pogradec/ Gjelbërimi i industrisë së turizmit në Pogradec

Marking of Trails in Lake Ohrid Region/ Shenjimi i shtigjeve në rajonin e Liqenit të Ohrit

Exploring forgotten Macedonia- The Week Magazine

#OurLakeOhrid- hundreds submissions in the 2nd Social Media Photo Contest