Our Story

Lake Ohrid is one of the oldest and deepest lake in Europe. It is shared between Albania and North Macedonia and is part of World Heritage List, protected by UNESCO. This page aims to protect this property through different projects. The first project was "Towards strengthened governance of the shared transboundary natural and cultural heritage of the Lake Ohrid region", co-funded by European Union and Albanian Ministry of Environment and implemented by UNESCO.
The second project: Evidence based campaign on protecting Lake Ohrid", was implemented by DMO ALBANIA, supported by Co-Plan, through scheme: Financial Support to third parties in the framework of EU-Funded project: ENV.Net Factoring the environment portfolio for WB and Turkey in the EU Policy Agenda, financed by European UNION.

Monday, July 30, 2018

Illyrian Tombs of Selca, a "master piece" of culture heritage


The Selca Tombs are a masterpiece of human ancient settlements, witnessing the traditional way of life in Illyria in 4th - 3rd century BCE. The area is very close to Lake Ohrid, just 40 km from Pogradec. The royal tombs belonged to Illyrian princes and princesses of the ancient city "Pelion". These two-storey monumental tombs are situated inside the rocks, in a very beautiful hill of the village Selca e Poshtme, Pogradec. They were first discovered in the 1940s and were fully explored in 1971. The findings were very impressive and exciting for historians and archaeologists at that time. There are 5 tombs in the area, four of them are inside the rocks, and another one is separated and located in a field nearby.


The first tomb belonged to a princess, which was buried with her golden accessories, such as her earrings and a tiara. All the elements found inside the tombs are now displayed at the National Historical Museum in Tirana. One of the most interesting findings of the tombs is a decorated belt buckle. The original one is silver and it is protected behind a vitrine in the Museum. A replica, in bronze and enlarged 17 times compared to the original, is placed at the entrance of the National Museum, because of its importance for the Albanian ancient roots. The buckle is decorated with a combat scene, where two equestrians are fighting with an infantry army, showing the Illyrian triumph over the enemy. The object is also decorated with mythological elements such as a dragon, a griffin, a fish and a bird. It seems as an interpretation of Cadmu's legend, which helped the Illyrian tribe of 'Enchelei" to win the enemies, by transforming into a dragon. The other jewelleries that were found in the tomb of the princess are a fibula brooch, earnings and a tiara. They are decorated with the figure of Athena and other ornaments made by filigrees. Amongst the objects found during the inventory of these tombs are Illyrian warriors' weapons, helmets, shields, an iron shirt, handcuffs, and surprisingly enough a pan in bronze.

The architectural quality of the Illyrian tombs in Selca e Poshtme can still be testified, despite the scars of time. One of these monumental tombs has the shape of an amphitheatre, which represents a rare typological example. The architecture is Ionic, typical for ancient Greece and Rome. Some preliminary excavations made by archaeologists concluded that beneath Selca and Gradishta hills, there could be remnants of an ancient city. The history of an important ancient civilisation could be waiting to be discovered. The Selca Tombs are included in the Tentative List of UNESCO since 1996 https://whc.unesco.org/en/tentativelists/909/.

Author: Eva Kushova

Shqip
Varret Ilire të Selcës, një pasuri e trashëgimisë kulturore shqiptare 


 Varret e Selcës janë një pasuri e jashtëzakonshme kulturore që tregojnë për vendbanimet e lashta njerëzore në tokën tonë dhe që dëshmojnë për mënyrën tradicionale të jetës në Iliri në shekujt e 4-3 para Krishtit. Kjo zonë është shumë pranë Liqenit të Ohrit, gati 40 km larg Pogradecit. Varret e Selcës janë mbretërore dhe i përkasin princërve e princeshave të qytetit të lashtë Pelion. Janë varre monumentale dykatëshe të futura brenda në shkëmbinj në një kodër të bukur të gjelbëruar në fshatin Selcë e Poshtme Pogradec. Për herë të parë ato janë zbuluar në vitet ‘40 dhe janë gërmuar plotësisht në 1971. Gjetjet e arkeologëve në varret e Selcës ishin shumë interesante dhe emocionuese atë kohë.

Janë gjithsej 5 varre në zonë, katër prej të cilave brenda në shkëmb dhe një tjetër i veçuar dhe i vendosur në një fushë afër. Varri i parë i përkiste një princeshe, e cila ishte varrosur bashkë me aksesorët e saj të artë, si vathë dhe kurorë. Gjithë elementet e gjetur brenda varreve janë të shfaqura për publikun në Muzeun Historik Kombëtar të Tiranës. Një nga gjetjet më interesante në këto varre është pafta e brezit. Kjo paftë origjinale është argjend, e mbrojtur pas një vitrine në Muzeun Kombëtar. Një kopje e saj, në Bronx dhe e zmadhuar 17 herë, është vendosur në hyrjen qendrore të Muzeut Kombëtar, për shkak të rëndësisë se saj për të treguar rrënjet tona të hershme të një qytetërimeve më të vjetra ilire. Pafta e brezit është e dekoruar me skena luftimi, ku dy kalorës përplasen me një këmbësor dhe e kanë vënë poshtë për të treguar dhe triumfin e ilirëve ndaj armikut. Objekti është i dekoruar me elemente mitologjike si drafoni, grifoni, peshku dhe zogu. Kjo skemë është interpretuar si legjenda e Kadmit, i cili pasi ndihmoi fisin Enkelej që të fitonin mbi armiqtë e tyre, u shndërrua vetë në një dragua.

Bizhuteritë e tjera përfshijnë disa elemente të punuar nga zejtarët vendas ilire, mes të cilave një fibulë- broshë, vathë dhe diademë. Ato ishin stolitë e kohës dhe punoheshin me ar e argjend. Dekorimet e tyre ishin të veçanta me figurën e Athinasë dhe të tjera zbukurime prej filigrami. Mes objekteve të gjetura janë dhe seri armësh të ilirëve, përfshi helmeta, mburoja, këmishë hekuri, pranga, por dhe tigan bronxi. Gjithashtu kishte dhe amofora prej bakri dhe enurina të tjera, të gjitha të vendosura me kujdes në Muzeun Kombëtar në Tiranë.

Cilësia arkitekturore e varreve ilire të Selcës së Poshtme ende është e dukshme pavarësisht dëmeve të kohës. Një nga varret monumentale ka formën e amfiteatrit, që përfaqëson një shembull të rrallë. Amifiteatër me shkallë në varr, është dicka e pazakontë, dhe thuhej se shkallët shërbenin që njerëzit të uleshin gjatë ceremonisë së varrimit. Arkitektura e varreve me kolona është e tipit Ionic, që gjendet në Romën dhe Greqinë e lashtë. Disa gërmime paraprake të bëra nga arkeologët kanë arritur në përfundimin se poshtë Selcës dhe kodrave të Gradishtës fshihen rrënojat e një qyteti të tërë antik. Historia e një civilizimi të rëndësishëm antik pritet që të zbulohet. Varret e Selcës janë nominuar në listën Tentativë të UNESCO që në 1996. Një investim për zbulimin e plotë të tyre, do i hapte rrugën listimit të plotë në UNESCO të këtij qytetërimi të lashtë. https://whc.unesco.org/en/tentativelists/909/.

Shkroi: Eva Kushova

Tuesday, July 24, 2018

Waste awareness campaign Lake Ohrid- Contribution of ECARO

Contribution of IUCN Regional Office for Eastern Europe and central Asia (ECARO)

Short film and video spot
The waste management awareness campaign, that took part during the summer and autumn months of 2017, was marked by various community activities as well as the cleaning up of illegal dumpsite along the Ohrid lakeshore. The final activity of this campaign focuses on reaching out to a wider audience by presenting a promotional short video and a 30-second animation clip. The focus of the two videos is to sensitize the inhabitants of the Pogradec region about the values, beauty and the threat of waste to the lake, with aim to inspire and motivate all generations to better manage their waste by reducing, reusing and recycling it.

In order to ensure local ownership and sustainability, the entire waste campaign was designed and implemented in close partnership with the Municipality of Pogradec, and in consultation with the local NGOs 'Une, Gruaja' and the sustainable tourism operator Explore Pogradec.

The promotional materials will be displayed on local TV and during various events organised by project partners. The short film, as well as other outputs of the waste campaign will be available at project website.

Soft tourism infrastructure
In support of the Lake Ohrid nomination file for the extension of the transboundary World Heritage property, the IUCN Regional Office for Eastern European and Central Asia (ECARO) coordinated the preparation of a number of documents with a view to enhance the profile of the region, by offering sustainable tourism opportunities such as hiking and biking, as well as visiting protected areas. All materials and information are available in three languages (English, Albanian and Macedonian) and are available in Tourism offices in and around Pogradec and can be downloaded at project website

Information boards

Information boards for walking and cycling paths give information about trail length, level of difficulty, overall ascent and descent distance, with a concise narrative description of the trail and terrain specifications, such as water availability. The following destinations have been developed with information boards installed at starting and finishing points of the paths:

Alarup - Mali Thate - Dolna Gorica; Qafe Thane - Memelisht ; Qafe Plloce - Guri I Kamje - Singletrail - Qafe Plloce; Pogradec - Tushemisht; Pogradec - Pogradec castle (Kalaja); Pogradec - Guri I Kamje - Pogradec; Tushemisht - Blace - Alarup - Singletrail - Tushemisht; Qafe Polices - Qafe Thane (Shebenik-Ohrid connection)

Brochure

'Begin your Lake Ohrid journey' is a colourful brochure describing historical, cultural and natural destinations and influences of the whole region. Available in three languages, it looks to serve as a comprehensive guide for visiting the entire Lake Ohrid region, offering an overview of heritage and points of interests, such as the St. Naum Church, Lin Peninsula, Protected Areas as well as various leisure activities, like hiking, biking or enjoying tranquil days on the beach.

Map

Complimentary to the brochure and the information boards, a detailed geographical map of the Lake Ohrid region has been produced. It allows visitors to plan their journey around the lake, and to explore the region according to their own skills and interests.Kontributi i Zyrës Rajonale IUCN për Evropën Lindore dhe Azinë Qendrore (ECARO)
Fushata ndërgjegjësuese për trajtimin e mbetjeve

Film i shkurtër dhe video sensibilizuese (film me metrazh të shkurtër dhe video sensibilizuese )

Fushata për ndërgjegjësimin e menaxhimit të mbetjeve, që u zhvillua gjatë muajve të verës dhe vjeshtës në vitin 2017, u shënua nga aktivitete të ndryshme në komunitet si dhe pastrimi i vendeve ilegale të depozitimit të plehrave përgjatë brigjeve të Liqenit të Ohrit. Aktiviteti final i kësaj fushate u fokusua në arritjen e një audience të gjerë duke prezantuar një video të shkurtër promozionale dhe një klip të animuar prej 30 sekondash. Fokusi i 2 videove është të sensibilizojë banorët e rajonit të Pogradecit për vlerat, bukurinë, por dhe kërcënimin e mbeturinave në liqen, me qëllim që të frymëzojë dhe të motivojë të gjithë gjeneratat për të menaxhuar më mirë mbetjet e tyre duke i reduktuar, ripërdorur dhe ricikluar.

Me qëllim për t’ia kaluar këtë fushatë organizatave lokale dhe për të siguruar qëndrueshmërinë e saj, e gjithë fushata për menaxhimin e mbetjeve u hartua dhe u zbatua në partneritet të ngushtë me Bashkinë e Pogradecit dhe në konsultim me OJQ-të lokale “Unë, Gruaja” dhe operatorin e turizmit të qëndrueshëm ‘Explore Pogradec’.

Materialet promocionale do të shfaqen në televizione lokale dhe përgjatë aktiviteteve të ndryshme që do të organizohen nga partnerët e projektit. Filmi me metrazh të shkurtër, si dhe rezultatet e fushatës së menaxhimit të mbetjeve do të jenë për ju në linkun e faqes se projektit

Infrastruktura e lehtë turistike


Në mbështetje të dokumentacionit për Dosjen e Nomimit të Liqenit të Ohrit për zgjerimin e kësaj pasurie ndërkufitare të Trashëgimisë Botërore, Zyra Rajonale e IUCN për Evropën Lindore dhe Azinë Qendrore (ECARO) ka koordinuar përgatitjen e një sërë dokumentave me synimin për të rritur profilin e rajonit, duke ofruar mundësi për një turizëm të qëndrueshëm, përfshi ngjitje dhe çiklizëm, si dhe për të vizituar zonat e mbrojtura. Të gjitha materialet dhe informacionet disponohen në tri gjuhë (Anglisht, Shqip dhe Maqedonisht) dhe gjenden në zyrat për informim Turistik në qytetin e Pogradecit dhe në rrethinat e saj si dhe mund të shkarkohen në linkun e projektit.

Tabelat informuese

Tabelat informative për shtigjet në këmbë dhe me bicikletë japin informacione në lidhje me gjatësinë e rrugëve, nivelin e vështirësisë, distancën e përgjithshme të ngjitjes dhe zbritjes, me një përshkrim të saktë të specifikave të rrugës dhe terrenit, si disponueshmëria e ujit të pijshëm. Për destinacionet e mëposhtme janë prodhuar tabela informative të instaluara në pikat e fillimit dhe të mbarimit të shtigjeve: Alarup - Mali i Thate - Dolna Gorica; Qafë Thane - Memelisht; Qafë Plloce - Guri i Kamje - Singletrail - Qafë Plloce; Pogradec - Tushemisht; Pogradec - Kalaja e Pogradecit; Pogradec - Guri I Kamje - Pogradec; Tushemisht - Blace - Alarup - Singletrail - Tushemisht; Qafë Polices - Qafë Thane (Shebenik-Ohër)

Broshura

'Filloni udhëtimin tuaj në Liqenin e Ohrit' është një broshurë me plot ngjyra ngjyra që përshkruan destinacionet historike, kulturore dhe natyrore dhe ndikimet e tyre në të gjithë rajonin. E ofruar në tre gjuhë, kjo broshurë do të shërbejë si një guidë gjithëpërfshirëse për të vizituar të gjithë rajonin e Liqenit të Ohrit, duke ofruar një pasqyrë të trashëgimisë dhe destinacioneve me interes, si Kisha e Shën Naumit, Gadishulli Lin, Zonat e Mbrojtura, si dhe aktivitete të ndryshme për kohën e lirë , si ngjitje, çiklizëm, ose për të shijuar ditë të qeta në plazh.

Harta

Përvec broshurës dhe tabelave informuese, është dizenjuar dhe prodhuar një hartë e detajuar gjeografike e rajonit të Liqenit të Ohrit që do t’u mundësojë vizitorëve të planifikojnë udhëtimin e tyre rreth liqenit dhe të eksplorojnë rajonin sipas aftësive dhe interesave të tyre.

Friday, July 20, 2018

Contribution of ICCROM, Community consultation launched in the Lake Ohrid regionA two-day workshop led by ICCROM has marked the beginning of a consultation campaign in the Lake Ohrid region, involving a local team of volunteers from the entire Lake Ohrid region. This campaign supports the EU-UNESCO project "Towards strengthened governance of the shared transboundary natural and cultural heritage of the Lake Ohrid Region". It sought to offer a final 'transboundary' contribution to the future management of this World Heritage property and its proposed extension by drawing on stakeholder knowledge and capacities. The aim is to highlight opportunities that will bring benefits to both the communities and the heritage in the Lake Ohrid region in line with Sustainable Development Goals.

Held in Ohrid (the former Yugoslav Republic of Macedonia) and in Pogradec (Albania), the launch of the workshop brought together the transboundary team of volunteers together with ICCROM consultants to ensure that the proposed methodology was adapted to the regional situation and local needs. A strong base for the research already existed thanks to previous ICCROM collaborations in the region, including a trial questionnaire, values mapping and the insights gained from a course on People-Centred Approaches to the Conservation of Culture and Nature.
The team has carried out a questionnaire with local residents, aiming to increase the understanding of the local socio-economic situation, community assets and stakeholders aspirations that could contribute to better participatory heritage management. New insights were brought to the table, regarding the array of heritage values that define the Lake Ohrid region today. While local community members were the main target of this research, selected interviews with institutional stakeholders and a logbook capturing the views of visitors to the region, provided complementary data.
Based on the survey analysis, new participatory management planning processes were suggested, across the proposed mixed transboundary World Heritage property, identifying existing and potential capacities that reside within the local community and can contribute to heritage management and conservation. It is also hoped that this campaign will help inform future capacity-building initiatives in the Lake Ohrid region within the World Heritage Leadership Programme.


Kontributi i ICCROM, konsultime me komunitetin në rajonin e Liqenit të Ohrit
Një seminar dyditor i drejtuar nga ICCROM ka shënuar dhe fillimin e fushatës konsultative në rajonin e Liqenit të Ohrit, duke përfshirë një ekip vullnetarësh nga gjithë rajoni i Liqenit të Ohrit. Kjo fushatë mbështeti projektin BE-UNESCO “Drejt një qeverisjeje të përbashkët të trashëgimisë natyrore dhe kulturore ndërkufitare të rajonit të Liqenit të Ohrit”. Ky seminar duket se ofroi një kontribut përfundimtar për menaxhimin e ardhshëm ndërkufitar të kësaj pasurie botërore dhe për pjesën e propozuar për zgjerimin e saj, duke u bazuar në njohuritë dhe kapacitetet e grupeve të interesit. Qëllimi ishte të përforcoheshin mundësitë që do t’u sjellin përfitime dy komuniteteve dhe trashëgimisë së rajonit të Liqenit të Ohrit në përputhje me qëllimet për një zhvillim të qëndrueshëm.

I mbajtur në Ohër, (ish Republikën Jugosllave të Maqedonisë) dhe në Pogradec (Shqipëri), lancimi i këtij workshopi, mblodhi së bashku ekipin e vullnetarëve ndërkufitare së bashku me konsulentët e ICCROM për të siguruar që metodologjia e propozuar të përshtatej me situatën rajonale dhe nevojat lokale. Një bazë e fortë për këtë studim ka ekzistuar falë bashkëpunimeve të mëparshme të ICCROM në rajon, përfshi dhe pasjen e një modeli pyetësori, si dhe rezultatet e përfituara nga kursi i mëparshëm për qasjen me qendër qytetarët në Konservimin e Kulturës dhe Natyrës.
Ekipi ka realizuar një pyetësor me banorët lokalë që kishte qëllim të forconte kuptimin për situatën lokale socialo-ekonomike, për vlerat dhe asetet e komunitetit dhe për aspiratat e grupeve të interesit, në mënyrë që ata të mund të kontribuojnë për një pjesëmarrje më të mirë në menaxhimin e trashëgimisë. Të tjera rezultate u sollën në tryezë përsa i përket grupimit të vlerave të trashëgimisë që përbëjnë rajonin e Liqenit të Ohrit sot. Edhe pse anëtarët e komunitetit lokal ishin targeti kryesor i këtij studimi, disa intervista të përzgjedhura u bënë me grupet institucionale të interesit dhe një sërë mendimesh u morën nga pikëpamjet e vizitorëve në rajon dhe të gjitha këto sollën të dhëna shtesë për Liqenin e Ohrit.

Bazuar në analizat e pyetsorit u sugjerua një proces i ri planifikimi për pjesëmarrjen në menaxhimin e pasurisë mikse të propozuar ndërkufitare të trashëgimisë botërore, duke identifikuar kapacitetet ekzistuese dhe potenciale që gjenden brenda komunitetit lokal dhe që mund të kontribuojnë për menaxhimin dhe ruajtjen e kësaj trashëgimie. Gjithashtu shpresohet që kjo fushatë do të ndihmojë për inciativat e ardhshme për n

dërtimin e kapaciteteve në rajonin e Liqenit të Ohrit brenda programit të lidershipit të Pasurisë Botërore.


Friday, July 13, 2018

The last phase of the Lake Ohrid region project

The Lake Ohrid region is known for its outstanding natural and cultural heritage and a large part of it is already recognised for its Outstanding Universal Value through the inscribed World Heritage property "Natural and Cultural Heritage of the Ohrid region" in the former Yugoslav Republic of Macedonia. In order to strengthen the integrity and protection of the existing World Heritage site, UNESCO initialised an Upstream Process for the inclusion of the remaining part to the World Heritage List. UNESCO and the Advisory Bodies joined their forces with the corresponding authorities of the former Yugoslav Republic of Macedonia and Albania in a common effort to safeguard the heritage values of the region. The realization of the pilot project was feasible thanks to the generous financial support of the European Union Delegation to Albania and the Ministry of Tourism and Environment of Albania.

The project is now reaching its close, having achieved important results that serve as a solid basis for the protection of natural and cultural heritage of this remarkable region. One of the prerequisites for the success of this project was the transboundary cooperation and exchange of knowledge among the involved countries. A number of Transboundary Platform Meetings brought together the relevant stakeholders, in order to draw the main principles and strategies for a joint management of the Lake Ohrid region. The management plan and the nomination file that were submitted to World Heritage Centre, constitute the greatest achievements of this transboundary cooperation. Another major accomplishment of the project is its capacity-building programme. Several workshops and thematic trainings were organised with the active participation of local and national representatives of both countries and the local community.

Many of these project activities' outcomes supported the preparation of the nomination dossier, submitted by the Albanian authorities in January 2018. The World Heritage Committee will examine the nomination file for the extension of the World Heritage property "Natural and Cultural Heritage of the Ohrid region" to the Albanian part of the lake at its 43rd session in 2019.


Faza e fundit e projektit të Rajonit të Liqenit të Ohrit

Rajoni i Liqenit të Ohrit është i njohur për vlerat e tij të jashtëzakonshme natyrore dhe kulturore dhe një pjesë e tij në ish Republikën Jugosllave të Maqedonisë, tashmë çmohet për vlerat universale të trashëgimisë natyrore dhe kulturore të rajonit të Liqenit të Ohrit. Në mënyrë që të forcohet integriteti dhe mbrojtja e kësaj pasurie botërore ekzistuese, UNESCO nisi një proces për të përfshirë dhe pjesën e mbetur të Liqenit të Ohrit në Listën e Trashëgimisë Botërore. UNESCO dhe bordet këshilllimore, bashkuan forcat me autoritetet korresponduese në ish Republikën Jugosllave të Maqedonisë dhe në Shqipëri në një përpjekje të përbashkët për të ruajtur vlerat e kësaj trashëgimie në rajon. Realizimi i këtij projekti pilot është bërë i mundur falë mbështetjes zemërgjerë të Delegacionit të Bashkimit Europian në Shqipëri dhe Ministrisë së Turizmit e Mjedisit të Shqipërisë. Projekti tashmë po shkon drejt fundit, duke arritur rezultate të rëndësishme që shërbejnë si bazë e fortë për mbrojtjen e trashëgimisë natyrore dhe kulturore të këtij rajoni të jashtëzakonshëm. Një nga parakushtet për suksesin e këtij projekti ishte bashkëpunimi ndërkufitar dhe shkëmbimi i njohurive mes vendeve të përfshira. Një sërë takimesh të platformës ndërkufitare kanë mbledhur së bashku grupet relevante të interesit për të projektuar parimet kryesore dhe strategjitë për menaxhimin e përbashkët të rajonit të Liqenit të Ohrit. Plani i menaxhimit dhe dosja e nominimit që u dorëzuan në Qendrën e Trashëgimisë Botërore, përbëjnë arritjet më të mëdha të këtij bashkëpunimi ndërkufitar. Një tjetër arritje e madhe e projektit është programi për ndërtimin e kapaciteteve. Disa seminare dhe trajnime tematike janë organizuar me pjesëmarrjen aktive të prezantuesve lokakë dhe kombëtarë të dy vendeve dhe komuniteteve lokale.

Shumë nga rezultatet e aktiviteteve të projektit kanë mbështetur Dosjen e Nominimit, të dorëzuar nga autoritetet shqiptare në Janar 2018. Komiteti i Trashëgimisë Botërore do të ekzaminojë dosjen e nominimit të zgjerimit të pasurisë botërore, natyrore dhe kulturore të rajonit të Liqenit të Ohrit me pjesën shqiptare të Liqenit, në sesionin e 43-të që mbahet në 2019. Në këtë numër do të gjeni disa aktivitete përmbyllëse që u zbatuan gjatë fazës së fundit të projektit të Liqenit të Ohrit, që patën si synim menaxhimin e qendrueshëm dhe afatgjatë si dhe mbrojtjen e rajonit që do të mundësojë transmetimin e aseteve me vlerë të kësaj trashëgimie tek brezat e ardhshëm.

Monday, July 2, 2018

Balkan Film Food Festival opens today in Pogradec

Balkan Film Food Festival opens today in Pogradec which will be held from 2-7 July 2018. This is the only yearly cultural Balkan festival organized in Albania.  The 8th edition of this festival gathers artists from all the Balkan countries. More than 75 movies will be showed during this week in Pogradec. Most of the movies are work of young groups from the Film Schools in Rumania, Serbia, Albania and Macedonia. Some of the films competing in this festival are: "Dita zë fill”, Genti Koçi, Albania; “Martesa”, Blerta Zeqiri, Kosovo; “Omnipresent” Ilian Djevelekov, Bulgaria etc.
The Balkan Film Food Festival is organized by the organization Art-Im-Pulse. The entrance for all the movies is free in the Cinema of Pogradec.
In the end there will be announced the winners of this festival
It become a tradition that this festival is held during the summer season in Pogradec, when the city is full of tourists.

Starton Festivali Ballkanik i filmit dhe Ushqimit në Pogradec 


Nga data 2 korrik deri më 7 korrik 2018, do të organizohet (nga shoqata Art-Im-Pulse) në kinemanë e Pogradecit edicioni i VIII i Festivalit Ballkanik të Filmit dhe Kulinarisë (B3F), i vetmi aktivitet kulturor ndërballkanik në Shqipëri. Marrin pjesë me krijimet e tyre qindra artistë nga të gjitha vendet e Ballkanit. Gjatë këtij edicioni do të projektohen 75 filma të gjinive: metrazh i gjatë, i shkurtër, filma eksperimentalë, filma të animuar. Gati një e katërta e filmave janë krijime të rinjsh nga shkollat e filmit në Rumani, Serbi, Shqipëri, Maqedoni, etj. Filmat e gjatë në konkurim janë “Dita zë fill”, Genti Koçi, Shqipëri; “Martesa”, Blerta Zeqiri, Kosovë, “Sekrete nga e kaluara”, Rasit Gorgulu, Turqi; “Omnipresent” Ilian Djevelekov, Bullgari. Në kuadrin e vitit jubilar në përkujtim të 550-vjetorit të vdekjes së Gjergj Kastrioti-Skënderbeut do të projektohen filmi “Skënderbeu”, versioni i restauruar dhe “Një kafe me Skënderbeun” nga Piro dhe Eno Milkani.

See more:
https://youtu.be/KgzWWF3w6yw