Our Story

Lake Ohrid is one of the oldest and deepest lake in Europe. It is shared between Albania and North Macedonia and is part of World Heritage List, protected by UNESCO. This page aims to protect this property through different projects. The first project was "Towards strengthened governance of the shared transboundary natural and cultural heritage of the Lake Ohrid region", co-funded by European Union and Albanian Ministry of Environment and implemented by UNESCO.
The second project: Evidence based campaign on protecting Lake Ohrid", was implemented by DMO ALBANIA, supported by Co-Plan, through scheme: Financial Support to third parties in the framework of EU-Funded project: ENV.Net Factoring the environment portfolio for WB and Turkey in the EU Policy Agenda, financed by European UNION.

Monday, January 27, 2020

A duhet te ndalen aktivitetet minerare rreth Liqenit te Ohrit?

Për te mbrojtur gjendjen natyrore të liqeneve ndërkufitare në Republikën e Shqipërisë eshte dekretuar “Ligji per liqenet nderkufitare”, (Nr.9103,datë 10.7.2003, shpallur me dekret nr.3917, datë 30.7.2003 nga Presidenti i Republikës së Shqipërisë, z.Alfred Moisiu), fusha e veprimit te te cilit eshte edhe pjesa shqiptare e Liqenit të Ohrit. Dispozitat e këtij ligji detyrojne te gjithe personat fizikë e juridikë, publikë dhe privatë, vendas ose të huaj, që shfrytëzojnë pasuritë ujore, natyrore dhe biologjike të liqenit e të pellgut ujëmbledhës ose ushtrojnë veprimtari të ndryshme në to, të mbrojnë mjedisin e ekosistemit në perputhje me te gjitha aktet ligjore e nënligjore te Republikën e Shqipërisë, si dhe konventat, protokollet, marrëveshjet ndërkombëtare në të cilat Republika e Shqipërisë është palë.

Ne kundershtim me kete ligj qeveria shqiptare mbas dekretimit te ketij ligji, (6-mujori dyte i vitit 2003 dhe ne vazhdim), ka licensuar 18 subjekte, per aktivitete te ndryshme minerare ne pellgun ujembledhes te liqenit te Ohrit.

Ligji, në nenin 14 te tij, (pikat ç, e, ë), percakton veprimtaritë e ndaluara në liqenet ndërkufitare dhe pellgjet e tyre ujëmbledhëse si : ndërtimi e funksionimi pranë tyre i venddepozitimeve të mbetjeve dhe i dambave, minierave dhe degëve të industrisë përpunuese; çelja e guroreve në vende që dëmtojnë peizazhin e zonës apo marrja e rërës, e zhavorreve dhe e çdo materiali tjetër ne basen. Aktivitetet e kompanive te licensuara janë prezente edhe sot, dhe duhet të theksohet se nuk zbatohet kuadri ligjor përkatës duke u bëre një kercenim serioz për cilësinë dhe sasinë e treguesve natyrorë të ujërave te rajonit ku ushtrohet aktiviteti.

Aktualisht janë 7 kompani të cilat ushtrojnë aktivitet minerar rreth Liqenit të Ohrit, në zonën e mbrojtur. A kontrollohen ato për impaktin që sjellin në mjedis?

 


Friday, January 24, 2020

Census of wintering water birds in Ohrid Lake region for the year 2020.

The countdown, or otherwise known as the wintering waterfowl census at Lake Ohrid, in the Pogradec Terrestrial Protected Landscape for the year 2020 has ended.

In the Pogradec , the countdown or otherwise known as the wintering waterfowl census in Lake Ohrid region for the year 2020 has ended.
This is the fifth consecutive year that this census is being conducted by the Protected Areas Administration and the volunteers involved in the project.
The counting was done simultaneously in the Macedonian part of the lake.
The results show a smaller number of wintering birds compared to last year, one of the main causes of this situation is the mild winter with no snowfall and frost.
The total number is about 11 000 birds and 26 species. The species with the largest presence are: Bajza (Fulica atra), Coconut Seabird (Chroicocephalus ridibundus), Diptera Rosa (Aythya fuligula), and the Little Caterpillar (Tachybaptus ruficollis).
It is noted that the birds stand very close to the shore of the lake, indicating that the birds feel undisturbed by humans.
The census in our country is part of the International Wetlands International Census organized by Wetlands International and is in its 54th season. As reported by Gani Bego, Specialist in Management of Protected Areas

-----------------------------------------------------

Ne Peisazhin e Mbrojtur Tokesor-Ujor te Pogradecit , perfundoj numurimi apo sic njihet ndryshe censusi i shpendeve dimerues te ujit ne liqenin e Ohrit per vitin 2020.

Ky eshte viti i peste radhazi qe ky census zhvillohet nga Administrata e Zonave te Mbrojtura si dhe vullnetaret e angazhuar ne kete projekt.
Numurimi u be njekohesisht dhe ne pjesen maqedonase te liqenit.
Nga rezultatet verehet nje numer me i vogel shpendesh dimerues ne krahesim me vitin e kaluar, nje nga faktoret kryesor per kete eshte dimri i bute dhe pa reshje debore dhe ngricash.
Numri total eshte rreth 11 000 shpende dhe 26 lloje. Llojet me prezencen me te madhe jane: Bajza( Fulica atra), Pulebardha kokezeze( Chroicocephalus ridibundus), Rosa laramane me çafke( Aythya fuligula) si dhe Kredharaku i vogel (Tachybaptus ruficollis)
Verehet se shpendet qendrojne shume afer bregut te liqenit, kjo tregon se shpendet ndihen te pashqetesuar nga njeriu.
Censusi ne vendin tone eshte pjese e censusit Nderkombetar teshpendeve ujor qe organizohet nga “Wetlands Internacional “ dhe eshte ne sezonin e 54-te tij. Gani Bego, Specialist Menaxhimi i zonave te mbrojtura